L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TIC-L) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són:

 • conèixer l'equipament en TIC dels habitatges espanyols (televisió, telèfon fix, telèfon mòbil, equipament informàtic, connexió a Internet, etc.).
 • conèixer l'ús d'ordinador, Internet i comerç electrònic que fa la població espanyola.
 • satisfer requeriments dels organismes internacionals.
 • obtenir informació comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països.

1. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més.

Si a l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

2. Àmbit temporal

L'enquesta té una periodicitat anual, tot i que els períodes temporals de referència són diferents en funció de la característica investigada.

Es distingeixen els següents períodes de referència:

 • moment actual, s'utilitza fonamentalment en preguntes relacionades amb l'equipament de l'habitatge.
 • en preguntes relacionades amb l'ús d'Internet i comerç electrònic s'utilitzen els 3 o 12 mesos anteriors a la realització de l'entrevista.
 • la setmana anterior, per a les característiques socioeconòmiques.

3. Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic de la investigació el forma tot el territori espanyol. Tal com s'indica en els objectius, l'enquesta facilita resultats per a cada una de les comunitats autònomes.

4. Unitat estadística

Es consideren dues unitats bàsiques d'observació: els habitatges familiars principals seleccionats a la mostra i les persones que hi viuen.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

5. Disseny mostral

S'utilitza un mostreig trietàpic amb estratificació de les unitats de primera etapa, les seccions censals. Les unitats de segona etapa són els habitatges familiars principals i la unitat de tercera etapa és una persona de 16 anys o més seleccionada d'entre les persones que hi viuen. Tanmateix, en cada habitatge s'investiguen tots els menors de 10 a 15 anys.

El marc utilitzat per a la selecció de les unitats de primera etapa està format per una relació de seccions censals existents amb la referència temporal de novembre de 2015, que periòdicament va incorporant les variacions que es produeixen en el temps. Per a la selecció d'unitats de segona etapa s'utilitza la relació d'habitatges de l'explotació del Padró continu d'habitants més actualitzat disponible.

Les seccions s'agrupen en estrats, dins de cada comunitat autònoma, d'acord amb la grandària del municipi a què pertanyen:

 • municipis amb més de 500.000 habitants
 • municipis capitals de província amb menys de 500.000 habitants
 • municipis d'entre 100.000 i 500.000 habitants que no són capitals de província
 • municipis d'entre 50.000 i 100.000 habitants que no són capitals de província
 • municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants que no són capitals de província
 • municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants
 • municipis amb menys de 10.000 habitants

Es dissenya una mostra independent per a cada comunitat autònoma que garanteixi una grandària mostral mínima en cada una per obtenir estimacions fiables, operació amb la qual es compleix uns dels objectius de l'enquesta. La mostra es distribueix entre les comunitats autònomes utilitzant una afixació mixta entre la uniforme i la proporcional a la grandària de la comunitat.

La selecció de les unitats de primera etapa en cada estrat es realitza amb probabilitat proporcional a la grandària de cada secció. En el cas de Catalunya, el nombre de seccions a la mostra és de 216 en què 13 és el nombre d'habitatges seleccionats en cadascuna.

En la segona etapa, per tal d'obtenir mostres autoponderades d'habitatges en cada estrat, aquests se seleccionen mitjançant un mostreig sistemàtic amb arrancada aleatòria i la mateixa probabilitat de selecció.

En una tercera etapa, i dins de cada habitatge, se selecciona amb probabilitat igual una persona de 16 anys o més.

Aquesta enquesta és una investigació contínua que es realitza cada any. Amb l'objectiu d'incorporar les possibles variacions produïdes en les seccions censals i evitar el cansament de les famílies informants, s'estableix un sistema de torns de rotació, és a dir, la mostra de seccions i habitatges es renova parcialment cada any. Els torns de rotació són grups de seccions mostrals que s'utilitzen per incorporar de forma gradual les modificacions a la mostra. D'aquesta manera, en cada comunitat autònoma les seccions de la mostra per estrat queden distribuïdes en torns de rotació representatius. Segons això, l'enquesta és un panel rotant amb quatre torns de rotació, de manera que anualment es renoven les seccions i els habitatges del torn corresponent.

6. Recollida de la informació

El qüestionari s'estructura en diferents blocs.

El bloc I recull la identificació (sexe, edat, resident habitual o temporal, etc.) de tots els membres de l'habitatge. Aquest bloc identifica quines persones són enquestables i permet seleccionar-ne una a l'atzar.

El bloc II recull preguntes referents a l'equipament de l'habitatge quant a televisió, ordinador, telèfon, equips de música, etc.

El bloc III conté les preguntes relatives a l'accés de l'habitatge a Internet com la connexió a Internet i els tipus de connexió utilitzada, entre d'altres.

El bloc IV s'emplena si en l'habitatge hi viuen nens de 10 a 15 anys i recull informació relativa a l'ús de l'ordinador, Internet i telèfon mòbil de cada un.

L'informant d'aquests quatre primers blocs pot ser qualsevol membre major d'edat de l'habitatge. En qualsevol cas, la persona informant ha de ser capaç de facilitar tota la informació relativa als membres de la llar, a l'equipament i, en cas que sigui necessari, a l'ús de les TIC per part dels menors.

Els blocs següents han de ser contestats per la persona seleccionada, ja que conté preguntes relatives a l'ús personal de les TIC.

Els blocs V i VI tracten de l'ús d'ordinador i d'Internet amb qüestions relatives al moment últim i a la freqüència d'ús. A més, en el bloc VI s'inclouen preguntes sobre l'ús de dispositius mòbils (ordinadors portàtils i dispositius de mà) per accedir a Internet (a través de la xarxa de telefonia mòbil i Wi-Fi) i sobre els serveis realitzats a través d'Internet: comunicació, cerca d'informació, banca electrònica, etc.

En el bloc VII es formulen preguntes relatives a la interacció a través d'Internet amb les administracions públiques i a la necessitat de retornar els formularis emplenats (o bé a través de la xarxa o bé per altres mitjans).

El bloc VIII recull preguntes referents a l'ús de serveis d'economia compartida en l'àmbit dels allotjaments i els serveis de transport.

El bloc IX tracta de la seguretat i la confiança a Internet. Concretament, són preguntes sobre l'ús d'eines o programari de seguretat informàtica i el grau de confiança en Internet.

El bloc X conté un parell de preguntes sobre pràctiques i coneixements informàtics.

El bloc XI conté una bateria extensa de preguntes sobre comerç electrònic: moment últim de la compra, tipus de productes o serveis adquirits i encarregats a través d'Internet, origen dels venedors, despesa total de les compres, problemes a l'hora de comprar, etc.

Finalment, el bloc XII recull les característiques socioeconòmiques (nivell d'estudis acabats, relació amb l'ocupació, ingressos de l'habitatge, etc.) de la persona enquestada.

La recollida de la informació s'ha dut a terme durant el primer semestre del 2017 (entre els mesos de gener i maig). Els anys 2005 i 2006, l'operació es va realitzar en dues onades que es corresponien amb el primer i segon semestre de l'any de referència.

El mètode de recollida de la informació es realitza seguint tres sistemes: CAPI (Computer Assisted Personal Interview), CATI (Computer Assisted Telephone Interview) i CAWI (Computer Assisted Web Interview). L'entrevista personal amb tauleta tàctil (sistema CAPI) s'utilitza per enquestar els habitatges que s'entrevisten per primera vegada o aquells dels quals no es disposa de telèfon de contacte. La resta d'habitatges s'enquesten mitjançant entrevista telefònica assistida per ordinador (sistema CATI). El sistema d'entrevistes CAWI s'ha introduït per primera vegada i s'ha fet extensiu a totes les unitats de la mostra.

7. Conceptes

Disposició de productes TIC a l'habitatge
Es considera que la llar disposa d'algun d'aquests productes, sempre que estigui a disposició d'algun dels seus membres. Es comptabilitzen com a disponibles aquells productes que es troben en bon estat per fer-ne ús, aquells que siguin reparats a curt termini, i els comprats o encarregats encara que no estiguin instal·lats. Disposar dels productes no inclou necessàriament propietat.
Accés a Internet a l'habitatge
Es considera que una llar disposa de connexió a Internet si pot accedir a la xarxa des de qualsevol dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, televisió, etc.), independentment de la forma de connexió (banda ampla, ADSL, mòdem o XDSI, etc.).
Ús d'ordinador
Ús d'aparells informàtics com ordinador de sobretaula, portàtil o de mà, realitzat des de qualsevol lloc (habitatge, centre d'estudis, centre de treball, etc.) per realitzar qualsevol tipus d'activitat informàtica durant un període de temps, i el seu ús pot ser tant de tipus personal com acompanyant altres persones.
Ús d'Internet
Ús d'aparells amb accés a la xarxa de comunicació Internet per navegar a través de qualsevol equip que permeti l'accés des de qualsevol lloc (habitatge, centre d'estudis, centre de treball, etc.) durant un període de temps, i el seu ús pot ser tant de tipus personal com acompanyant altres persones.
Usuaris d'ordinador (o d'Internet) en els darrers tres mesos
Persones que han utilitzat l'ordinador (o Internet) en els tres mesos anteriors a la data de la realització de l'entrevista.
Freqüència d'ús d'ordinador (o d'Internet)
Es refereix a l'ús de l'ordinador (o Internet) en els darrers tres mesos, per terme mitjà i sense tenir en compte les situacions especials (vacances, malaltia, etc.). Es considera diàriament (almenys cinc dies per setmana), totes les setmanes (però no diàriament), almenys un cop al mes (però no totes les setmanes) i no tots els mesos.
Usuaris habituals d'ordinador (o d'Internet)
Persones que, en els darrers tres mesos, han utilitzat l'ordinador (o Internet) almenys un cop a la setmana.
Ús de dispositius mòbils
Ús d'ordinadors portàtils (amb teclat físic o amb pantalla tàctil) o dispositius de mà (telèfon mòbil o altres dispositius de mà, com PDA, reproductors d'MP3/MP4, lector de llibres electrònics, etc.) per accedir a Internet fora de l'habitatge habitual o del centre de treball en els darrers tres mesos.
Ús d'Internet mòbil
Ús de xarxes de telefonia mòbil (per USB o targeta) o sense fil (Wi-Fi) per accedir a Internet fora de l'habitatge habitual o del centre de treball, a través de dispositius mòbils, en els darrers tres mesos.
Compres a través d'Internet
Adquisició de béns i/o serveis a través d'Internet des de qualsevol lloc, sense incloure les realitzades per motius de feina.
Enviar formularis emplenats a l'Administració pública
Navegació a través d'Internet amb l'objectiu de trametre a un organisme de l'Administració els formularis emplenats que serveixin per completar la realització de qualsevol tràmit administratiu en qualsevol dels nivells de l'Administració: local o de l'ajuntament, de la comunitat autònoma, de l'estat, d'empreses de l'Administració, etc.

8. Tabulació i difusió de resultats

L'Idescat realitza una tabulació de l'enquesta TIC-L que amplia els resultats que ofereix l'INE per a la comunitat autònoma.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, les taules de resultats finals es refereixen a habitatges on viu almenys una persona de 16 a 74 anys i a persones d'aquest mateix grup d'edat.

Els resultats s'estructuren en tres seccions:

 • Principals variables d'equipament i ús de les TIC
 • Equipament de productes TIC dels habitatges
 • Ús de productes TIC per les persones

En les taules que presenten els resultats sobre l'equipament en TIC dels habitatges, la informació es dóna desagregada per les característiques:

 • Grandària de la llar
  • 1 membre
  • 2 membres
  • 3 membres
  • 4 membres
  • 5 membres o més
 • Grandària del municipi
  • De 100.000 i més habitants i capitals de província
  • De 50.000 a 100.000 habitants
  • De 20.000 a 50.000 habitants
  • De 10.000 a 20.000 habitants
  • Menys de 10.000 habitants
 • Ingressos mensuals nets de la llar: suma dels ingressos regulars percebuts per tots els membres de la llar, tant si aporten com no aquests ingressos en la totalitat o en part per atendre les despeses de la llar. Inclou tant els ingressos de treball per compte d'altri com els percebuts pel treball per compte propi.
  • Menys de 900 euros
  • De 901 a 1.600 euros
  • De 1.601 a 2.500 euros
  • Més de 2.500 euros
  • NS/NC

Les taules que contenen els resultats sobre l'ús de les TIC ofereixen la informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques. En la primera desagregació, les variables d'encreuament són:

 • Sexe
 • Grup d'edat
  • de 16 a 24 anys
  • de 25 a 34 anys
  • de 35 a 44 anys
  • de 45 a 54 anys
  • de 55 a 64 anys
  • de 65 a 74 anys
 • Grandària de la llar
 • Grandària del municipi
 • Nacionalitat
  • Espanyola (inclou les persones que tenen més d'una nacionalitat, una de les quals és l'espanyola).
  • Estrangera

Les variables d'encreuament per a la segona desagregació són:

 • Nivell d'estudis acabats: es refereix als estudis de més alt nivell que l'entrevistat ha assolit i finalitzat.
  • Sense estudis
  • Educació primària
  • Primera etapa d'educació secundària
  • Segona etapa d'educació secundària
  • Formació professional de grau superior
  • Diplomatura universitària i equivalent
  • Llicenciatura universitària, màster i equivalent
  • Altres estudis
 • Relació amb l'activitat: les persones es classifiquen segons si han realitzat o no algun treball remunerat la setmana anterior a la data de l'entrevista, ja sigui per a un empresari o bé en una empresa pròpia o exercint una professió liberal.
  • Treballador per compte d'altri
  • Treballador per compte propi
  • Aturat
  • Estudiant
  • Feines de la llar
  • Pensionista
  • Una altra situació laboral
 • Ocupació principal: el tipus de treball de la persona enquestada es classifica segons una doble perspectiva (Manual o no manual / Treballador TIC o resta de treballadors).
  • Treballador manual: correspon als grans grups 6 a 9 de la Classificació nacional d'ocupacions 1994 (CNO-94).
  • Treballador no manual: correspon a la resta de grans grups (0, 1 a 5) de la CNO-94.
  • Treballador TIC: inclou els treballadors no manuals amb una ocupació inclosa en els grups primaris 1136, 2031, 2039, 2053, 2631, 2639, 2653, 3024, 3031, 3042 de la CNO-94.
  • Altres treballadors: inclou els treballadors manuals i aquells treballadors no manuals que no són considerats treballadors TIC.
 • Ingressos mensuals nets de la llar

Els resultats que es refereixen a l'ús d'ordinador i d'Internet que realitzen els nens es desagreguen per:

 • sexe
 • grandària de la llar
 • grandària del municipi

En anys anteriors al 2006, els resultats van referits al total d'habitatges i a les persones de 15 anys i més.

A l'apartat Equipament i ús de TIC a les llars del web de l'Idescat es pot consultar la informació disponible d'aquesta estadística per a altres anys.

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll17/m