Metodologia T

L'Idescat ofereix una selecció de resultats estadístics, per al territori de Catalunya, de l'Enquesta sobre la generació de residus en la indústria de l'INE, fins l'any 2010 (que és el darrer any en què l'INE ofereix resultats per comunitats autònomes).

El principal objectiu de l'enquesta és quantificar els residus generats en les activitats econòmiques classificades en les seccions:

CCAE-93 Rev.1 CCAE-2009
Seccions C, D i E Seccions B, C i D

L'INE, d'acord amb els requeriments del Reglament comunitari d'estadístiques dels residus 2150/2002, porta a terme l' Enquesta sobre la generació de residus en la indústria (integrada en l'enquesta sobre el medi ambient en la indústria).

Els annexos del reglament anterior —on s'estipulaven les variables investigades i les desagregacions considerades— han estat sotmesos a esmena en virtut del Reglament (UE) 849/2010 de la Comissió, del 27 de setembre.

Amb vista a l'explotació estadística, aquesta enquesta esta dissenyada per oferir resultats d'àmbit estatal i autonòmic. Val a dir que els resultats que actualment es difonen per a l'àmbit de les comunitats autònomes són cada cop més reduïts.

L'Idescat ha volgut difondre en el seu web la informació disponible d'aquesta enquesta per a Catalunya.

Els objectius que s'han volgut assolir amb aquest tipus d'investigació són:

 • Quantificar els residus (perillosos i no perillosos) generats en les empreses i classificats segons una nomenclatura estadística harmonitzada de la Unió Europea, i per activitats econòmiques segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques.
 • Proporcionar informació de l'activitat econòmica de les empreses que es dediquen a la recollida i tractament dels residus sòlids i al reciclatge.
 • Emplenar el qüestionari conjunt OCDE/Eurostat en l'apartat de residus. La informació que Eurostat demana als seus estats membres permet a la Comissió Europea la presa de decisions en matèria de residus.
 • Disposar d'informació per a l'elaboració dels comptes satèl·lit del medi ambient que relacionen economia i medi ambient. El model de comptabilitat NAMEA (Matriu de Comptabilitat Nacional i Comptes Ambientals) inclou dades físiques de generació de residus i d'ús dels recursos naturals.
 • Disposar de dades per implementar balanços de materials i les taules input-output en unitats físiques.

En relació amb l'àmbit poblacional s'estudia el conjunt d'establiments industrials (amb 10 assalariats com a mínim) que tenen com a activitat principal un dels grups de les seccions:

CCAE-93 Rev.1 CCAE-2009
Secció C: Indústries extractives Secció B: Indústries extractives
Secció D: Indústries manufactureres (sense incloure la divisió 37 "Reciclatge") Secció C: Indústries manufactureres
Secció E: Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (sense incloure la divisió 41 "Captació, potabilització i distribució d'aigua") Secció D: Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

S'entén per activitat principal la que genera més valor afegit. Si no es disposa d'aquesta informació, es consideren altres variables com el valor de facturació, de producció o el nombre de persones ocupades.

L'àmbit territorial s'estén a tot el territori d'Espanya. Pel que fa l'àmbit temporal, l'enquesta fins a l'any 2009 es portà a terme anualment. A partir del 2010 inclusivament es portarà a terme biennalment i referida als anys parells.

1. Notes explicatives de les taules

De l'Enquesta sobre generació de residus en la industrial de l'any 2012 no es van difondre dades per comunitats autònomes.

Els resultats de les taules fins l'any 2007 inclusivament mostren l'activitat econòmica classificada segons la CCAE-93 Rev.1, mentre que en els anys següents es mostren segons la nova classificació CCAE-2009.

La quantitat de residus generats en les diferents subseccions de la secció D de la CCAE estan disponibles únicament fins a l'any 2002.

La presentació de les dades d'acord amb la classificació d'activitats econòmiques l'any 2002 és diferent de la dels anys 1999, 2000 i 2001, ja que per a aquest últim any es presenten de manera agregada les següents subseccions de la classificació:

 • Les subseccions de la CCAE-93 Rev.1, DB "Indústries tèxtils i de la confecció" i DC "Indústries del cuir i del calçat".
 • Les subseccions de la CCAE-93 Rev.1, DG "Indústries químiques" i DH "Indústries de la transformació del cautxú i matèries plàstiques".
 • Les subseccions de la CCAE-93 Rev.1, DI "Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics" i DJ "Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics".
 • Les subseccions de la CCAE-93 Rev.1, DK "Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics", DL "Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics" i DM "Fabricació de material de transport".
 • La subsecció de la CCAE-93 Rev.1 DF "Refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears" no inclou dades del tractament de combustibles nuclears.

L'any 2002 les taules de les subseccions de la CCAE-93 Rev.1 DK i DL no s'han difós perquè no hi han dades disponibles.

2. Definicions

Abocador

Lloc on es deposen residus sobre o sota terra, inclosos els abocadors interns (situats al mateix lloc on es produeixen els residus) i excloses les instal·lacions on es descarreguen els residus per permetre'n la preparació amb vista a transportar-los posteriorment per a la recuperació, el tractament o l'eliminació en un altre lloc, i el dipòsit temporal de residus (menys de dos anys per als residus no perillosos i sis mesos per als perillosos) abans d'eliminar-los.

Altres residus a deixalleries

Inclou diferents residus recollits a les deixalleries com: fluorescents, pneumàtics, bateries, dissolvents, electrodomèstics, ferralla electrònica, olis vegetals, olis minerals, altres residus especials en petites quantitats, ferralla, fusta i runes.

Autocompostatge

És l'aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l'hort.

Compostatge

Consisteix en la degradació de la matèria orgànica mitjançant microorganismes aerobis. El resultat d'aquest procés és la producció de compost o material bioestabilitzat i diòxid de carboni. Els invertebrats (insectes i cucs) i els microorganismes (bacteris i fongs) ajuden a transformar el material en adob vegetal. El compostatge és una forma natural de reciclatge, tal com passa contínuament a la natura.

Compres

Import total de les compres de tots els béns i serveis, diferents dels béns d'inversió, adquirits durant el període de referència per vendre'ls o consumir-los en el procés de la producció. Aquestes compres es valoren en preus d'adquisició, incloent-hi les despeses de transport, embalatges, etc. que hagin ocasionat, així com els impostos que recaiguin sobre les adquisicions, excepte l'impost sobre el valor afegit (IVA) suportat que pugui ser deduït. Aquestes compres es comptabilitzen en termes nets, és a dir, descomptant els ràpels sobre les compres, els descomptes per defectes de qualitat o les remeses retornades als proveïdors.

Inclou les compres de mercaderies per a la revenda, les compres de primeres matèries, les compres d'altres aprovisionaments (material d'oficina, combustible, embalatges, etc.) i el valor dels treballs realitzats per altres empreses o professionals del sector en el procés de producció propi de l'empresa (subcontractes).

Deposició controlada

Es tracta d'un sistema d'emmagatzematge del rebuig dels residus ambientalment correcte. La instal·lació on es fa la deposició controlada és un "dipòsit controlat".

Despeses de personal

Despeses que inclouen l'import que ha fet l'empresa durant l'any de referència en: sous i salaris (import brut), indemnitzacions, cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, aportacions a sistemes complementaris de pensions i altres despeses socials.

Despeses en serveis exteriors

Despeses que inclouen l'import total del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa que ha fet l'empresa durant l'any de referència com ara: despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservacions, serveis de professionals independents, transports, primes d'assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda, relacions públiques, subministres i altres serveis.

Ecoparc

Instal·lacions o equipaments que permeten obtenir energia, compost (adob) i matèries primeres, a partir dels residus municipals (urbans) procedents de les línies de recollida selectiva de matèria orgànica (contenidor marró) i la fracció resta (gris).

Eliminació

Conjunt de procediments dirigits a l'abocament o destrucció dels residus, d'una manera total o parcial, que es realitzen sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin perjudicar el medi.

Els diferents procediments es recullen en l'annex I.A de l'Ordre MAM/304/2002.

Emmagatzematge

Ubicació temporal de residus pendents de tractament o eliminació. Els mètodes d'emmagatzematge inclouen contenidors, tancs, munts i dipòsits.

Envasos lleugers

Inclou tota mena d'envasos fabricats amb materials plàstics i metàl·lics, en les seves diferents composicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d'alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuretà (PU), llaunes o embalatges de ferro, alumini o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls, així com envasos compostos (Tetra Briks).

Estació depuradora d'aigües residuals

Instal·lació on l'aigua bruta és sotmesa a un procés en què, per mitjà de la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics, se n'eliminen la matèria en suspensió i les substàncies dissoltes. L'aigua obtinguda no és suficientment pura per beure, però si per retornar al riu sense malmetre'l.

Generació per càpita

Quantitat de residus municipals produïts per habitant i dia.

Gestió

Conjunt d'operacions relacionades amb la recollida, emmagatzematge, transport, valorització i eliminació de residus, inclosa la supervisió de les dites operacions i la rehabilitació dels abocadors.

Hores treballades

Nombre d'hores efectivament treballades pel personal ocupat durant l'any de referència de l'enquesta. No s'hi inclouen els períodes de vacances, dies festius, baixes per malaltia, vagues, etc.

Incineració

Procés tècnic controlat que utilitza la descomposició tèrmica, normalment per mitjà de l'oxidació, per convertir els residus en materials menys voluminosos, no tòxics ni perjudicials. La destrucció tèrmica de residus suposa exposar-los a elevades temperatures, quasi sempre en un medi oxidant. Perquè un residu sigui destruït per incineració ha d'estar constituït totalment o parcialment per components que siguin combustibles o que puguin adequar-se a aquesta condició.

Ingressos

Dins d'aquest concepte s'hi inclouen els imports facturats per la unitat d'activitat econòmica per a la prestació dels serveis i les vendes netes de productes i mercaderies que són objecte de tràfic de la unitat econòmica. En aquest volum de negoci s'hi inclouen totes les despeses de transport, envasos i embalatges pagats pel client encara que surtin de forma separada en la factura. Les vendes es comptabilitzaran sense incloure l'IVA transferit al client.

També s'hi inclouen els ingressos obtinguts per l'empresa durant l'any de referència procedents de:

 • Subvencions a l'explotació (assignacions monetàries sense contrapartida). No s'hi inclouen les realitzades pels mateixos socis, empreses del grup o associades a fi de compensar el dèficit d'explotació.
 • Ingressos de gestió que no tinguin caràcter extraordinari (arrendaments, propietat industrial cedida en explotació, comissions, serveis al personal, etc.).
 • Ingressos financers i d'altres que tinguin caràcter extraordinari.
 • Altres ingressos com a contrapartida de les despeses realitzades per l'empresa en la construcció, ampliació o millora del seu material immobilitzat (construcció o ampliació de maquinària, instal·lacions tècniques, equips per a processos d'informació, etc.) i immaterial (investigació i desenvolupament, aplicacions informàtiques, etc.).
Llot de depuradora

Fang amb un elevat contingut d'aigua obtingut a partir del tractament de les aigües residuals. La seva composició és variable i depèn de la càrrega de contaminació de l'aigua residual inicial i de les característiques tècniques dels tractaments que se li apliquen. El seu destí final principal és l'ús en la fertilització dels sòls agrícoles.

Matèria orgànica

Comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació d'aliments, preparació i consum de menjar, per a la cura de plantes i petits jardins, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços d'aliments, grans superfícies comercials i altres.

Medicaments

Inclou els envasos de medicaments i restes de medicaments recollits als centres d'atenció primària i a les farmàcies a través del sistema integrat autoritzat SIGRE.

Metanització

Digestió anaeròbica. Es tracta de fer fermentar de forma controlada la matèria orgànica. Els organismes biològics que degraden la matèria necessiten un ambient sense oxigen (anaerobi). En aquest procés s'allibera biogàs.

Paper i cartró

Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d'ordinador, paper de cuina i tota mena d'envasos i embolcalls d'aquests materials.

Persones ocupades

Conjunt de persones fixes i eventuals que en l'any de referència de les dades treballaven, remuneradament o no, a l'empresa. S'hi inclouen les persones amb llicència per malaltia, vacances remunerades, llicències ocasionals sense sou, etc., així com els treballadors a temps parcial (sempre que treballin més d'1/3 de la jornada laboral completa).

No s'hi inclouen les persones posades a disposició de l'empresa per altres empreses o agències que són retribuïdes per aquestes últimes.

Piles

Inclou les piles recollides tant a través d'establiments col·laboradors com a les deixalleries.

Poda i jardineria

S'inclouen en aquesta categoria els residus de la jardineria i poda de grans dimensions, tant si provenen d'espais públics com privats.

Reciclatge i recuperació

Transformació dels residus mitjançant un procés de producció per allargar la vida útil d'un producte o per donar-li un altre fi. Inclou el compostatge i la biometanització però no la incineració amb recuperació d'energia.

Recollida

Operació que consisteix a recollir, classificar, agrupar o preparar residus per transportar-los.

Recollida selectiva

Recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.

Residu

Material que figura a la Llista europea de residus (LER), el generador o posseïdor del qual se'n desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.

La LER, que va ser aprovada per les institucions europees, surt publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del dia 19 de febrer del 2002 dins l'Ordre MAM/304/2002.

Residu industrial

Residu generat en activitats o processos fabrils o industrials.

Residu no perillós o no especial

Residu no inclòs en l'apartat següent.

Residu perillós o especial

Material que figura en la Llista europea de residus (LER) amb un asterisc (*), el posseïdor del qual se'n desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.

Els residus perillosos tenen una o més de les propietats que s'enumeren en la llista de l'annex III de la Directiva 91/689/CEE (explosiu, comburent, inflamable, irritant, etc.).

Residu urbà o municipal

Residu generat en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residu que no té la qualificació de perillós i que per la seva naturalesa o composició pot assimilar-se al que es produeix en els llocs o activitats anteriors (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

Reutilització

Utilització d'un producte usat per al mateix fi per al qual va ser dissenyat originàriament.

Tèxtils

Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també calçat i altres peces de vestir de pell recollits a les deixalleries i/o a través d'organismes específics.

Tractament fisicoquímic i biològic en depuradora

Tractaments que s'apliquen a les aigües residuals i als residus líquids que inclouen diferents tipus de processos:

 • Processos fisicoquímics que concentren els contaminants presents en fase aquosa i els transformen a fase llot o fase sòlida per poder-los gestionar correctament.
 • Processos biològics que eliminen els residus orgànics i que s'utilitzen principalment en el tractament d'aigües residuals en les depuradores i també en les industries com la paperera, farmacèutica o alimentària.
Tractament mecànic biològic

Tractament que s'aplica a la matèria orgànica recollida selectivament i a la resta abans de la deposició final. Consisteix a separar i classificar mecànicament els materials reciclables que poden haver quedat en aquests residus i a tractar la matèria orgànica restant mitjançant processos biològics (compostatge o metanització).

Unitat Gestora de Residus (UGER)

Unitat tècnica i administrativa que realitza activitats de gestió de residus en una determinada comunitat autònoma, on l'empresa té concedida la llicència administrativa de gestor de residus, segons la legislació vigent.

Una UGER pot ser una empresa o bé una part d'una empresa. Una empresa té un NIF únic.

Les activitats que realitza una UGER tenen a veure amb la recollida o tractament de residus urbans o no urbans.

Valorització

Procediments que permeten l'aprofitament dels recursos que contenen els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudici al medi ambient. Inclou la reutilització, el reciclatge i la recuperació energètica.

Els diferents procediments es recullen en l'annex I.B de l'Ordre MAM/304/2002.

Valorització com a subproducte

Residus que s'utilitzen com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que es poden recuperar sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament. En queden exclosos els residus que s'apliquen al sòl en l'ús agrícola o en profit de l'ecologia.

Valorització en origen

Aquest tractament fa referència a les operacions de regeneració o recuperació de residus fetes en el mateix centre de producció on també es reaprofiten.

Valorització energètica

Instal·lació on es produeix una combustió controlada en condicions òptimes, és a dir, temperatura mínima de 850 °C, temps de permanència d'un mínim de 2 segons i turbulència d'oxigen superior al 6%. D'aquesta manera, s'aconsegueix transformar els residus en escòries, cendres i gasos amb la mínima producció de contaminants possible, alhora que es produeix una reducció important del volum dels residus. Amb la calor produïda en el procés es genera vapor, que conduït a una turbina genera electricitat.

Valorització externa

Aquest tractament fa referència a les operacions de regeneració o recuperació de residus fetes fora del centre de producció. Els residus generats es porten a un gestor autoritzat que fa el procés de recuperació i transformació.

Vidre

Inclou els residus d'envasos d'un sol ús, utilitzats per a les ampolles d'aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos, així com els vidres de finestres i miralls lliurats a les deixalleries.

Voluminosos

Comprèn els mobles i trastos vells (matalassos, residus electrònics i tota mena d'andròmines recollides tant al carrer com a la deixalleria).