Finançament segons naturalesa jurídica. Malalts mentals M

Finançament dels centres d'atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Segons naturalesa jurídica. Catalunya. 2014
Quotes persones usuàries Ingressos socials Finançament públic Finançament privat Altres ingressos Ingressos de capital traspassats Total
Entitat pública 500 0 4.719 193 8 0 5.422
Entitat social 5.149 10 26.872 512 347 180 33.070
Entitat mercantil 2.161 0 2.229 136 12 0 4.538
Total 7.810 10 33.820 842 368 180 43.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Taules disponibles [+]