Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Entitat juvenil
Entitat constituïda legalment i amb personalitat jurídica pròpia que presta serveis a la joventut de manera estable. Poden ser associacions juvenils, federacions o moviments d'associacions juvenils, seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un partit polític, sindicat, o qualsevol altra associació amb organització interna i funcionament democràtic i sense afany de lucre.

Aspectes metodològics

L'educació en el lleure designa un conjunt d'iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d'infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

La Direcció General de Joventut, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vetlla perquè l'educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Regula la formació dels/de les monitors/es i directors/es d'educació en el lleure, les activitats a l'aire lliure de joves menors de 18 anys, i les instal·lacions juvenils.

Actualment dos grans sectors organitzen activitats d'educació en el lleure durant tot l'any i en períodes de vacances: les grans federacions, que representen l'associacionisme educatiu català i aglutinen centres d'esplai i agrupaments escoltes, i les empreses d'educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

D'acord amb el 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, s'haurà de notificar a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la realització de les activitats regulades per aquest Decret que tinguin una durada de dues nits consecutives. En el cas dels casals de vacances, la notificació de l'activitat s'haurà de presentar quan la seva durada sigui de quatre o més dies consecutius, malgrat que siguin interromputs pel cap de setmana.

Les dades sobre entitats juvenils provenen del Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".