Metodologia T

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida laboral i per a tot el Sistema, sens perjudici de les baixes, altes i altres variacions que es produeixin amb posterioritat a l'afiliació. L'obligació de comunicació a la Seguretat Social correspon a l'empresa, si l'ocupació és per compte d'altri, i a la persona treballadora, si és per compte propi. Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos.

La informació difosa procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, de la Tresoreria General de la Seguretat Social que realitza el Departament d'Empresa i Ocupació. S'hi inclouen tots els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.). En les dades que es difonen, cal tenir en compte que dins del Règim general de la Seguretat Social no s'inclouen ni el Sistema especial agrari ni el Sistema especial de treballadors de la llar.

En el Règim General i Especial de la Mineria del Carbó els treballadors s'agrupen en comptes de cotització. Els comptes de cotització estan constituïts per un conjunt de treballadors per compte d'altri, els quals desenvolupen l'activitat laboral en un o diversos centres de treball d'una mateixa empresa, dins d'una mateixa província, i en general, realitzen una activitat principal similar i tenen característiques homogènies pel que fa a la cotització a la Seguretat Social.

L'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).