Saltar al contingut principal

Tradicionalment, el producte interior brut (PIB) ha estat gairebé l'únic indicador utilitzat en la mesura del benestar i el progrés. Durant els últims anys, han sorgit diferents iniciatives arreu del món que ofereixen una visió més àmplia dels aspectes socials, del benestar i de la sostenibilitat associats al progrés.

Fruit d'això han anat apareixent diverses propostes de sistemes d'indicadors i d'indicadors sintètics elaborats tant per organismes públics com per entitats privades, amb el propòsit de superar les limitacions d'una perspectiva únicament econòmica.

En aquest sentit, és significativa la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya mitjançant la qual l'any 2016 insta el Govern a impulsar l'elaboració d'un estudi sobre l'evolució de la pobresa i la desigualtat de rendes i patrimoni, i a continuar treballant en els indicadors que han de permetre elaborar un informe sobre el progrés social de Catalunya. L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social està emmarcada en el compliment d'aquesta voluntat parlamentària.

En el disseny d'aquest grup d'indicadors s'han tingut en compte els criteris següents:

 • Que sigui rellevant, precís i fiable, i que es pugui difondre oportunament i puntualment amb periodicitat anual.
 • Que sigui coherent o conciliable, comparable entre regions i països, i accessible per als usuaris.
 • Que sigui significatiu en relació amb el benestar i el progrés social de manera inequívoca.

Aquesta estadística ha estat dissenyada i elaborada per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda i per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

1. Condicions de vida i treball

Renda mitjana neta anual de les llars

Mitjana dels ingressos nets percebuts per les llars. Es comptabilitzen els ingressos del treball per compte d'altri, beneficis/pèrdues del treball per compte propi, prestacions socials, rendes procedents de plans privats de pensions no relacionats amb el treball, rendes del capital i de la propietat, transferències entre d'altres llars, ingressos percebuts per menors i el resultat de la declaració per l'IRPF i per l'impost sobre el patrimoni. No s'hi inclouen els components no monetaris, excepte el cotxe d'empresa. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

S80/S20

Relació entre la renda total del 20% de la població amb ingressos més elevats i la del 20% amb ingressos més baixos. És a dir, s'ordena la població de menys a més ingressos equivalents (o per unitat de consum) i ens quedem amb el 20% més pobre i el 20% més ric.

Es calcula dividint la suma dels ingressos equivalents del 20% dels individus més rics per la suma dels ingressos del 20% més pobres. La igualtat absoluta ens proporcionaria un índex=1 que és el seu valor mínim.

Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE)

La taxa AROPE (At risk of poverty and social exclusion), definida per Eurostat, és un indicador que recull la proporció de la població que es troba almenys en alguna d'aquestes situacions: en situació de risc de pobresa, en situació de privació material i social severa o que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Taxa de dones en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE)

És la taxa AROPE aplicada a la població femenina. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Taxa de menors de 18 anys en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE)

És la taxa AROPE aplicada a la població menor de 18 anys. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Taxa de risc de pobresa

Percentatge de persones amb una renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de les transferències socials). Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Taxa de risc de pobresa en el treball

Proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l'any de referència de la renda (l'any anterior a la data de l'enquesta) i que tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de les transferències socials). Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Intensitat de treball de la llar

Suma total dels mesos treballats pels membres de la llar en edat de treballar durant l’any anterior a l’enquesta (període de referència dels ingressos) per la suma total dels mesos en què aquests membres haurien pogut treballar durant el mateix període. Les persones en edat de treballar són individus de 18 a 64 anys (excepte els estudiants de 18 a 24 anys, els jubilats o retirats, així com les persones inactives entre 60 i 64 anys que tenen les pensions com a font principal dels ingressos de la llar). Aquesta variable no s’aplica en el cas de les persones de 65 anys o més.

Població que viu en llars amb una intensitat de treball molt baixa

Inclou persones de 0 a 64 anys que viuen en llars on els adults de 18 a 64 anys han treballat menys del 20% del seu potencial de treball durant l'any anterior a l'enquesta (període de referència dels ingressos).

Privació material i social severa

Percentatge de persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim 7 dels 13 ítems següents:

 1. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any
 2. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies
 3. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada
 4. Poder afrontar despeses imprevistes
 5. Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) o de compres ajornades
 6. Poder-se permetre un cotxe
 7. Poder substituir mobles vells o fets malbé
 8. Poder substituir la roba feta malbé
 9. Poder disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any
 10. Poder-se reunir amb amics/familiars per dinar o prendre alguna cosa almenys un cop al mes
 11. Poder participar regularment en activitats d’oci
 12. Poder gastar una petita quantitat de diners en si mateix
 13. Poder disposar de connexió a Internet

Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Bretxa o intensitat de risc de pobresa

Mostra la distància entre la mediana dels ingressos equivalents (o per unitat de consum) de la població en risc de pobresa i el llindar de pobresa. Indica si les persones tendeixen a apropar-se o a distanciar-se del llindar. Aquest indicador s'expressa en termes percentuals en relació amb el llindar. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Cobertura de les prestacions de desocupació

Percentatge de la població desocupada que rep prestacions per desocupació. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys

La taxa d'ocupació es calcula dividint el nombre de persones ocupades de 20 a 64 anys entre la població total del mateix grup d'edat. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'atur

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'atur. Dones

La taxa d'atur de les dones es calcula dividint les dones desocupades per les dones actives. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'atur. Joves

La taxa d'atur dels joves es calcula dividint els menors de 25 anys desocupats pels menors de 25 anys actius. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'atur de llarga durada

Proporció de desocupats que porten, com a mínim, 12 mesos a l'atur respecte al nombre de persones actives en el mercat de treball. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Taxa d'atur de molt llarga durada

Proporció de població desocupada des de fa dos anys o més sobre la població activa. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

2. Salut

Esperança de vida en néixer

L'esperança de vida a l'edat zero, o esperança de vida en néixer, representa la durada esperada de vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període. Font: Departament de Salut.

Esperança de vida en bona salut en néixer

Proporció de l'esperança de vida en bona salut (EVBS) respecte de l'esperança de vida en néixer. Font: Departament de Salut.

Consum de tabac en la població de 15 anys i més

Proporció de persones de 15 anys i més que consumeixen tabac (a diari o ocasionalment). Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Excés de pes en la població de 6 a 12 anys

Percentatge de població de 6 a 12 anys amb excés de pes (sobrepès i obesitat) d'acord amb les taules de referència de l'OMS. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Estat de salut autopercebut

Prevalença de població general amb una percepció positiva de l'estat de salut. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Adults amb problemes de depressió o ansietat

Percentatge de població de 15 anys i més que té problemes de depressió o ansietat. A partir del 2018, la informació per elaborar aquest indicador s'obté de manera diferent de com s'havia fet anteriorment. Fins l'any 2017 l'Enquesta de salut de Catalunya plantejava una única pregunta sobre els ítems depressió o ansietat, i a partir del 2018 es pregunten per separat. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Problemes de salut mental en la població de 4 a 14 anys

Percentatge de població de 4 a 14 anys amb problemes de salut mental. La salut mental en la població infantil i juvenil s'estima com la probabilitat de patir un problema de salut mental en la població de 4 a 14 anys, mesurada amb l'instrument Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), desenvolupat per Goodman el 1997. Consta de 25 ítems i 5 dimensions d'anàlisi (símptomes emocionals, problemes de conducta, hiperactivitat/atenció, problemes de relació amb els companys i conducta positiva de socialització), amb una puntuació que va de 0 a 40. La prevalença de casos probables de problema de salut mental s'estima a partir del punt de tall 17. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Satisfacció amb els serveis sanitaris públics

Percentatge de població usuària del Servei Català de Salut satisfeta/insatisfeta dels serveis utilitzats el darrer any. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

3. Educació

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari

Percentatge de població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell educatiu corresponent als estudis universitaris o estudis equivalents als nivells 5–6, segons la classificació CINE-97 (ISCED) (Classificació internacional i estàndard de l'educació). Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria

Percentatge de població de 20 a 24 anys que ha assolit, com a mínim, estudis d'educació secundària postobligatòria (batxillerat, formació professional, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior). Font: Departament d'Ensenyament.

Abandonament prematur dels estudis

Percentatge de persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen els requisits següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit correspon als codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d'educació secundària) de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, que no estan rebent cap educació o formació. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

Població entre 15 i 29 anys que ni estudia ni treballa

Percentatge de població d'entre 15 i 29 anys que no estudia ni treballa. Font: Enquesta de població activa.

Competències bàsiques amb un baix rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO

Proporció d'assignatures en què hi ha més d'un 15% d'alumnes amb un nivell baix de rendiment respecte al nombre total d'assignatures avaluades (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i cientificotecnològica). La llengua anglesa s'afegeix l'any 2014 i la cientificotecnològica el 2016. La llengua francesa i la llengua alemanya no es tenen en consideració en aquest apartat atès el nombre reduït d'alumnes que fa les proves. Font: Departament d'Ensenyament.

Competències bàsiques amb un alt rendiment dels alumnes a les proves de 4t d'ESO

Proporció d'assignatures en què hi ha més d'un 30% d'alumnes amb un nivell alt de rendiment respecte al nombre total d'assignatures avaluades (llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i cientificotecnològica). La llengua anglesa s'afegeix l'any 2014 i la cientificotecnològica el 2016. La llengua francesa i la llengua alemanya no es tenen en consideració en aquest apartat atès el nombre reduït d'alumnes que fa les proves. Font: Departament d'Ensenyament.

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys

Percentatge de persones de 25 a 64 anys que reben educació o formació respecte de la població total del mateix grup d'edat. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de població activa.

4. Medi ambient

Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle

Aquest indicador mesura l'evolució de les emissions de gasos amb efecte hivernacle del Protocol de Kyoto causades per l'acció humana expressades en unitats equivalents de CO2. L'índex es calcula a partir del volum d'emissions del 1990. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Consum d'energia renovable

Percentatge de la producció d'energia renovable sobre el consum energètic final brut. Font: Institut Català d'Energia.

Indicador d'ocells agrícoles

L'indicador mesura els canvis temporals en el conjunt de les poblacions de 41 espècies d'ocells que crien en els espais agraris de Catalunya. Aquest indicador s'elabora a partir de les dades recopilades de manera estandarditzada per ornitòlegs voluntaris en el marc del programa de Seguiment d'ocells comuns de Catalunya i és l'homòleg del Common Farmland Bird Index d'Eurostat per a Catalunya. Aquest índex es calcula sobre la base de la població d'ocells del 2002. Font: Institut Català d'Ornitologia.

Recollida selectiva

Percentatge de recollida selectiva bruta respecte de la generació de residus municipals. Font: Agència Catalana de Residus.

Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió

Concentració de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres en mitjana anual en punts de mesurament de fons en aglomeracions urbanes. Per tant, és la concentració mitjana a la qual està exposada la població en aglomeracions urbanes.

Càlcul: es calcula la mitjana anual de concentració de PM10 per a cada un dels punts de mesurament de fons dins de cada aglomeració urbana de Catalunya. En cas de disposar de més d'un punt de mesurament de fons, l'índex que es dona per a una regió és la mitjana de l'índex calculat de cada punt ponderada per la població de l'aglomeració a què pertany cada punt. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

5. Habitatge

Renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal

Percentatge de la renda de la llar dedicada a les despeses de l'habitatge principal. S'hi inclou el lloguer o els interessos de la hipoteca i altres despeses associades a l'habitatge (subministraments, comunitat de veïns, etc.). Per obtenir aquest indicador s'ha prescindit de les observacions atípiques distanciades de la mitjana més de sis vegades la desviació estàndard. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal

Percentatge de població amb carència forçada que retarda el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat, etc.) en els últims 12 mesos. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum o contaminació

Proporció d'habitatges amb problemes d'humitats, manca de llum o contaminació. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

Habitacions per persona

Mitjana d'habitacions per persona. Font: Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de vida.

6. Seguretat i transport

Percepció del nivell de seguretat del municipi

Percentatge de persones que opinen que la seguretat del municipi ha millorat el darrer any. Font: Enquesta de seguretat pública de Catalunya.

Fets contra el patrimoni

Nombre de fets contra el patrimoni (robatoris, furts, danys, estafes, etc.). Font: Departament d'Interior. Mossos d'Esquadra.

Víctimes mortals per accidents de trànsit

Nombre de víctimes mortals a 30 dies com a conseqüència dels accidents que es produeixen o tenen l'origen en una de les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Font: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit.

7. Inclusió, drets i participació

Confiança en els polítics catalans

Mitjana de les valoracions atorgades als polítics catalans en una escala del 0 al 10, on 0 és gens de confiança i 10 és molta confiança. Font: Centre d'Estudis d'Opinió.

Confiança en els tribunals de justícia

Mitjana de les valoracions atorgades als tribunals de justícia en una escala del 0 al 10, on 0 és gens de confiança i 10 és molta confiança. Font: Centre d'Estudis d'Opinió.

Dones alcaldesses

Percentatge de dones alcaldesses a Catalunya per legislatures. Font: Institut Català de les Dones.

Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa

Percentatge de població que percep la corrupció entre els polítics (p. e.: els suborns) com a molt estesa. Font: Centre d'Estudis d'Opinió.

8. Oci i cultura

Despesa de les llars en serveis culturals

Percentatge de despesa realitzada per les llars en serveis culturals (0932 de l'ECOICOP/EPF) sobre la despesa total. Font: INE i Idescat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars.

Activitat física saludable en la població de 15 a 69 anys

Proporció de persones entre 15 i 69 anys que fan activitat física saludable, entesa com la combinació o suma de l'activitat moderada i l'alta activitat.

Moderada: Persones que fan tres o més dies d'activitat vigorosa de com a mínim 20 minuts al dia o persones que fan cinc o més dies d'activitat d'intensitat moderada o caminen, com a mínim, 30 minuts al dia o persones que fan cinc o més dies de qualsevol combinació de caminar, activitat d'intensitat moderada o vigorosa fins a aconseguir un mínim de 600 MET-minuts/setmana.

Alta: Persones que fan una activitat d'intensitat vigorosa almenys tres dies i acumulen com a mínim 1.500 MET-minuts/setmana o persones que fan set o més dies de qualsevol combinació de caminar, activitat d'intensitat moderada o vigorosa fins a aconseguir un mínim de 3.000 MET-minuts/setmana. Font: Enquesta de salut de Catalunya.

Ús habitual d'Internet

Percentatge de persones que han utilitzat l'ordinador o s'han connectat a Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos. Font: Idescat a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació de les llars.

Oci actiu en la població de 3 a 14 anys

Percentatge de població de 3 a 14 anys que té un estil d'oci actiu. Es considera oci actiu el que practica la població de 3 a 14 anys que cada dia de la setmana fa, com a mínim, una hora d'activitat física extraescolar esportiva o juga al parc o al carrer. Font: Enquesta de salut de Catalunya.