Saltar al contingut principal

En aquest apartat es descriu un grup de població al qual s'adrecen part de les mesures de protecció social. L'Ordre de 15 de novembre de 1982 del Departament de Sanitat i Seguretat Social va preveure la creació d'una xarxa d'Equips de Valoració i Orientació que tenen la funció d'emetre un dictamen tecnicofacultatiu en el qual es determina el grau de disminució de les persones que ho sol·liciten. L'obtenció de la corresponent certificació és un pas imprescindible per gaudir de qualsevol dels avantatges i prestacions previstos per a les persones amb determinats nivells de disminució. A Catalunya aquesta Xarxa és gestionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui custodia la base de dades del Sistema d'Atenció a Persones Disminuïdes. En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que, a 31 de desembre, mantenen el reconeixement d'un grau de disminució superior al 32%.

La presentació de les dades segons el tipus de disminució es realitza d'acord amb la tipologia habitualment utilitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es fonamenta en les característiques de la principal discapacitat soferta per l'individu afectat.

Definicions

Persones amb discapacitats físiques motòriques

Persones que tenen afectada la capacitat del moviment. Aquesta afectació pot haver estat causada per accidents, malalties o malformacions que lesionen el sistema nerviós central (accidents cerebrovasculars, traumatismes cranioencefàlics, paràlisi cerebral, esclerosi múltiple, Parkinson...), que lesionen el sistema nerviós perifèric (radiculopaties, poliomielitis, lesions plexurals, neuropaties...) o que afecten el sistema musculoesquelètic (amputacions, distròfies musculars, malalties reumàtiques generatives...).

Persones amb discapacitats físiques no motòriques

Persones que per causes orgàniques (malalties renals, cardíaques, pulmonars o hormonals) no poden desenvolupar una vida normalitzada a causa de la fatiga, la impossibilitat de realitzar esforços, etc.

Persones amb discapacitats visuals

Persones que tenen una manca total o parcial de visió que els impedeix portar una vida plena (ceguesa parcial o total).

Persones amb discapacitats auditives

Persones que tenen una manca total o parcial d'audició que els impedeix portar una vida plena. Com a conseqüència també pot mancar la capacitat de la parla (sordesa total o parcial, sordmudesa...).

Persones amb discapacitats psíquiques

Persones amb deficiències mentals tant congènites (conseqüència de les lesions genètiques, en el part o malalties de la mare durant l'embaràs...) com adquirides (malalties en els primers dies de vida, accidents que afecten el còrtex cerebral, malalties degeneratives com l'Alzheimer...). Aquest col·lectiu es caracteritza per tenir una funció intel·lectual inferior a la mitjana, amb la capacitat de comprensió i informació reduïda. No s'hi inclouen les persones considerades a l'apartat següent com a malalts mentals.

Persones amb malalties mentals

Persones que sofreixen trastorns cognitius, de l'afectivitat o alteracions de la conducta.

Grau dels disminuïts legalment reconeguts

El grau de disminució l'estableix l'equip de valoració basant-se en informes tècnics elaborats en la sessió de valoració, en aplicació dels Barems de Valoració de Deficiències (Ordre ministerial de Trebal i Seguretat Social de 8 de març de 1984). Es proposa mesurar el percentatge de capacitats perdudes per l'individu, tenint en compte els factors socials complementaris.