Metodologia T

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són:

 • conèixer la implantació i ús de TIC per les empreses amb activitat al territori espanyol
 • conèixer l'ús del comerç electrònic que fan les empreses
 • obtenir informació comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països

1. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I excepte la divisió 56), J, les classes 6419, 6492, 6612 i 6619 i els grups 651 i 652 de la secció K, la secció L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M i la secció N i el grup 95.1 segons la CCAE-2009.

Agrupacions d'activitats econòmiques incloses a l'ETICCE segons la CCAE-2009

 • Indústria (codis 10-39)

  Alimentació; begudes; tabac; tèxtil; confecció; cuir i calçat; fusta i suro; paper; arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (codis 10-18)

  Coqueries i refinació de petroli; productes farmacèutics; cautxú i plàstics (codis 19-22)

  Productes minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; fabricació de productes metàl·lics (codis 23-25)

  Productes informàtics, electrònics i òptics; material i equip elèctric; maquinària i equip mecànic; vehicles de motor; material de transport; mobles; indústries manufactureres diverses; reparació de maquinària i equip (codis 26-33)

  Energia i aigua (codis 35-39)

 • Construcció (codis 41-43)
 • Serveis (codis 45-63; 68-74 i 77-82)

  Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (codis 45-47)

  Transport i emmagatzematge (codis 49-53)

  Serveis d'allotjament (codi 55)

  Informació i comunicacions (codis 58-63)

  Activitats immobiliàries (codi 68)

  Activitats professionals, científiques i tècniques (codis 69-74)

  Activitats administratives i serveis auxiliars (codis 77-82)

  Reparació d'ordinadors i equips de comunicació (codi 95.1)

 • Activitats financeres i d'assegurances (codis 64.19, 64.92, 65.1, 65.2, 66.12 i 66.19)

2. Àmbit temporal

L'enquesta té una doble referència temporal; les variables sobre ús de TIC són referides a gener del 2010, mentre que el període de referència per a les variables de comerç electrònic, interacció amb l'administració pública i la formació en TIC és 2009.

Les dades sobre ocupació són una mitjana anual de l'any 2009 i les dades econòmiques relatives a compres i vendes estan referides a la totalitat de l'any 2009.

3. Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic de la investigació està format per tot el territori espanyol. Tot i que l'enquesta facilita alguns resultats per a cadascuna de les comunitats autònomes.

L'explotació per a Catalunya recull la informació de totes les unitats estadístiques ubicades a Catalunya.

4. Unitat estadística

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa a l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

S'entén per empresa tota unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns o serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos de què disposa. Una empresa pot exercir una o més activitats en un o més establiments.

Les dades recollides al qüestionari estan referides a la totalitat de l'empresa, és a dir, incloent tots els establiments que l'empresa tingui en llocs diferents al de la seu central.

5. Disseny mostral

El marc poblacional de l'enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació que conté dades identificatives, localització, distribució territorial, classificació per grandària i activitat econòmica de les empreses. S'obté a partir de fonts administratives (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.) i es complementa amb informació proporcionada per diverses operacions estadístiques de l'INE. L'actualització del DIRCE es realitza anualment amb la incorporació de nova informació.

Per a cada comunitat autònoma, la població d'empreses objecte d'estudi de l'ETICCE s'estratifica mitjançant l'encreuament de les variables:

 • Grandària de l'empresa segons nombre d'assalariats. Es consideren els següents intervals:
  1. de 0 a 2
  2. de 3 a 9
  3. de 10 a 19
  4. de 20 a 49
  5. de 50 a 99
  6. de 100 a 199
  7. de 200 a 499
  8. de 500 o més
 • Agrupacions d'activitat de la CCAE-2009 detallades a la taula de l'apartat Àmbit poblacional.:

6. Recollida de la informació

El qüestionari s'estructura en diferents blocs. El primer bloc recull informació general de l'empresa: identificació, activitat principal, personal ocupat, volum de negoci i compres netes.

El bloc B inclou les preguntes sobre l'ús de les TIC: ordinadors, connexió a Internet, intranet, extranet i telefonia mòbil. També se sol·licita informació sobre la dotació informàtica del personal de l'empresa, empleats que teletreballen, personal que realitza funcions TIC específiques en l'empresa i l'ús de sistemes operatius de codi obert.

El bloc C conté les preguntes relatives a l'ús d'Internet per part de les empreses. Es demana informació sobre els diferents tipus de connexió a Internet (mòdem, XDSI, banda ampla o telefonia mòbil) i l'ús de la xarxa per interaccionar amb les administracions públiques i el tipus d'interacció que en fan. També es pregunta sobre la disponibilitat de pàgina web i els serveis que ofereixen a través d'ella i l'ús de signatura electrònica i serveis de seguretat informàtica.

El següent bloc fa referència a l'intercanvi electrònic de dades entre empreses que consisteix en la tramesa i/o recepció d'informació (comandes, factures, etc.) per mitjans electrònics (Internet o altres xarxes telemàtiques), en un format estàndard o que pugui ser processat automàticament (SML, EDIFACT, ODETTE, etc).

En el bloc E es pregunta la informació referent a la cadena de subministrament, intercanviada, a través de mitjans electrònics, amb clients i proveïdors (nivells d'inventari, plans de producció, previsions de demanda i estat d'enviaments). Es requereixen també els mètodes utilitzats en l'intercanvi d'informació (lloc web i intercanvi electrònic de dades).

En el següent bloc es mesura el grau d'integració i intercanvi d'informació entre les diferents àrees de l'empresa mitjançant eines informàtiques ERP (Enterprise Resource Planning) i aplicacions CRM (Customer Relation Management).

El bloc G recull tota la informació relativa al comerç electrònic diferenciant entre les compres i les vendes. En el cas de les compres se sol·licita el percentatge que aquestes representen sobre l'import total de les compres netes, mentre que en les vendes es demana el percentatge que representen sobre l'import total del volum de negoci. A més, en el cas de les vendes, es pregunta la distribució segons el canal utilitzat (lloc web i intercanvi electrònic de dades), la distribució per tipus de client (a altres empreses (B2B), a l'administració pública (B2G) i a les llars (B2C)) i la utilització d'algun protocol segur en la recepció de comandes (SSL o TSL).

El bloc H és novetat aquest any per mesurar el grau d'implicació per part de les empreses en la seguretat de les seves TIC. Es demana per la disponibilitat de polítiques de seguretat així com de mesures preses per prevenir al personal de les seves obligacions. A més, s'estudien alguns problemes causats per incidents relacionats amb les TIC i els procediments interns de seguretat.

Pel que fa al penúltim bloc, aquest pretén mesurar si les empreses proporcionen formació en TIC als seus ocupats.

El darrer bloc inclou preguntes relatives a la inversió i despesa en TIC al llarg de l'any 2009.

Per a les empreses de menys de 10 assalariats, el qüestionari descrit anteriorment es complementa amb un mòdul que recull preguntes relacionades amb la implantació en un grau més elevat de les noves tecnologies i amb els agents assessors en matèria tecnològica.

En el cas de les empreses del sector financer (secció K de la CNAE-2009), la investigació es realitza sobre un qüestionari adaptat: les preguntes referides a l'ús de TIC són semblants a les dels altres sectors i s'han suprimit les preguntes de comerç electrònic.

La recollida de la informació es duu a terme en dues fases: una primera en el primer trimestre de l'any posterior al de referència, dirigida majoritàriament a les empreses de menys de 10 assalariats; i una segona fase en el segon trimestre dirigida a la resta d'empreses.

Els qüestionaris s'envien a les empreses per correu postal i són retornats pel mateix canal. En cas que sigui necessari, es pot contactar telefònicament amb l'empresa.

7. Conceptes

Activitat econòmica principal de l'empresa
Activitat que genera el major valor afegit. Si l'empresa no disposa d'aquesta dada, es considera com a activitat principal la que genera major volum de negoci o, en lloc seu, la que ocupa el major nombre de persones.
Personal ocupat en l'empresa
Nombre de persones que treballen en l'empresa, dins o fora dels seus edificis, i són retribuïdes per aquesta. Inclou el personal remunerat i no remunerat.
Personal ocupat remunerat
Personal format pels treballadors que mantenen lligam amb l'empresa mitjançant un contracte de treball (fix o eventual) i que són retribuïts amb quantitats fixes o periòdiques en forma de sou o salari, pagament en espècies, etc. S'hi inclouen els propietaris retribuïts, els estudiants amb un compromís formal que contribueixen al procés de producció a canvi d'una remuneració i/o serveis d'educació, temporers, personal en vaga o que gaudeix d'un permís de curta durada. Queden exclosos els treballadors vinculats a una agència de col·locació temporal i els que gaudeixen d'un permís de llarga durada.
Personal ocupat no remunerat
Personal constituït per les persones que participen activament en els treballs de l'empresa sense percebre cap remuneració fixa o salari. S'hi inclouen els propietaris, socis autònoms i ajudes familiars. No s'hi inclouen els socis capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa, ni les persones incloses en la nòmina d'una altra empresa en la qual realitzen l'activitat principal.
Volum de negoci
Imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per la prestació de serveis i les vendes de béns (sense IVA transferit) que són objecte de l'activitat de l'empresa. Es comptabilitzen en termes nets deduint les devolucions i ràpels de vendes i sense deduir els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat. El volum de negoci no inclou la venda d'actius fixos ni les subvencions cobrades per produir.
Compres netes de béns i serveis
Compres que representen els béns i serveis adquirits durant l'any de referència. S'hi inclouen les mercaderies, les primeres matèries, altres aprovisionaments, els treballs realitzats per altres empreses o professionals i les despeses del compte Serveis exteriors. Les compres es valoren a preu d'adquisició (sense IVA suportat deduïble) i es comptabilitzen en termes nets descomptant els ràpels sobre compres i els descomptes o les devolucions a proveïdors derivats de defectes de qualitat.
Intercanvi automatitzat de dades amb sistemes TIC externs
Intercanvi de missatges per mitjans electrònics, amb un format degudament formalitzat que en permet el processament automàtic. Es pot realitzar per Internet o altres xarxes telemàtiques i no inclou els correus electrònics escrits de forma manual.
Compartir informació electrònicament amb proveïdors i clients de la cadena de subministrament
Intercanvi d'informació de la cadena de subministrament per mitjans electrònics, per Internet o altre tipus de xarxes telemàtiques. No s'hi inclouen els correus electrònics escrits manualment.
Integració de la informació dins de l'empresa
Informació compartida electrònicament i automàticament entre les diferents àrees, utilitzant una o diverses eines de programari que comparteixen la informació provinent d'una base de dades comuna.
Comerç electrònic
L'ETICCE utilitza la definició ampliada de comerç electrònic considerada per l'OCDE. Una transacció electrònica és la compra o venda de productes (béns o serveis), entre empreses, habitatges, individus, Administració o altres organitzacions públiques o privades, realitzada mitjançant xarxes telemàtiques. El pagament dels béns o serveis adquirits per comerç electrònic es pot realitzar a través d'aquestes xarxes o altres vies. Les comandes efectuades per telèfon, fax o per correu electrònic escrit manualment no es consideren comerç electrònic.
RFID (Radio Frequency Identification)
Sistema d'identificació automàtica per emmagatzemar i recuperar dades de manera remota a través de dispositius denominats etiquetes, transponedors o tags RFID. Un tag RFID és un dispositiu petit, similar a un adhesiu, que es pot incorporar a un producte, animal o persona.
CRM (Customer Relationship Management)
Eines informàtiques dedicades a la gestió integrada d'informació sobre clients. Aquestes aplicacions permeten des d'emmagatzemar i organitzar aquesta informació fins a integrar-la, processar-la i analitzar-la. Se'n distingeixen dos tipus genèrics:
 • CRM Operacional: Permet processar i integrar la informació sobre les transaccions realitzades pels clients.
 • CRM Analític: Permet analitzar (generalment mitjançant tècniques de data mining), la informació sobre clients, amb la finalitat de conèixer a fons els perfils del client i les seves necessitats.
ERP (Enterprice Resoure Planning)
Conjunt d'eines informàtiques que permeten gestionar de forma integrada els processos i la informació corresponents a les diferents àrees de negoci d'una empresa. Generalment, un sistema ERP integra la gestió de les àrees de planificació, aprovisionament, logística, vendes, màrqueting, relació amb el client, finances i recursos humans.
Signatura digital
Informació xifrada que identifica l'autor d'un document electrònic i autentica la seva identitat. De la mateixa manera que les signatures manuals, és única i específica d'un usuari o un ordinador.
Sistemes de codi lliure o obert (Free/Open Source)
Programari desenvolupat sota una llicència de codi obert. Aquest tipus de llicència permet que el codi font pugui ser modificat o redistribuït sota certes condicions sense haver de pagar l'autor original.

8. Tabulació i difusió de resultats

L'Idescat realitza una tabulació de l'enquesta ETICCE que amplia els resultats que ofereix l'INE per a la comunitat autònoma.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'estructuren en 2 seccions:

 • empreses de 10 o més assalariats
 • empreses de menys de 10 assalariats

En les taules que presenten els resultats d'empreses de 10 o més assalariats, la informació es dóna desagregada per les característiques:

 • Nombre d'assalariats
  1. de 10 a 49
  2. de 50 a 249
  3. de 250 o més
 • Sector d'activitat
  1. indústria
  2. construcció
  3. serveis

Els resultats per a les empreses de menys de 10 assalariats només es desagreguen per sector d'activitat.

En l'edició 2009–2010, l'Idescat no disposa d'informació relativa a les empreses financeres.

A l'apartat d'R+D, innovació i TIC del web de l'Idescat es pot consultar la informació disponible d'aquesta estadística per a altres anys.

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eticce0910/m