Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC). Ingressos i despeses per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). 2011-2017 Ingressos. Per capítols
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
Notes:
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013 i 2016.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
Ingressos (I + II + III) 35.744,64 33.089,38 34.979,22 36.045,79 37.100,02
1. Impostos directes 8.358,53 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15
2. Impostos indirectes 8.567,36 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 2.289,71 2.176,14 2.339,49 2.449,56 2.651,66
4. Transferències corrents 4.403,66 5.714,28 5.070,61 5.530,36 6.433,05
5. Ingressos patrimonials 40,62 64,44 1.559,28 624,92 170,65
I. Operacions corrents (1 a 5) 23.659,89 25.378,31 25.368,99 26.752,61 29.797,73
6. Alienació d'inversions reals 620,09 1.251,28 1.033,11 255,46 94,29
7. Transferències de capital 970,89 320,55 42,66 829,00 110,27
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.590,97 1.571,83 1.075,77 1.084,46 204,56
Subtotal operacions no financeres (I + II) 25.250,86 26.950,14 26.444,76 27.837,07 30.002,29
8. Variació d'actius financers 234,38 476,24 36,31 157,54 95,28
9. Variació de passius financers 10.259,40 5.663,01 8.498,15 8.051,18 7.002,45
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.493,78 6.139,24 8.534,46 8.208,72 7.097,73
Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). 2011-2017 Despeses. Per capítols
2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
(1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
Notes:
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013 i 2016.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
Despeses (I + II + III) 35.744,64 33.089,38 34.979,22 36.045,79 37.100,02
1. Remuneracions del personal 9.461,29 9.401,19 8.695,14 9.269,00 9.928,91
2. Despeses corrents de béns i serveis 7.768,16 7.445,69 7.334,49 7.720,71 8.216,11
3. Despeses financeres 1.616,43 2.128,61 2.301,83 2.037,49 979,50
4. Transferències corrents 9.298,13 8.681,34 8.683,79 8.936,69 10.206,41
5. Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 28.183,02 27.906,83 27.060,25 28.163,89 29.660,93
6. Inversions reals 1.634,11 1.551,47 1.004,68 1.203,62 1.058,57
7. Transferències de capital 765,50 610,24 478,62 458,10 536,77
II. Operacions de capital (6 i 7) 2.399,61 2.161,71 1.483,30 1.661,72 1.595,34
Subtotal operacions no financeres (I + II) 30.582,63 30.068,54 28.543,55 29.825,61 31.256,26
8. Variació d'actius financers 459,93 502,25 170,18 182,43 100,45
9. Variació de passius financers 4.702,08 2.518,59 6.265,50 6.037,75 5.743,30
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.162,01 3.020,83 6.435,67 6.220,19 5.843,75

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/990