Saltar al contingut principal

Persones de 16 anys i més preocupades pel medi ambient. Per convivència en parella i conciència mediambiental. Metodologia

  1. Objectius

  Els objectius de l'Enquesta social 2008: llars i medi ambient (ES08) són investigar els hàbits, pautes de consum i actituds de les llars respecte al medi ambient. També estudia l'equipament dels habitatges i l'ús que se'n fa en relació amb els diferents aspectes del medi ambient, per tal de formular polítiques mediambientals relacionades amb les llars (estalvi energètic, reducció del consum d'energia, recollida selectiva de residus, etc.).

  Aquesta estadística permet obtenir indicadors comparables amb altres comunitats autònomes, així com amb països que hagin dut a terme estudis d'aquest tipus.

  2. Àmbits de la investigació

  2.1. Àmbit poblacional

  L'àmbit poblacional d'anàlisi és el conjunt d'habitatges familiars principals i el conjunt de persones que hi resideixen i que tenen 16 anys o més.

  L'ES08 va dirigida a la població que resideix en habitatges familiars principals, és a dir, els utilitzats tot o la major part de l'any com a habitatge habitual o permanent. No es consideren, doncs, ni les anomenades llars col·lectives (hospitals, residències, casernes, etc.) ni els habitatges secundaris o de temporada (d'estiueig, cap de setmana, etc.). S'inclouen, tanmateix, les famílies que, formant un grup independent, resideixen en els mateixos establiments col·lectius (per exemple el director o el conserge d'un centre).

  En el cas particular de famílies que utilitzen dos habitatges de forma habitual (la mare, sola o amb fills, en un i el pare a l'altre, per raons de feina, estudis, etc., o famílies completes que utilitzen dos habitatges alhora o per temporades) es considera habitatge principal el que la mateixa família reconeix com a tal. L'altre habitatge es considera, per tant, secundari.

  Per últim, cal advertir respecte a la delimitació del que es considera habitatge objecte de l'enquesta, que la denominació genèrica d'habitatge familiar inclou els habitatges amb membres que no tenen vincles familiars, sempre que, com a grup humà, compleixin les característiques precises per ser enquestables.

  2.2. Àmbit territorial

  Tot el territori català.

  2.3. Àmbit temporal

  El treball de camp es va iniciar a l'abril i va finalitzar al juliol del 2008.

  Els períodes de referència variaran en funció dels blocs de preguntes del qüestionari (última setmana, últim mes, últim any).

  3. Disseny de la mostra

  Es considera unitat de mostreig l'habitatge familiar principal i com unitat última de mostreig una persona de 16 anys o més que viu a l'habitatge. La unitat primària de mostreig serà la secció censal i l'habitatge serà la unitat de segona etapa.

  Es va utilitzar un mostreig trietàpic estratificat en les unitats de primera etapa. Les unitats de primera etapa són les seccions censals distribuïdes per cadascun dels àmbits territorials. Després se seleccionen els habitatges familiars principals, i en la tercera etapa se selecciona una persona de 16 anys o més a cada habitatge, que respondrà a un determinat bloc de preguntes del qüestionari.

  El marc que es va utilitzar per a la selecció de la mostra d'unitats de primera etapa és un marc d'àrea format per la relació de seccions censals existents en referència a gener del 2008. Per a les unitats de segona etapa es va utilitzar la relació d'habitatges familiars proporcionada per aquest mateix marc, en cadascuna de les seccions seleccionades per a la mostra. Per a la selecció de les unitats de tercera etapa, durant l'emplenament de l'enquesta es realitzava una selecció aleatòria d'una persona de 16 anys o més resident a l'habitatge mitjançant la taula de Kish.

  A Catalunya es van considerar com a estrats l'encreuament d'una agregació dels àmbits territorials i diferents trams de dimensió de municipi:

  • Àmbits territorials
   • Àmbit Metropolità
   • Comarques Gironines
   • Camp de Tarragona
   • Terres de l'Ebre
   • Àmbit de Ponent
   • Comarques Centrals
   • Alt Pirineu i Aran
  • Dimensió de municipi
   • Municipis de 500.000 habitants o més
   • Municipi capital de província amb menys de 500.000 habitants
   • Municipis amb més de 100.000 habitants
   • Municipis de 50.000 a 100.000 habitants
   • Municipis de 20.000 a 50.000 habitants
   • Municipis de 10.000 a 20.000 habitants
   • Municipis amb menys de 10.000 habitants

  L'afixació mostral va ser no proporcional per tal d'aconseguir estimacions per àmbit territorial, fixant-se la mostra a 3.504 habitatges, amb un error relatiu del 2,2%. En cada secció censal es van seleccionar vuit habitatges.

  Per estimar les característiques de l'enquesta es van utilitzar estimadors de raó als quals s'han aplicat tècniques de calibratge, prenent com a variables auxiliars la informació disponible sobre variables de llars i població correlacionades amb les característiques dels objectius de l'estadística.

  4. Conceptes bàsics

  En aquest apartat es recullen de forma explícita els principals conceptes bàsics de l'enquesta.

  Habitatge familiar
  Recinte destinat a ser habitat per una o vàries persones no necessàriament unides per relacions de parentiu i que no constitueixin un habitatge col·lectiu. És un habitatge el recinte estructuralment separat i independent que, per la forma que va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residencia habitual d'algú. Un recinte es considera separat si està rodejat per parets, murs, tàpies, tanques, etc., està cobert per sostre i permet que una persona, o un grup de persones, s'aïlli d'altres, a fi de preparar i consumir els seus aliments, dormir i protegir-se contra les inclemències del temps i del medi ambient. El recinte es considera independent si té accés directe des del carrer o terreny públic o privat, comú o particular, o bé des de qualsevol escala, passadís, corredor, etc., és a dir, sempre que els ocupants de l'habitatge puguin entrar-ne i sortir-ne sense passar per cap recinte ocupat per altres persones.
  Habitatge familiar principal
  Habitatge familiar que s'utilitza com residència habitual d'una o més llars. Els habitatges familiars que són de temporada, deshabitats, etc., no són residència habitual i per tant no són principals.
  Membre d'un habitatge familiar (principal)
  Persona que resideix habitualment en un habitatge familiar. Quan en un habitatge familiar resideix almenys una persona, aquest habitatge es considera habitatge familiar principal i, per tant, és objecte d'estudi en aquesta enquesta.
  Residència habitual
  Una persona es considera que resideix habitualment en l'habitatge que té com a domicili i en el que passa la major part del seu descans diari. Si per qualsevol motiu, treball, estudis, etc, una persona té diversos domicilis, s'ha de tenir en compte que només un es considera habitual o principal. De la mateixa forma, cal determinar si les persones que per qualsevol circumstància no tenen un domicili que puguin considerar la seva residència habitual, i en el moment de l'enquesta resideixen en un habitatge de la mostra, es consideren o no membres de la llar.
  Present/ Absent
  Una persona es considera present si pernocta a l'habitatge almenys una nit durant el període d'entrevistes (el període d'entrevistes és el temps de permanència a la secció). Una persona que resideix habitualment en un habitatge se'n considera absent (temporal) si no dorm cap nit durant el període d'entrevistes.
  Persona de referència
  Membre de 18 anys o més que resideix en l'habitatge i té al seu nom el títol de propietat (habitatge en propietat) o el contracte d'arrendament o subarrendament (habitatge de lloguer). En cas que l'habitatge es gaudeix per cessió gratuïta, es considerarà com a persona de referència de l'habitatge l'individu a qui se li hagi cedit. Si dues o més persones comparteixen la responsabilitat de l'habitatge, la que aporti més ingressos al pressupost comú serà la persona de referència.
  Informant de l'habitatge

  L'informant idoni per ser entrevistat en el contacte inicial i que ha de donar la informació general de l'habitatge ha de ser la persona de referència de l'habitatge. Si no fos possible, ha de ser algú major d'edat que pugui "parlar en nom" de l'habitatge.

  En casos molt excepcionals, com succeiria per exemple en un habitatge format per persones grans o incapacitades que visquessin soles, es permet que sigui una persona no-membre de l'habitatge (per exemple, un fill o algú afí) que conegui perfectament la situació de l'habitatge.

  Persona enquestable
  Persona membre de l'habitatge que tingui en el mes anterior a l'entrevista 16 anys o més. Una d'aquestes persones serà la seleccionada per contestar el mòdul individual del qüestionari.
  Persona seleccionada
  Persona triada entre les enquestables de l'habitatge mitjançant la taula de Kish i que serà la persona encarregada de respondre el mòdul individual del qüestionari.
  Llar

  Les persones que resideixen en un habitatge formen una sola llar si consumeixen i/o comparteixen aliments o d'altres béns amb càrrec a un pressupost comú. S'ha de tenir en compte que tant comparteixen aquest pressupost els que aporten ingressos com els nens, etc., que se'n beneficiïn.

  Quan els membres d'un habitatge no formen una sola llar tal com s'ha definit, ens trobem amb dos o més llars. Cada llar pot estar formada per una sola persona o per un grup.

  5. Característiques a investigar en l'enquesta

  Els mòduls del qüestionari relacionats amb el medi ambient que es van investigar són:

  • Aigua
  • Energia
  • Residus
  • Equipament i ús de l'habitatge en relació amb el medi ambient
  • Problemes de soroll i males olors
  • Transport i mobilitat
  • Estils de vida i pautes de consum

  Les característiques objecte d'estudi es poden classificar en dos tipus: d'habitatge i de persona.

  5.1. Característiques relatives a l'habitatge

  Pel que fa a l'aigua es pregunta a les llars per la principal font de proveïment d'aigua potable, dispositius per estalviar aigua i hàbits per reduir-ne el consum. També es pregunta per l'aplicació o no d'algun tractament addicional a l'habitatge per tractar l'aigua potable abans de consumir-la.

  En el cas de l'energia es mesura l'ús de l'energia elèctrica, la disponibilitat d'energia solar a l'habitatge i altres fonts d'energia utilitzades (gas canalitzat, gasos liquats, llenya, etc.). Es tracta també la disponibilitat de calefacció individual i col·lectiva, així com els diversos sistemes de calefacció, aire condicionat, aïllament tèrmic i il·luminació. Pel que fa a la calefacció i a l'aire condicionat es demana el nombre d'habitacions, el nombre de mesos d'utilització, la disponibilitat de termòstat i la temperatura en diverses circumstàncies. Es pregunta si han canviat el sistema de calefacció en els últims dotze mesos i les raons de l'elecció del nou sistema de calefacció.

  Pel que fa als residus es demana que informin sobre la proximitat o no de contenidors específics que permetin classificar els diferents tipus de residus, així com de la pràctica en la separació dels residus i la freqüència en portar-los al punt de recollida.

  Per a diversos béns d'equipament de l'habitatge com són el frigorífic, la rentadora, l'assecadora, el rentaplats o el forn es demana, a més de si se'n disposa, l'antiguitat, la qualificació energètica, la freqüència d'ús i la disponibilitat de programes econòmics, si s'escau. En el cas dels petits electrodomèstics i aparells audiovisuals (microones, campana extractora, robot de cuina, televisor, equip de música, etc.) es demana la disponibilitat i la freqüència d'ús. En el cas dels aparells audiovisuals es demana la utilització de l'opció "stand by".

  Es pregunta a les llars si han sofert o no problemes de sorolls al llarg de l'any 2007. En cas d'haver sofert problemes de sorolls o males olors se'n pretén conèixer l'origen, la freqüència i la intensitat amb què els sofreixen i les mesures adoptades.

  Es vol obtenir informació sobre el mitjà de transport utilitzat principalment pels membres de l'habitatge per als seus desplaçaments en els dies feiners, nombre de vehicles disponibles, característiques dels vehicles quant a tipus, disponibilitat d'aire condicionat, tipus de combustible utilitzat, antiguitat, així com quilometratge fet en el darrer any i lloc d'aparcament.

  Finament i pel que fa als estils de vida i pautes de consum es demana pels hàbits de consum en relació amb els productes d'un sòl ús, paper reciclat, envasos retornables o piles recarregables. Es demana pels factors considerats en comprar un nou producte (preu, marca, relació entre consum i eficiència energètica, etiqueta ecològica, producte local, etc.).

  5.2. Característiques relatives a la persona seleccionada

  A la persona seleccionada dins la llar se li demana informació relativa als seus hàbits per reduir el consum d'aigua, quin és el mitjà de transport que més utilitza, els motius d'utilitzar el transport públic o privat, d'anar a peu o en bicicleta. En el cas que la persona seleccionada hagi respost que utilitza el transport públic com a principal mitjà per desplaçar-se, se li pregunta pels dies en què utilitza principalment el transport públic.

  Pel que fa a la conscienciació mediambiental de la persona, es mesura el grau de preocupació, si al 2007 ha detectat al seu entorn algun problema mediambiental, si ha participat en activitats relacionades amb el medi ambient (organitzacions mediambientals, signatures, denúncies, etc.) i si estaria a favor o no d'algunes mesures per a la protecció del medi ambient.

  6. Principals variables de classificació

  Les variables de classificació corresponen a les variables socials bàsiques europees que han estat proposades al si d'Eurostat. A efectes de classificació es diferencia entre les variables de classificació de llars/habitatges i les variables de classificació de persones.

  6.1. Variables de classificació de l'habitatge

  Els habitatges es classifiquen atenent a les seves pròpies característiques i a les de la persona de referència de l'habitatge.

  Variables relatives a les característiques de l'habitatge i de la llar
  • Àmbit territorial
  • Dimensió del municipi
  • Grandària de l'habitatge (nombre de persones que l'habiten)
  • Tipus de llar (unipersonal, parella sola, parella amb fills, pare o mare sol amb fills, llar amb altres persones)

   A aquests efectes entenem per fill tant el nascut dins de la parella o adoptat com el que pertany a un sòl dels cònjuges, sempre que la seva residència habitual sigui l'habitatge i que no tingui parella o fills propis vivint al mateix habitatge.

   D'altra banda, s'ha de tenir en compte que si en l'habitatge rauen diverses llars, aquesta classificació s'aplicarà a la llar de la persona de referència de l'habitatge.

  • Ingressos mensuals nets de la llar

   S'ha comptabilitzat la suma dels ingressos regulars mitjans procedents de totes les fonts, percebuts per tots els membres de la llar com a mitjana dels últims 12 mesos, deduint els impostos i les cotitzacions socials. Caldrà tenir en compte els ingressos de tots els membres de la llar, aportin o no aquests ingressos en la seva totalitat o en part per cobrir les despeses de la llar.

  Variables relatives a les característiques de la persona de referència
  • Sexe
  • Edat
  • Nacionalitat

   Les persones amb doble nacionalitat, una d'aquestes espanyola, s'inclouran entre els espanyols, i els apàtrides a D'altres països.

  • Relació amb l'activitat econòmica (ocupat, aturat i inactiu)
  • Nivell d'estudis acabats

   Estudis de nivell més alt completats per la persona de referència.

  6.2. Variables de classificació de la persona

  Les persones seleccionades es classifiquen segons les característiques de les llars on habiten i les seves característiques sociodemogràfiques i socioeconòmiques.

  Variables relatives a les característiques de l'habitatge i de la llar
  • Àmbit territorial
  • Dimensió del municipi
  • Grandària de l'habitatge (nombre de persones que l'habiten)
  • Tipus de llar (unipersonal, parella sola, parella amb fills, pare o mare sol amb fills, llar amb altres persones)

   A aquests efectes entenem per fill tant el nascut dins de la parella o adoptat com el que pertany a un sòl dels cònjuges, sempre que la seva residència habitual sigui l'habitatge i que no tingui parella o fills propis vivint al mateix habitatge.

   D'altra banda, s'ha de tenir en compte que si a l'habitatge rauen diverses llars, aquesta classificació s'aplicarà a la llar de la persona de referència de l'habitatge.

  • Ingressos mensuals nets de la llar

   S'ha comptabilitzat la suma dels ingressos regulars mitjans procedents de totes les fonts, percebuts per tots els membres de la llar com a mitjana dels últims 12 mesos, deduint els impostos i les cotitzacions socials. Caldrà tenir en compte els ingressos de tots els membres de la llar, aportin o no aquests ingressos en la seva totalitat o en part per cobrir les despeses de la llar.

  Variables sociodemogràfiques de la persona seleccionada
  • Sexe
  • Edat
  • Nacionalitat

   Les persones amb doble nacionalitat, una d'aquestes espanyola, s'inclouran entre els espanyols, i els apàtrides a D'altres països.

  • País de naixement
  • Estat civil legal
  • Convivència en parella
  • Nivell d'estudis acabats
  Variables socioeconòmiques de la persona seleccionada
  • Relació amb l'activitat econòmica
  • Tipus de feina
  • Ocupació segons la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94)
  • Activitat principal de l'empresa en què treballa segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009)

  7. Recollida de la informació

  El mètode de recollida de la informació és el multicanal, que combina la recollida per entrevista telefònica, entrevista presencial, així com autoemplenament per part de les unitats informants a través d'Internet. Els habitatges escollits van rebre prèviament una carta de la directora de l'Idescat on se'ls informava que havien estat seleccionats per realitzar l'enquesta i se'ls demanava la col·laboració en el subministrament de la informació, tal i com estableix la llei 23/1998 d'estadística de Catalunya. L'operació de camp es va iniciar el 7 de maig i va finalitzar el 31 de juliol del 2008.

  En el procés de recollida de la informació, es van produir les següents incidències en la col·laboració:

  Distribució de les incidències en els habitatges titulars
  %
  Habitatges il·localitzables 4,0
  Habitatges inaccessibles 0,5
  Habitatges buits 2,5
  Habitatges destinats a altres fins 2,1
  Habitatges enquestables 90,8
  Total 100,0

  Un cop es va considerar enquestable l'habitatge, es van donar les següents incidències en intentar realitzar l'enquesta:

  Distribució de les incidències en els habitatges enquestables
  %
  Negatives 19,2
  Absències 13,9
  Incapacitat per contestar 0,8
  Col·laboradores 66,0
  Titulars 61,4
  Reserves 38,6
  Total 100,0

  En iniciar l'enquesta a l'habitatge, es va seleccionar aleatòriament un membre de la llar, mitjançant la taula de Kish, perquè contestés les preguntes relatives als comportaments i actituds individuals.

  Finalment es va obtenir una mostra real de 3.425 enquestes vàlides, obtingudes en 438 seccions censals, que representen el 100% de cobertura, i una taxa de resposta del 97,7% de la mostra teòrica de llars.

  La recollida de la informació mitjançant els diversos mètodes es va repartir de la forma següent:

  Distribució dels mètodes de recollida de la informació de l'ES08
  Habitatges col·laboradors (%) Persones col·laboradores (%)
  Presencial 82,5 82,7
  Telefònica 13,9 13,5
  Internet 3,6 3,8
  Total 100,0 100,0

  8. Elevació de resultats

  Atès que l'ES08 conté preguntes relatives a l'habitatge i a la persona seleccionada, s'han calculat dos factors d'elevació diferents. El primer garanteix la representativitat a nivell de les llars, i és usat en el moment de produir la informació que hi està relacionada. El segon factor garanteix la representativitat a nivell de la població de 16 anys o més, i és usat en la informació estadística relativa a les persones.

  Per corregir la falta de resposta total, i amb l'objectiu que les dades elevades amb el factor d'elevació de llars i persones obtingut s'ajusti a les dades poblacionals a 15 de maig del 2008, es va procedir a calibrar el factor mitjançant la macro CALMAR de SAS. Per als factors d'elevació de llars es van imposar els marginals a grups quinquennals i sexe, i dimensió de la llar, i per als factors d'elevació de persones, els grups quinquennals d'edat i sexe, i població de nacionalitat espanyola i estrangera.

  9. Tabulació

  Les taules s'han agrupat en els apartats següents: aigua, energia, residus, equipament i ús de l'habitatge, problemes de soroll i males olors, estils de vida i pautes de consum, transport i mobilitat i consciència mediambiental.

  Per tal de garantir la significació estadística dels resultats que es presenten, s'ha preservat un mínim de grandària mostral en cadascuna de les taules. Per a les cel·les on no es donen aquestes condicions s'ha fet constar que les dades són poc significatives per al càlcul amb el símbol "..", tenint en compte la pèrdua d'informació que comportaria eliminar la taula.

  10. Indicador sintètic de medi ambient

  Definició del marc teòric i selecció de les variables

  L'objectiu conceptual de l'indicador sintètic de medi ambient és posicionar les llars i els individus en funció del seu grau de sensibilització amb els problemes mediambientals, tenint en compte tant el seu comportament de grup com el seu comportament individual. S'ha tractat de combinar en un únic indicador informació sobre els hàbits de les llars i dels individus que tenen un impacte mediambiental, així com també el seu grau de conscienciació social.

  Diferents equips d'experts en qüestions mediambientals consultats han destacat les següents set dimensions o eixos com d'especial importància per al mesurament del fenomen mediambiental:

  1. Estalvi d'aigua
  2. Estalvi d'energia
  3. Eliminació de residus habituals
  4. Eliminació de residus ocasionals
  5. Pautes de consum
  6. Transport i mobilitat
  7. Consciència mediambiental

  D'una banda, convenia considerar les variables que aproximin l'impacte mediambiental a causa dels hàbits i comportaments de les llars, ja siguin per opció voluntària i pròpia, com per comportaments induïts per les seves característiques socioeconòmiques; no es pot oblidar l'impacte que, per exemple, el pressupost familiar pot tenir en les decisions adoptades per les llars, independentment de la seva conscienciació mediambiental. D'altra banda, també s'incloïen dimensions o eixos que recollien la conscienciació mediambiental dels individus tant en el seu vessant econòmic com en el social.

  Per a la identificació dels indicadors simples o variables dins de cada dimensió, s'ha fet la selecció entre aquelles preguntes del qüestionari de l'ES08 que es dirigien a la totalitat de la mostra escollida i que es relacionen a continuació.

  L'indicador resultant ha estat un indicador compost jeràrquic, format pels 76 indicadors simples agrupats en 7 dimensions, reflex de les múltiples dimensions que comprèn el fenomen.

  Estalvi d'aigua

  La dimensió estalvi d'aigua no té com a objectiu mesurar directament el consum global d'aigua de les llars, sinó els hàbits d'estalvi i, per tant, el nivell de conscienciació sobre els efectes del mal ús de l'aigua. S'han seleccionat 9 indicadors simples que són els següents:

  • Disposar d'aixeta monocomandament o termostàtica
  • Disposar de dispositius economitzadors d'aigua
  • Disposar de mecanismes limitadors de descàrrega
  • Reciclar l'aigua
  • Omplir les piques de l'aigüera abans de rentar els plats
  • Omplir bé el rentaplats i la rentadora abans d'engegar-los
  • Tancar una mica la clau de pas de l'aigua per disminuir el cabal
  • Tancar l'aixeta en rentar-se les dents o ensabonar-se
  • Dutxar-se en lloc de banyar-se
  Estalvi d'energia

  En aquesta dimensió es poden diferenciar dos tipus d'indicadors simples. D'una banda, s'inclouen indicadors relacionats amb hàbits de les llars, i d'altra banda, indicadors que valoren els equipaments dels habitatges que, en la majoria dels casos, estan relacionats amb inversions realitzades per les famílies dirigides a disminuir l'impacte energètic dels seus habitatges. S'han seleccionat 23 indicadors simples:

  • Disposar d'energia solar a l'habitatge
  • Apagar la calefacció a la nit
  • Graus de temperatura diürna amb la calefacció encesa a la llar
  • Graus de temperatura diürna amb l'aire condicionat connectat a la llar
  • Apagar l'aire condicionat a la nit
  • Disposar de finestres amb tendal
  • Disposar de finestres amb persianes
  • Disposar de finestres amb vidres tintats o protectors solars
  • Disposar de finestres de doble vidre
  • Disposar de finestres amb ruptura de pont tèrmic
  • Disposar de tubs o llums fluorescents
  • Disposar de bombetes de baix consum
  • Habitacions amb fluorescents o bombetes de baix consum
  • Qualificació energètica del frigorífic
  • Qualificació energètica de la rentadora
  • Qualificació energètica de l'assecadora
  • Qualificació energètica del rentaplats
  • Qualificació energètica del forn
  • Utilitzar a la rentadora el programa de mitja càrrega/econòmic
  • Utilitzar en l'assecadora independent el programa de mitja càrrega/econòmic
  • Utilitzar en el rentaplats el programa de mitja càrrega/econòmic
  • Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora inferior a 30 graus
  • No utilitzar l'opció "stand by" en apagar els aparells elèctrics de la llar
  Eliminació de residus

  Pel que fa a les dimensions d'eliminació de residus, s'han seleccionat 4 indicadors simples per als residus habituals i 13 per als ocasionals, que reflecteixen hàbits de les llars que influeixen en l'impacte que tenen sobre el medi ambient. Les variables escollides per a cadascuna de les subdimensions són les següents.

  • Separar només residus orgànics
  • Separar paper i cartró
  • Separar el vidre
  • Separar els envasos i els plàstics
  • Eliminar pneumàtics dels vehicles
  • Eliminar l'oli del motor
  • Eliminar bateries dels vehicles
  • Eliminar productes químics
  • Eliminar medicaments
  • Eliminar piles o bateries petites
  • Eliminar telèfons mòbils
  • Eliminar aparells elèctrics
  • Eliminar mobles o altres estris
  • Eliminar enderrocs o restes d'obres
  • Eliminar olis de cuina
  • Eliminar tubs fluorescents
  • Eliminar tèxtils i calçat
  Pautes de consum

  Aquesta dimensió recull indicadors per quantificar el grau de conscienciació mediambiental en els hàbits de consum. Existeixen, però, factors que poden afectar els hàbits de consum, a banda de la conscienciació mediambiental, com poden ser la capacitat econòmica de les famílies i el suport institucional al consum (subvencions i ajudes), de productes mediambientalment atractius. Els indicadors seleccionats han estat:

  • Utilitzar productes d'un sol ús
  • Utilitzar paper reciclat
  • Utilitzar envasos retornables
  • Utilitzar piles o bateries recarregables
  • Tenir en compte el consum i l'eficiència energètica
  • Tenir en compte l'etiqueta o garantia ecològica
  • Tenir en compte el producte local o de proximitat
  Transport i mobilitat

  Aquesta dimensió, relacionada també amb els hàbits de les persones, recull aspectes importants per mesurar l'impacte quotidià dels individus en el medi ambient. En aquesta dimensió també influeixen notablement factors externs a les llars i individus com el suport institucional a la mobilitat col·lectiva, etc. Els indicadors són:

  • Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen (%)
  • Persones que es desplacen en transport privat (%)
  • Tipus de vehicle 1
  • Aire condicionat en el vehicle 1
  • Combustible utilitzat en el vehicle 1
  • Manera més freqüent de desplaçar-se
  • Fer a peu les distàncies inferiors a 2 quilòmetres
  Consciència mediambiental

  La consciència mediambiental, finalment, pretén mesurar el nivell d'implicació activa dels individus en diferents activitats de preservació mediambiental. S'han seleccionat un total de 13 indicadors simples que són els següents:

  • Mostrar preocupació pel medi ambient
  • Col·laborar amb alguna organització en defensa del medi ambient
  • Participar en voluntariats ambientals
  • Signar en contra de situacions perjudicials per al medi ambient
  • Manifestar-se contra alguna situació perjudicial per al medi ambient
  • Denunciar personalment algun problema mediambiental
  • Estar a favor d'obligar, sota multa, a la separació de residus domèstics
  • Estar a favor de restringir el consum abusiu d'aigua
  • Estar a favor d'establir un impost als combustibles més contaminants
  • Estar a favor de restringir l'ús del transport privat
  • Estar a favor d'establir un impost ecològic al turisme
  • Estar a favor d'instal·lar un parc d'energia renovable
  • Estar a favor de pagar més per l'ús d'energies alternatives

  Tractament de les dades

  Una vegada dissenyat l'indicador compost, s'ha procedit a extreure les dades de les variables recollides a l'ES08.

  Ha calgut fer una imputació prèvia de dades mancants o missing en aquelles comunitats autònomes en què ja no s'havia fet en realitzar l'explotació de l'enquesta. En aquests casos, els instituts d'estadística s'han posat d'acord per fer servir una regla comuna i facilitar així la comparança i l'equitat en les dades. El mètode d'imputació que s'ha fet servir és el resultat de buscar la mitjana aritmètica de la puntuació de cada dimensió fent servir només els registres complets. D'aquesta manera s'ha garantit que no hi hagi cap mena de biaix.

  Amb la matriu de dades completa, l'EUSTAT va procedir a realitzar una anàlisi multivariant, amb dues finalitats:

  • determinar la rellevància dels indicadors simples seleccionats en la quantificació del grau de sensibilització mediambiental
  • identificar, al seu torn, aquelles dimensions de major importància en la conscienciació mediambiental

  S'ha realitzat una anàlisi de correlacions per al conjunt d'indicadors simples seleccionats. Les conclusions principals que se'n poden treure, i que es reprodueixen per a totes les comunitats analitzades, es poden resumir de la forma següent:

  • Els indicadors de la dimensió "Residus habituals" presenten una correlació alta, propera a 0,8; per tant, existeix una correlació positiva important entre el reciclatge de paper i el reciclatge de vidre i envasos de plàstic.
  • Els indicadors "Eliminar pneumàtics vehicles", "Eliminar oli motor" i "Eliminar bateries vehicles" pertanyents a la dimensió "Residus ocasionals" també presenten una correlació alta, superior a 0,7. En aquest cas sembla que la raó principal de la correlació és que en els tres casos el reciclatge dels productes identificats (tots ells provinents del vehicle) exigeix un coneixement previ per a la seva extracció/substitució/renovació.

  Pel que fa a la resta de variables no s'ha trobat una correlació significativa. La informació obtinguda mitjançant l'anàlisi de correlació és de vital importància per a l'assignació de pesos o ponderacions a cadascun dels indicadors simples i compostos associats a cadascuna de les dimensions que conformen l'indicador compost general que es descriu més endavant.

  Una vegada obtinguda la matriu de correlacions de les variables, s'ha realitzat una anàlisi factorial. No està entre els objectius d'aquest document detallar els resultats obtinguts, simplement cal destacar que, per a la matriu de dades utilitzada, no s'obtenen factors que expliquin la variabilitat de les dades de forma significativa.

  A la vista dels resultats obtinguts queda evidenciada la multidimensionalitat del concepte de sensibilització mediambiental que s'està analitzant. El grau de sensibilització d'una llar o individu està determinat per un ampli conjunt de comportaments, hàbits, actituds i, fins i tot, conviccions. Totes aquestes, a més, tenen la seva aplicació en diferents àmbits i situacions, com ara el consum d'aigua, ús de l'energia, dels transports, etc. No s'han trobat correlacions significatives entre els diferents comportaments mediambientals i tampoc s'ha detectat un nombre reduït de factors que hagin permès, amb garanties pel que fa a la variància explicada, reduir la dimensió del fenomen. Això ha conferit suport estadístic a l'elevat nombre de dimensions i indicadors simples seleccionats per a l'indicador compost.

  Analitzada la matriu de dades i abans de procedir a l'agregació d'indicadors simples, ha estat necessari realitzar una normalització de dades, atès que els indicadors simples presenten unitats de mesura diferents. Els diversos grups d'experts en temes mediambientals consultats han recomanat penalitzar determinades respostes associades a comportaments, actituds i hàbits que van en contra de la preservació mediambiental. Això permet introduir majors matisos (per exemple, neutralitzar o compensar unes respostes amb altres) i enriquir el resultat final, ja que els nivells de conscienciació mediambiental es mesurarien amb un major nivell d'exigència.

  Els criteris de normalització proposats pels experts es detallen a la taula següent:

  Estalvi d'aigua
  Pregunta Valor Descripció Punts
  18.1 1 Disposar d'aixeta monocomandament o termostàtica: SÍ 1
  6 Disposar d'aixeta monocomandament o termostàtica: NO 0
  18.2 1 Disposar de dispositius economitzadors d'aigua: SÍ 1
  6 Disposar de dispositius economitzadors d'aigua: NO 0
  18.3 1 Disposar de mecanismes limitadors de descàrrega: SÍ 1
  6 Disposar de mecanismes limitadors de descàrrega: NO 0
  19.1 1 Reciclar l'aigua: SÍ 1
  6 Reciclar l'aigua: NO −1
  19.4 1 Omplir les piques de l'aigüera abans de rentar els plats: SÍ 1
  6 Omplir les piques de l'aigüera abans de rentar els plats: NO −1
  19.5 1 Omplir bé el rentaplats i la rentadora abans d'engegar-los: SÍ 1
  6 Omplir bé el rentaplats i la rentadora abans d'engegar-los: NO −1
  19.6 1 Tancar una mica la clau de pas de l'aigua per a disminuir el cabal: SÍ 1
  6 Tancar una mica la clau de pas de l'aigua per a disminuir el cabal: NO −1
  75.1 1 Tancar l'aixeta en rentar-se les dents o ensabonar-se: SÍ 1
  6 Tancar l'aixeta en rentar-se les dents o ensabonar-se: NO −1
  75.2 1 Dutxar-se en lloc de banyar-se: SÍ 1
  6 Dutxar-se en lloc de banyar-se: NO −1
  Estalvi d'energia
  Pregunta Valor Descripció Punts
  22 1 Disposar d'energia solar a l'habitatge: SÍ 1
  6 Disposar d'energia solar a l'habitatge: NO 0
  32 1 Apagar la calefacció a la nit: SÍ 1
  2 Apagar la calefacció a la nit: SÍ, s'apaga des de la central 1
  6 Apagar la calefacció a la nit: NO −1
  - La llar no disposa de calefacció 0,5
  34 ≤20 Fins a 20º de temperatura diürna 1
  21 21º de temperatura diürna 0
  ≥22 22º o més de temperatura diürna −1
  - La llar no disposa de calefacció amb termòstat 0
  41 1 Apagar l'aire condicionat a la nit: SÍ 1
  2 Apagar l'aire condicionat a la nit: SÍ, s'apaga des de la central 1
  6 Apagar l'aire condicionat a la nit: NO −1
  - La llar no disposa d'aire condicionat 0,5
  40 ≤21 Fins a 21º de temperatura diürna 1
  22-23 22º a 23º de temperatura diürna 0
  ≥24 24º o més de temperatura diürna −1
  - La llar no disposa d'aire condicionat 0
  43A.1 1 Disposar de finestres amb tendal: SÍ 1
  6 Disposar de finestres amb tendal: NO 0
  43B.1 1 Disposar de finestres amb persianes: SÍ 1
  6 Disposar de finestres amb persianes: NO 0
  43C.1 1 Disposar de finestres amb vidres tintats o protectors solars: SÍ 1
  6 Disposar de finestres amb vidres tintats o protectors solars: NO 0
  43D.1 1 Disposar de finestres de doble vidre: SÍ 1
  6 Disposar de finestres de doble vidre: NO 0
  43E.1 1 Disposar de finestres amb ruptura de pont tèrmic: SÍ 1
  6 Disposar de finestres amb ruptura de pont tèrmic: NO 0
  44 1 Disposar de tubs o llums fluorescents: SÍ 1
  6 Disposar de tubs o llums fluorescents: NO 0
  45 1 Disposar de bombetes de baix consum: SÍ 1
  6 Disposar de bombetes de baix consum: NO −1
  47 1 Amb fluorescents o bombetes de baix consum, a totes les habitacions 1
  2 Amb fluorescents o bombetes de baix consum, a la majoria de les habitacions 0,75
  3 Amb fluorescents o bombetes de baix consum, a part de les habitacions 0,5
  - No disposen de fluorescents o bombetes de baix consum 0
  53A.3 1 Disposar de frigorífic amb qualificació energètica A, A+, A++: SÍ 1
  6,9 Disposar de frigorífic amb qualificació energètica A, A+, A++: NO, NS/NC 0
  - La llar no disposa de frigorífic 0
  53B.3 1 Disposar de rentadora amb qualificació energètica A, A+, A++: SÍ 1
  6,9 Disposar de rentadora amb qualificació energètica A, A+, A++: NO, NS/NC 0
  - La llar no disposa de rentadora 0
  53C.3 1 Disposar d'assecadora amb qualificació energètica A, A+, A++: SÍ 1
  6,9 Disposar d'assecadora amb qualificació energètica A, A+, A++: NO, NS/NC 0
  - La llar no disposa d'assecadora 0,5
  53D.3 1 Disposar de rentaplats amb qualificació energètica A, A+, A++: SÍ 1
  6,9 Disposar de rentaplats amb qualificació energètica A, A+, A++: NO, NS/NC 0
  - La llar no disposa de rentaplats 0
  53E.3 1 Disposar de forn amb qualificació energètica A, A+, A++: SÍ 1
  6,9 Disposar de forn amb qualificació energètica A, A+, A++: NO , NS/NC 0
  - La llar no disposa de forn 0
  53B.5 1 Disposar de rentadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ, però no sol utilitzar-lo −1
  2 Disposar de rentadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ, i sol utilitzar-lo 1
  3 Disposar de rentadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: NO 0
  - La llar no disposa de rentadora 0
  53C.5 1 Disposar d'assecadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ, però no sol utilitzar-lo −1
  2 Disposar d'assecadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ, i sol utilitzar-lo 1
  3 Disposar d'assecadora amb programa de mitja càrrega/econòmic: NO 0
  - La llar no disposa d'assecadora 0
  53D.5 1 Disposar de rentaplats amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ, però no sol utilitzar-lo −1
  2 Disposar de rentaplats amb programa de mitja càrrega/econòmic: SÍ i sol utilitzar-lo 1
  3 Disposar de rentaplats amb programa de mitja càrrega/econòmic: NO 0
  - La llar no disposa de rentaplats 0
  57 1 Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora: calenta (més de 40 graus) −1
  2 Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora: tèbia (de 30 a 40 graus) −0,5
  3 Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora: freda (menys de 30 graus) 1
  4 Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora: variada, depèn de la roba, brutícia, etc. 0,5
  - La llar no disposa de rentadora 0
  60 1 Utilitzar l'opció "stand by" en apagar els aparells elèctrics de la llar: SÍ −1
  6 Utilitzar l'opció "stand by" en apagar els aparells elèctrics de la llar: NO 1
  - La llar no disposa d'aparells elèctrics 0
  Eliminació de residus habituals
  Pregunta Valor Descripció Punts
  49A.1 1 Separar només residus orgànics: SÍ 1
  6 Separar només residus orgànics: NO −1
  49B.1 1 Separar paper i cartró: SÍ 1
  6 Separar paper i cartró: NO −1
  49C.1 1 Separar el vidre: SÍ 1
  6 Separar el vidre: NO −1
  49D.1 1 Separar els envasos i els plàstics: SÍ 1
  6 Separar els envasos i els plàstics: NO −1
  Eliminació de residus ocasionals
  Pregunta Valor Descripció Punts
  51.1 1 Eliminar pneumàtics dels vehicles: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar pneumàtics dels vehicles: deixalleria 1
  3 Eliminar pneumàtics dels vehicles: empresa/botiga que els ven 1
  8 Eliminar pneumàtics dels vehicles: no correspon 0
  51.2 1 Eliminar l'oli del motor: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar l'oli del motor: deixalleria 1
  3 Eliminar l'oli del motor: empresa/botiga que els ven 1
  4 Eliminar l'oli del motor: abocament per l'aigüera o desguàs −1
  8 Eliminar l'oli del motor: no correspon 0
  51.3 1 Eliminar bateries dels vehicles: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar bateries dels vehicles: deixalleria 1
  3 Eliminar bateries dels vehicles: empresa/botiga que els ven 1
  8 Eliminar bateries dels vehicles: no correspon 0
  52.1 1 Eliminar productes químics: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar productes químics: deixalleria 1
  3 Eliminar productes químics: empresa/botiga que els ven 1
  6 Eliminar productes químics: abocament per l'aigüera o desguàs −1
  8 Eliminar productes químics: no correspon 0
  52.2 1 Eliminar medicaments: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar medicaments: deixalleria 1
  3 Eliminar medicaments: empresa/botiga que els ven 1
  6 Eliminar medicaments: abocament per l'aigüera o desguàs −1
  8 Eliminar medicaments: no correspon 0
  52.3 1 Eliminar piles o bateries petites: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar piles o bateries petites: deixalleria 1
  3 Eliminar piles o bateries petites: empresa/botiga que els ven 1
  5 Eliminar piles o bateries petites: contenidor específic 1
  8 Eliminar piles o bateries petites: no correspon 0
  52.4 1 Eliminar telèfons mòbils: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar telèfons mòbils: deixalleria 1
  3 Eliminar telèfons mòbils: empresa/botiga que els ven 1
  5 Eliminar telèfons mòbils: contenidor específic 1
  8 Eliminar telèfons mòbils: no correspon 0
  52.5 1 Eliminar aparells elèctrics: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar aparells elèctrics: deixalleria 1
  3 Eliminar aparells elèctrics: empresa/botiga que els ven 1
  4 Eliminar aparells elèctrics: servei especial de recollida 1
  8 Eliminar aparells elèctrics: no correspon 0
  52.6 1 Eliminar mobles o altres estris: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar mobles o altres estris: deixalleria 1
  3 Eliminar mobles o altres estris: empresa/botiga que els ven 1
  4 Eliminar mobles o altres estris: servei especial de recollida 1
  8 Eliminar mobles o altres estris: no correspon 0
  52.7 1 Eliminar enderrocs o restes d'obres: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar enderrocs o restes d'obres: deixalleria 1
  3 Eliminar enderrocs o restes d'obres: empresa/botiga que els ven 1
  4 Eliminar enderrocs o restes d'obres: servei especial de recollida 1
  5 Eliminar enderrocs o restes d'obres: contenidor específic 1
  8 Eliminar enderrocs o restes d'obres: no correspon 0
  52.8 1 Eliminar olis de cuina: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar olis de cuina: deixalleria 1
  4 Eliminar olis de cuina: servei especial de recollida 1
  6 Eliminar olis de cuina: abocament per l'aigüera o desguàs −1
  8 Eliminar olis de cuina: no correspon 0
  52.9 1 Eliminar tubs fluorescents: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar tubs fluorescents: deixalleria 1
  3 Eliminar tubs fluorescents: empresa/botiga que els ven 1
  8 Eliminar tubs fluorescents: no correspon 0
  52.10 1 Eliminar tèxtils i calçat: contenidor de brossa −1
  2 Eliminar tèxtils i calçat: deixalleria 1
  4 Eliminar tèxtils i calçat: servei especial de recollida 1
  5 Eliminar tèxtils i calçat: contenidor específic 1
  8 Eliminar tèxtils i calçat: no correspon 0
  Pautes de consum
  Pregunta Valor Descripció Punts
  73.1 1 Utilitzar productes d'un sol ús: mai 1
  2 Utilitzar productes d'un sol ús: a vegades 0,5
  3 Utilitzar productes d'un sol ús: amb certa freqüència −0,5
  4 Utilitzar productes d'un sol ús: sempre que és possible −1
  73.2 1 Utilitzar paper reciclat: mai −1
  2 Utilitzar paper reciclat: a vegades −0,5
  3 Utilitzar paper reciclat: amb certa freqüència 0,5
  4 Utilitzar paper reciclat: sempre que és possible 1
  73.3 1 Utilitzar envasos retornables: mai −1
  2 Utilitzar envasos retornables: a vegades −0,5
  3 Utilitzar envasos retornables: amb certa freqüència 0,5
  4 Utilitzar envasos retornables: sempre que és possible 1
  73.4 1 Utilitzar piles o bateries recarregables: mai −1
  2 Utilitzar piles o bateries recarregables: a vegades −0,5
  3 Utilitzar piles o bateries recarregables: amb certa freqüència 0,5
  4 Utilitzar piles o bateries recarregables: sempre que és possible 1
  74.3 1 Tenir en compte consum/eficiència energètica: gens important −1
  2 Tenir en compte consum/eficiència energètica: poc important −0,5
  3 Tenir en compte consum/eficiència energètica: bastant important 0,5
  4 Tenir en compte consum/eficiència energètica: molt important 1
  74.4 1 Tenir en compte etiqueta o garantia ecològica: gens important −1
  2 Tenir en compte etiqueta o garantia ecològica: poc important −0,5
  3 Tenir en compte etiqueta o garantia ecològica: bastant important 0,5
  4 Tenir en compte etiqueta o garantia ecològica: molt important 1
  74.5 1 Tenir en compte producte local o de proximitat: gens important −1
  2 Tenir en compte producte local o de proximitat: poc important −0,5
  3 Tenir en compte producte local o de proximitat: bastant important 0,5
  4 Tenir en compte producte local o de proximitat: molt important 1
  Transport i mobilitat
  Pregunta Valor Descripció Punts
  67.1/4-6 0 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen / persones de la llar (%) = 0 0
  <0,25 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen / persones de la llar (%) = 0,01–0,24 0,25
  <0,5 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen / persones de la llar (%) = 0,25–0,49 0,5
  <0,75 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen / persones de la llar (%) = 0,50–0,74 0,75
  1 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o amb bicicleta, o no es desplacen / persones de la llar (%) = 0,75–1 1
  67.2/3 0 Persones que es desplacen en transport privat / persones de la llar (%) = 0 0
  <0,25 Persones que es desplacen en transport privat / persones de la llar (%) = 0,01–0,24 −0,25
  <0,5 Persones que es desplacen en transport privat / persones de la llar (%) = 0,25–0,49 −0,5
  <0,75 Persones que es desplacen en transport privat / persones de la llar (%) = 0,50–0,74 −0,75
  1 Persones que es desplacen en transport privat / persones de la llar (%) = 0,75–1 −1
  70A.1 1 Tipus de vehicle 1 = cotxe petit 0
  2 Tipus de vehicle 1 = cotxe mitjà 0
  3 Tipus de vehicle 1= cotxe gran −1
  4 Tipus de vehicle 1= monovolum −1
  5 Tipus de vehicle 1= tot terreny (4x4) −1
  6 Tipus de vehicle 1= furgoneta −1
  7 Tipus de vehicle 1= ciclomotor 0
  8 Tipus de vehicle 1= moto fins a 125 cc. 0
  9 Tipus de vehicle 1= moto de més de 125 cc. −1
  - La llar no disposa de vehicles 0
  70A.2 1 Aire condicionat en el vehicle 1= SÍ −1
  6 Aire condicionat en el vehicle 1= NO 1
  - La llar no disposa de vehicles 0
  70A.3 1 Combustible utilitzat en el vehicle 1= gasolina 95 sense plom 0
  2 Combustible utilitzat en el vehicle 1= gasolina 98 sense plom 0
  3 Combustible utilitzat en el vehicle 1= gasoil automoció −1
  4 Combustible utilitzat en el vehicle 1= gasoil automoció millorat −1
  5 Combustible utilitzat en el vehicle 1= biocarburants 1
  6 Combustible utilitzat en el vehicle 1= altres 1
  - La llar no disposa de vehicles 0
  76 1 Manera més freqüent de desplaçar-se: cotxe −1
  2 Manera més freqüent de desplaçar-se: moto/ciclomotor −1
  3 Manera més freqüent de desplaçar-se: taxi 0
  4 Manera més freqüent de desplaçar-se: autobús 1
  5 Manera més freqüent de desplaçar-se: metro/tramvia 1
  6 Manera més freqüent de desplaçar-se: tren (RENFE, altres trens) 1
  7 Manera més freqüent de desplaçar-se: altres mitjans col·lectius 1
  8 Manera més freqüent de desplaçar-se: bicicleta 1
  9 Manera més freqüent de desplaçar-se: a peu 1
  82 1 Fer a peu les distàncies inferiors a 2 quilòmetres: SÍ 1
  6 Fer a peu les distàncies inferiors a 2 quilòmetres: NO −1
  Consciència mediambiental
  Pregunta Valor Descripció Punts
  83 1 Mostrar preocupació pel medi ambient: gens −1
  2 Mostrar preocupació pel medi ambient: poc 0
  3 Mostrar preocupació pel medi ambient: molt 1
  86.1 1 Col·laborar amb alguna organització en defensa del medi ambient: SÍ 1
  6 Col·laborar amb alguna organització en defensa del medi ambient: NO 0
  86.2 1 Participar en voluntariats ambientals: SÍ 1
  6 Participar en voluntariats ambientals: NO 0
  86.3 1 Signar en contra de situacions perjudicials per al medi ambient: SÍ 1
  6 Signar en contra de situacions perjudicials per al medi ambient: NO 0
  86.4 1 Manifestar-se contra alguna situació perjudicial per al medi ambient: SÍ 1
  6 Manifestar-se contra alguna situació perjudicial per al medi ambient: NO 0
  86.5 1 Denunciar personalment algun problema mediambiental: SÍ 1
  6 Denunciar personalment algun problema mediambiental: NO 0
  88.1 1 Estar a favor d'obligar, sota multa, a la separació de residus domèstics: SÍ 1
  6 Estar a favor d'obligar, sota multa, a la separació de residus domèstics: NO 0
  88.2 1 Estar a favor de restringir el consum abusiu d'aigua: SÍ 1
  6 Estar a favor de restringir el consum abusiu d'aigua: NO 0
  88.3 1 Estar a favor d'establir un impost als combustibles més contaminants: SÍ 1
  6 Estar a favor d'establir un impost als combustibles més contaminants: NO 0
  88.4 1 Estar a favor de restringir l'ús del transport privat: SÍ 1
  6 Estar a favor de restringir l'ús del transport privat: NO 0
  88.5 1 Estar a favor d'establir un impost ecològic al turisme: SÍ 1
  6 Estar a favor d'establir un impost ecològic al turisme: NO 0
  88.6 1 Estar a favor d'instal·lar un parc d'energia renovable: SÍ 1
  6 Estar a favor d'instal·lar un parc d'energia renovable: NO 0
  88.7 1 Estar a favor de pagar més per l'ús d'energies alternatives: SÍ 1
  6 Estar a favor de pagar més per l'ús d'energies alternatives: NO 0

  Es pot observar que, atesa la normalització de tots els indicadors simples en valors compresos entre −1 i 1, quan existeix penalització, i entre 0 i 1 per als indicadors sense penalització, la puntuació agregada mínima possible per a una llar és de −47 punts, i la màxima de 75 punts.

  Tot i que aquesta normalització era correcta es va optar, més endavant, per transformar a posteriori les variables amb la funció lineal "y = 5x + 5", de manera que el rang de valors possibles estigués comprès entre 0 i 10 punts. D'aquesta manera, la interpretació de les puntuacions agregades es feia més immediata i intuïtiva.

  Construcció de l'indicador sintètic

  Una vegada definida l'estructura de l'indicador de medi ambient i adoptat el criteri de normalització i transformació de les dades, s'ha procedit a l'agregació dels indicadors simples en indicadors compostos o sintètics, associats a les dimensions. De la mateixa manera, s'han agregat els indicadors sintètics o compostos de les set dimensions per formar l'indicador sintètic global. L'agregació s'ha realitzat utilitzant un vector de ponderacions en cadascuna de les dues fases d'agregació (d'indicador simple a dimensió, i de dimensió a indicador global).

  Cada equip d'experts consultat pels diferents instituts d'estadística, una vegada definida l'estructura de l'indicador, ha proposat un o diversos vectors de ponderacions (l'INE, en representar nombroses comunitats autònomes, ha aportat el major nombre de vectors de ponderació) que han tingut en compte en tot moment els resultats derivats de l'anàlisi multivariant realitzada prèviament. En el cas de l'Idescat i per a les dades corresponents a Catalunya, els experts que varen definir el vector de ponderacions van ser un conjunt de tècnics del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

  Un cop obtinguts tots els vectors, el compromís del grup de treball ha estat utilitzar la mitjana aritmètica que permet:

  • Representar el conjunt de totes les comunitats de la millor manera possible, i això inclou tant les singularitats com els aspectes comuns per a totes aquestes.
  • Plena comparabilitat de tots els resultats obtinguts

  El vector de ponderacions obtingut finalment és el que correspon a la taula següent:

  Ponderacions de l'indicador sintètic de medi ambient
  Variable Indicador Dimensió
  Estalvi d'aigua 1,0000 0,1638
  18.1 Disposar d'aixeta monocomandament o termostàtica 0,0825
  18.2 Disposar de dispositius economitzadors d'aigua 0,1252
  18.3 Disposar de mecanismes limitadors de descàrrega 0,1252
  19.1 Reciclar l'aigua 0,1175
  19.4 Omplir les piques de l'aigüera abans de rentar els plats 0,0821
  19.5 Omplir bé el rentaplats i la rentadora abans d'engegar-los 0,1045
  19.6 Tancar una mica la clau de pas de l'aigua per disminuir el cabal 0,1001
  75.1 Tancar l'aixeta en rentar-se les dents o ensabonar-se 0,1390
  75.2 Dutxar-se en lloc de banyar-se 0,1239
  Estalvi d'energia 1,0000 0,1901
  22 Disposar d'energia solar a l'habitatge 0,0452
  32 Apagar la calefacció a la nit 0,0588
  34 Graus de temperatura diürna amb la calefacció encesa a la llar 0,0675
  40 Graus de temperatura diürna amb l'aire condicionat connectat 0,0282
  41 Apagar l'aire condicionat a la nit 0,0355
  43A.1 Disposar de finestres amb tendal 0,0262
  43B.1 Disposar de finestres amb persianes 0,0193
  43C.1 Disposar de finestres amb vidres tintats o protectors solars 0,0160
  43D.1 Disposar de finestres de doble vidre 0,0507
  43E.1 Disposar de finestres amb ruptura de pont tèrmic 0,0507
  44 Disposar de tubs o llums fluorescents 0,0287
  45 Disposar de bombetes de baix consum 0,0377
  47 Habitacions amb fluorescents o bombetes de baix consum 0,0179
  53A.3 Qualificació energètica del frigorífic 0,0521
  53B.3 Qualificació energètica de la rentadora 0,0495
  53C.3 Qualificació energètica de l'assecadora 0,0481
  53D.3 Qualificació energètica del rentaplats 0,0481
  53E.3 Qualificació energètica del forn 0,0481
  53B.5 Utilitzar a la rentadora el programa de mitja càrrega/econòmic 0,0572
  53C.5 Utilitzar a l'assecadora el programa de mitja càrrega/econòmic 0,0572
  53D.5 Utilitzar en el rentaplats el programa de mitja càrrega/econòmic 0,0565
  57 Programar la temperatura de l'aigua a la rentadora, inferior a 30 graus 0,0646
  60 No utilitzar l'opció "stand by" en apagar els aparells elèctrics de la llar 0,0395
  Eliminació de residus habituals 1,0000 0,1500
  49A.1 Separar només residus orgànics 0,2594
  49B.1 Separar paper i cartró 0,2506
  49C.1 Separar el vidre 0,2506
  49D.1 Separar els envasos i els plàstics 0,2394
  Eliminació de residus ocasionals 0,9998 0,1302
  51.1 Eliminar pneumàtics dels vehicles 0,0873
  51.2 Eliminar l'oli del motor 0,1021
  51.3 Eliminar bateries dels vehicles 0,0878
  52.1 Eliminar productes químics 0,1032
  52.2 Eliminar medicaments 0,0778
  52.3 Eliminar piles o bateries petites 0,0883
  52.4 Eliminar telèfons mòbils 0,0632
  52.5 Eliminar aparells elèctrics 0,0578
  52.6 Eliminar mobles o altres estris 0,0411
  52.7 Eliminar enderrocs o restes d'obres 0,0411
  52.8 Eliminar olis de cuina 0,1164
  52.9 Eliminar tubs fluorescents 0,0926
  52.10 Eliminar tèxtils i calçat 0,0411
  Pautes de consum 1,0001 0,1046
  73.1 Utilizar productes d'un sol ús 0,1414
  73.2 Utilizar paper reciclat 0,1576
  73.3 Utilizar envasos retornables 0,1467
  73.4 Utilizar piles o bateries recarregables 0,1638
  74.3 Tenir en compte el consum i l'eficiència energètica 0,1404
  74.4 Tenir en compte l'etiqueta o garantia ecològica 0,1251
  74.5 Tenir en compte el producte local o de proximitat 0,1251
  Transport i mobilitat 1,0000 0,1848
  67.1/4-6 Persones que es desplacen en transport públic, a peu o en bicicleta, o no es desplacen 0,2284
  67.2/3 Persones que es desplacen en transport privat 0,1501
  70A.1 Tipus de vehicle 1 0,1024
  70A.2 Aire condicionat en el vehicle 1 0,0770
  70A.3 Combustible utilitzat en el vehicle 1 0,0918
  76 Desplaçar-se usualment en transport públic, a peu o en bicicleta 0,1979
  82 Fer a peu les distàncies inferiors a 2 quilòmetres 0,1524
  Consciència mediambiental 1,0000 0,0765
  83 Mostrar preocupació pel medi ambient 0,0559
  86.1 Col·laborar amb alguna organització en defensa del medi ambient 0,1212
  86.2 Participar en voluntariats ambientals 0,1304
  86.3 Signar en contra de situacions perjudicials per al medi ambient 0,0519
  86.4 Manifestar-se contra alguna situació perjudicial per al medi ambient 0,1014
  86.5 Denunciar personalment algun problema mediambiental 0,1336
  88.1 Estar a favor d'obligar, sota multa, a la separació de residus 0,0543
  88.2 Estar a favor de restringir el consum abusiu d'aigua 0,0527
  88.3 Estar a favor d'establir un impost als combustibles més contaminants 0,0575
  88.4 Estar a favor de restringir l'ús del transport privat 0,0559
  88.5 Estar a favor d'establir un impost ecològic al turisme 0,0575
  88.6 Estar a favor d'instal·lar un parc d'energia renovable 0,0607
  88.7 Estar a favor de pagar més per l'ús d'energies alternatives 0,0670
  Indicador sintètic de medi ambient 1,0000

  L'agregació per a cada família s'ha realitzat en dues fases. En una primera fase s'han agregat linealment els valors dels indicadors simples i s'ha obtingut un valor per a cada indicador compost o sintètic associat a cada dimensió. En una segona fase, s'han agregat linealment els valors obtinguts per a cadascuna de les dimensions, utilitzant les ponderacions (tercera columna) per tal d'obtenir el valor de l'indicador de medi ambient.

  A partir d'aquí s'ha obtingut una puntuació (sempre positiva però menor o igual a 10) per a cada habitatge ocupat, que, en el seu conjunt, constitueix la valoració que per a cada grup de variables obtenen el conjunt de les llars catalanes respecte al seu comportament mediambiental (Taula 1).

  La Taula 2 ens presenta el tant per cent de les llars, agrupades segons tres nivells de sensibilització mediambiental, per a cada una de les dimensions estudiades anteriorment:

  • Nivell baix: percentatge de llars amb una puntuació que va de 0 fins a <4 (0, <4)
  • Nivell mitjà: percentatge de llars amb una puntuació que va de 4 fins a <7 ( 4, <7)
  • Nivell alt: percentatge de llars amb una puntuació que va de 7 fins a 10 inclòs (7, 10)