Metodologia T

L'Enquesta de clima empresarial (CLEM), de periodicitat trimestral, és una operació de caràcter qualitatiu que permet realitzar una anàlisi econòmica a curt termini. Recull l'opinió que tenen els representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre la situació en el període de referència, l'evolució respecte del trimestre immediatament anterior i les expectatives per al trimestre entrant d'un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'establiment.

Aquesta enquesta s'elabora conjuntament entre l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Cambra de Barcelona) en virtut d'un conveni de col·laboració des de l'any 2008. La línia de col·laboració entre els dos organismes va permetre la incorporació d'aquesta operació com una nova actuació estadística en el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) del 2009. La seva inclusió en el marc de l'estadística oficial va comportar un nou disseny mostral adaptat als requisits tècnics i metodològics vigents i l'harmonització de les seves característiques a les nomenclatures i classificacions oficials.

La informació recollida a l'Enquesta de clima empresarial permet alhora el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat, operació realitzada conjuntament per l'INE i l'Idescat per mitjà d'un conveni de col·laboració. Aquest indicador es calcula des de l'any 2013 gràcies a l'intercanvi mutu d'informació provinent de les mostres de les dues operacions.

Fins al quart trimestre del 2011, l'enquesta recollia informació d'establiments dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall, l'hoteleria i els serveis a les empreses. A partir del 2012, s'amplia l'àmbit d'estudi amb la inclusió del comerç a l'engròs o intermediari, la restauració i altres serveis no inclosos en les edicions anteriors.

1. Objectius

L'objectiu principal de l'Enquesta de clima empresarial és, a partir de les opinions facilitades pels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en un moment determinat, conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució dels establiments a Catalunya i, d'acord amb aquesta informació, anticipar els possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

Cada trimestre els responsables dels establiments seleccionats a la mostra faciliten la seva opinió respecte de l'evolució recent i les expectatives per al futur immediat de variables, com ara la marxa del negoci, els preus i les exportacions, entre d'altres.

2. Àmbit poblacional

La població de referència són tots els establiments que duen a terme activitat a Catalunya, independentment d'on es troba ubicada la seu social. S'investiguen els establiments amb la seva activitat principal inclosa en les seccions de la CCAE-2009: B a N (excepte la divisió 70), R (només divisions 92 i 93) i S (només divisions 95 i 96). Els sectors d'activitat es detallen a l'apartat 7. Sectorització.

Fins al quart trimestre del 2011, l'àmbit poblacional se centra en establiments amb activitats incloses en les agrupacions següents segons la CCAE-2009:

 • Indústria (secció C —excepte la divisió 19—, divisions 38 i 58)
 • Construcció (secció F)
 • Comerç al detall (divisions 45 i 47)
 • Hoteleria (grup 551)
 • Serveis a les empreses (divisions 59 a 63, 69 a 74, 77, 78, 80, 82 i grups 812 i 951)

3. Àmbit temporal

L'enquesta té una periodicitat trimestral. Al final de cada trimestre es demana informació referida a l'evolució del negoci respecte del trimestre immediatament anterior al de referència i les expectatives que té l'empresari per al trimestre entrant.

4. Àmbit geogràfic

L'enquesta cobreix tot el territori de Catalunya.

5. Unitats estadístiques

La unitat d'anàlisi és l'establiment, que coincideix alhora amb la unitat d'informació.

El qüestionari s'adreça als gestors dels establiments, que són les persones que tenen una visió global sobre el seu negoci i poden proporcionar la seva opinió sobre la situació i l'evolució de les variables objecte d'estudi.

Fins al quart trimestre del 2011, la unitat d'informació és l'empresa amb activitat econòmica en els sectors inclosos en l'àmbit poblacional de l'enquesta i que desenvolupa la seva activitat a Catalunya. La unitat d'anàlisi és diferent segons la localització de l'activitat de l'empresa: per a les empreses amb activitat dins i fora del territori català, la unitat d'anàlisi correspon a la part de l'empresa amb activitat a Catalunya, mentre que coincideix amb la totalitat de l'empresa si la seva activitat es desenvolupa exclusivament a Catalunya. En el cas de l'hoteleria, les unitats d'anàlisi i d'informació són els establiments ubicats a Catalunya.

6. Disseny mostral

La mostra teòrica de l'operació està formada per un panel de 3.000 establiments ubicats a Catalunya, distribuïts per sector d'activitat i dimensió de l'establiment.

La mostra global utilitzada per a l'obtenció de resultats s'aconsegueix amb la fusió de la mostra efectiva d'aquesta operació amb l'obtinguda per l'INE a l'enquesta Indicador de confiança empresarial (ICE).

Fins al quart trimestre del 2011, la mostra teòrica és de 4.000 establiments.

7. Sectorització

La informació es presenta desagregada per sectors d'activitat. En els casos de la indústria, el comerç i la resta de serveis els resultats s'ofereixen per 7, 8 i 6 branques d'activitat, respectivament.

La taula següent presenta la correspondència entre les agrupacions de les activitats utilitzades i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Correspondència de les branques d'activitat amb la CCAE-2009
Codi CCAE-2009
Indústria
Alimentació, begudes i tabac 10–12
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 13–15
Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques 16–18
Químiques, cautxú i altres productes minerals no metàl·lics 20–23
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 24, 25
Maquinària, equips mecànics, elèctrics, informàtics, electrònics i òptics 26–28
Altres indústries Secció B, D i E; 19, 29–33
Construcció 41–43
Comerç
Productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 472
Articles d'ús domèstic, culturals i recreatius al detall en establiments especialitzats 475, 476
Comerç al detall en establiments no especialitzats 471
Altre tipus de comerç al detall 473, 474, 477–479
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 45
Comerç a l'engròs i intermediaris de comerç 46
Hostaleria 55, 56
Resta de serveis
Informació i comunicacions Secció J
Activitats jurídiques i de comptabilitat 69, 71
R+D, publicitat, estudis de mercat i altres activitats científiques i tècniques 72–75
Activitats administratives i serveis auxiliars Secció N
Altres serveis Seccions H, K, L, R (divisions 92 i 93), S (divisió 96)

Fins al quart trimestre del 2011, els resultats de la indústria, el comerç al detall i els serveis a les empreses s'ofereixen per 12, 8 i 6 branques d'activitat, respectivament. La correspondència entre les agrupacions de les activitats utilitzades i la CCAE-2009 es presenta a la taula següent:

Correspondència de les branques d'activitat amb la CCAE-2009
Codi CCAE-2009
Indústria
Alimentació, begudes i tabac 10–12
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 13–15
Indústries de la fusta i del suro 16
Paper, edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17, 18, 58
Indústries químiques 20, 21
Cautxú i matèries plàstiques 22
Altres productes minerals no metàl·lics 23
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24, 25
Maquinària i equips mecànics 28, 33
Equips elèctrics i productes informàtics, electrònics i òptics 26, 27
Fabricació de materials de transport 29, 30
Altres indústries manufactureres 31, 32, 38
Construcció 41–43
Comerç al detall
Productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats 472
Roba i calçat en establiments especialitzats 4771, 4772
Equipament i productes de parament de la llar en establiments especialitzats 4743, 475
Llibres i periòdics en establiments especialitzats 4761, 4762
Productes farmacèutics, de drogueria i perfumeria en establiments especialitzats 4773–4775
Vehicles i accessoris en establiments especialitzats 451, 453, 454
Altre tipus de comerç en establiments especialitzats 4741, 4742, 4763–4765, 4776–4778
Comerç en establiments no especialitzats 471
Sector hoteler 551
Serveis a les empreses
Activitats informàtiques i telecomunicacions 61, 62, 631, 951
Activitats de lloguer 77
R+D, estudis de mercat i serveis tècnics 71, 72, 732
Activitats jurídiques, comptables i gestió empresarial 69, 70
Publicitat i serveis audiovisuals 59, 60, 731
Altres activitats empresarials 639, 74, 78, 80, 812, 82

8. Conceptes

Aquest apartat inclou la descripció de les principals variables recollides en aquesta estadística en algun trimestre.

Marxa del negoci
Benefici d'explotació obtingut com a conseqüència de les activitats ordinàries de l'empresa.
Cartera de comandes
Ingressos futurs procedents de contractes fets amb els clients dins del període de referència.
Volum de contractació
Concepte equivalent a la cartera de comandes per al sector de la construcció.
Estocs de productes acabats
Béns que provenen d'un procés productiu i que estan preparats per a la venda o expedició.
Grau d'utilització de la capacitat productiva
Proporció, en tant per cent, entre la producció actual i la producció màxima que es pot assolir amb les instal·lacions materials (equipament i edificis) de l'empresa.
Facturació
Ingressos obtinguts per la venda de béns i serveis demanats pels clients per a cada nivell de preus.
Obra executada
Concepte equivalent a la facturació per al sector de la construcció.
Facturació a l'estranger
Facturació que prové de les vendes realitzades a altres països.
Preu de venda
Import monetari final assignat per l'empresa a cada bé o servei perquè sigui adquirit pels clients.
Persones ocupades
Persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa.
Inversió
Adquisició, ampliació o millora d'actius (instal·lacions i equips, inclosos els informàtics) en el període de referència.
Compres
Béns i serveis adquirits per l'empresa que poden ser utilitzats o no en el procés productiu.
Preu de compra
Import monetari final assignat que l'empresa ha pagat per cada bé o servei que ha adquirit.

9. Recollida de la informació

L'obtenció de la informació es realitza, principalment, mitjançant un qüestionari en línia (sistema CAWI), tot i que també s'ofereix a l'informant la possibilitat de contestar el qüestionari per correu electrònic i fax o a través d'una entrevista telefònica assistida amb ordinador (sistema CATI). Aquesta combinació de mètodes facilita l'obtenció de la informació i permet disposar dels resultats de manera ràpida, aspecte molt important en les enquestes de conjuntura.

La recollida de la informació es duu a terme a partir de la segona quinzena dels mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any, i té una durada aproximada de tres setmanes.

El qüestionari s'estructura en tres blocs diferenciats: el primer està destinat a la identificació de l'establiment; el segon, que és el bloc principal de l'enquesta, recull les preguntes bàsiques que es realitzen cada trimestre, i el darrer, anomenat mòdul sobre l'entorn empresarial, és variable cada trimestre.

El bloc d'identificació de l'establiment, a més de les dades identificatives (nom de l'empresa, adreça de l'establiment, telèfon, persona de contacte i adreça electrònica, entre d'altres), conté la descripció de l'activitat que realitza i inclou un apartat per tal que l'enquestat pugui introduir les modificacions de les dades que consideri oportunes.

El bloc de preguntes fixes és el nucli del qüestionari i conté qüestions sobre els conceptes descrits a l'apartat 8. Conceptes. Aquest apartat recull la percepció sobre la marxa del negoci i l'evolució de variables, com ara el nombre de persones ocupades, el nivell de preus o les exportacions. Algunes preguntes són específiques d'un sector concret, com el grau d'utilització de la capacitat productiva que s'adreça als establiments industrials. Altres qüestions, com ara la inversió o els factors que incideixen en la marxa del negoci, es recullen en el darrer trimestre de l'any per copsar el seu comportament anual.

Gairebé totes aquestes preguntes tenen tres possibles respostes: positiva (bona, superior, augmentar), neutra (normal, igual, mantenir-se) i negativa (dolenta, inferior, disminuir).

Finalment, el mòdul sobre l'entorn empresarial està reservat cada trimestre per formular tres o quatre preguntes sobre informació d'àmbits d'interès segons la situació del moment.

A causa de canvis metodològics, el qüestionari es modifica al quart trimestre del 2010 i al quart trimestre del 2012. Fins al 2010, es disposa d'informació trimestral sobre la cartera de comandes, el nivell d'estoc de productes acabats, el volum d'obra executada i el volum de contractació. Fins al 2012, la inversió i els factors que afecten la marxa del negoci ofereixen informació trimestral.

10. Tabulació i tractament de la informació

Tal com s'indica a l'apartat anterior, les preguntes del bloc principal de l'enquesta es formulen amb tres possibles respostes (positiva, neutra i negativa). A partir de la resposta dels informants s'obtenen els percentatges corresponents a cada una de les opcions:

 • R+: percentatge de respostes positives
 • R: percentatge de respostes neutres
 • R: percentatge de respostes negatives

En el càlcul dels percentatges no es realitza ponderació ni elevació de les respostes (és a dir, l'opinió de cada establiment representa una resposta, independentment de la seva grandària). Aquesta metodologia es basa en l'índex japonès Tankan i facilita la integració de les mostres de les enquestes CLEM i ICE.

A partir dels percentatges es calcula el saldo per a cada variable. Es defineix el saldo (S) com la diferència entre el percentatge de respostes positives i negatives:

S = R+ − R

El saldo és un valor que pot variar entre −100 (tots el informants tenen una percepció negativa) i +100 (tots els informants tenen una percepció positiva).

El saldo d'una pregunta és positiu si els optimistes (és a dir, els informants que tenen una opinió favorable) superen els pessimistes. En cas contrari, el saldo serà negatiu.

Fins a l'any 2012, els saldos es calculen ponderant les respostes dels informants amb dos factors de ponderació. Un primer factor calculat a partir de la dimensió de l'empresa a Catalunya (nombre d'ocupats) i un segon factor calculat segons el percentatge del valor afegit brut (VAB) que cada branca aporta sobre el conjunt del VAB del seu sector. Aquesta segona ponderació no és necessària en els sectors de l'hoteleria i de la construcció, atès que no s'ofereix informació desagregada per branques d'activitat sectorial. El càlcul del VAB es realitza a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis segons el sector corresponent.

11. Difusió de resultats

L'Enquesta de clima empresarial difon els resultats a través d'Internet. Els resultats de les principals variables es presenten per a cada un dels cinc sectors investigats. En el cas dels sectors de la indústria, del comerç i dels serveis es difonen desagregats per dimensió de l'establiment (en termes d'ocupació) i per branques d'activitat.

En el sector hostaler els resultats es presenten desagregats per zona turística i per dimensió de l'establiment, mentre que en la construcció s'ofereixen resultats per dimensió de l'establiment.

A partir del primer trimestre del 2012, es difon informació per al total de Catalunya.

Fins al quart trimestre del 2011, la difusió dels resultats del sector de l'hoteleria també es presenta desagregada per categoria de l'establiment.

Un cop finalitzada la recollida de la informació i la difusió dels resultats, s'envia un informe personalitzat als informants que ho hagin sol·licitat en emplenar el qüestionari. Aquest informe conté la comparativa de les respostes del seu establiment amb els resultats obtinguts en el seu sector d'activitat i en la seva dimensió.

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/clem/m

Sou aquí: