Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos i despeses per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2011-2017 Ingressos. Per capítols
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013 i 2016.
Ingressos (I + II + III) 39.354,00 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51
1. Impostos directes 8.358,53 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15
2. Impostos indirectes 8.567,36 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 3.098,98 3.056,01 2.545,63 2.555,44 2.804,69
4. Transferències corrents 4.431,61 5.717,02 5.015,18 5.474,06 6.382,15
5. Ingressos patrimonials 301,65 357,59 1.695,81 709,92 233,89
I. Operacions corrents (1 a 5) 24.758,13 26.554,08 25.656,23 26.887,20 29.963,10
6. Alienació d'inversions reals 436,46 1.040,90 992,45 251,43 88,19
7. Transferències de capital 988,53 341,66 44,07 821,78 107,94
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.425,00 1.382,57 1.036,52 1.073,21 196,13
Subtotal operacions no financeres (I + II) 26.183,13 27.936,64 26.692,75 27.960,41 30.159,23
8. Variació d'actius financers 1.019,28 1.331,74 721,77 927,90 757,50
9. Variació de passius financers 12.151,59 7.756,08 8.718,22 8.054,61 7.144,78
III. Operacions financeres (8 i 9) 13.170,87 9.087,82 9.439,99 8.982,51 7.902,28
Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2011-2017 Despeses. Per capítols
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013 i 2016.
Despeses (I + II + III) 39.354,00 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51
1. Remuneracions del personal 9.649,67 9.548,73 8.693,46 9.197,93 9.929,24
2. Despeses corrents de béns i serveis 8.316,37 7.936,09 7.487,34 7.814,23 8.297,63
3. Despeses financeres 1.869,64 2.443,58 2.397,54 2.054,69 993,72
4. Transferències corrents 9.221,61 8.612,92 8.654,28 8.969,23 10.227,39
5. Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 29.096,30 28.791,33 27.277,62 28.236,07 29.777,99
6. Inversions reals 2.230,96 1.900,77 1.072,54 1.200,30 1.058,09
7. Transferències de capital 740,64 581,53 458,06 442,15 521,47
II. Operacions de capital (6 i 7) 2.971,60 2.482,30 1.530,60 1.642,44 1.579,57
Subtotal operacions no financeres (I + II) 32.067,90 31.273,64 28.808,22 29.878,52 31.357,55
8. Variació d'actius financers 1.861,55 2.256,90 498,76 596,11 496,38
9. Variació de passius financers 5.424,55 3.493,93 6.825,75 6.468,29 6.207,58
III. Operacions financeres (8 i 9) 7.286,11 5.750,83 7.324,51 7.064,40 6.703,96

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/681