Saltar al contingut principal

1. Objectius

L'Enquesta territorial sobre TIC a les llars (TICLT) és una enquesta per mostreig duta a terme per l'Idescat que complementa la informació proporcionada per l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (TICL) realitzada per l'INE i l'Idescat.

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla Territorial, comarques i Aran) dels indicadors més importants d'equipament TIC a les llars i de l'ús que en fan les persones. A més, a partir de l'any 2013, l'Idescat difon resultats per al conjunt de Catalunya d'indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició de l'enquesta.

Aquesta enquesta té periodicitat anual fins a l'any 2011. A partir d'aquest any l'enquesta té caràcter biennal.

2. Àmbits de la investigació

Les unitats d'anàlisi són els habitatges familiars i les persones de 16 anys o més que hi resideixen.

L'àmbit poblacional és el conjunt de persones de 16 anys o més que resideixen en habitatges familiars principals. Abans del 2007, l'àmbit poblacional també considerava les persones de 15 anys.

L'àmbit geogràfic de l'operació el constitueix tot el territori català.

El període de referència dels resultats de l'enquesta és el moment de realització de les entrevistes, excepte:

  • en l'ús d'ordinador i d'Internet, que és el de tres mesos anteriors al moment de realització de l'enquesta, i
  • en la situació laboral de la persona seleccionada, que és la setmana anterior a l'entrevista.

3. Disseny mostral

Aquesta enquesta és una investigació tipus panel dirigida a les persones de 16 anys o més residents en llars familiars.

La mida mostral per al conjunt de Catalunya és de 3.075 unitats. La mostra es distribueix entre les comarques utilitzant una afixació uniforme. Es dissenya una mostra independent per a cada comarca que permeti obtenir les estimacions territorials dels indicadors principals.

El tipus de mostreig utilitzat és el bietàpic estratificat. Les unitats de primera etapa són els habitatges familiars principals. En la segona etapa, a cada habitatge se selecciona amb probabilitat igual una persona de 16 anys o més.

4. Recollida de la informació

Qüestionari

La informació s'estructura en diferents apartats. A l'inici del qüestionari es demana la composició de la llar. A continuació es pregunta per l'equipament de la llar: ordinador, Internet i incidències amb el proveïdor d'Internet, entre d'altres. Altres apartats es destinen a recollir informació sobre l'ús personal de les noves tecnologies, com ara el comerç electrònic, la seguretat a Internet o la llengua i les TIC. El qüestionari finalitza amb un bloc per recollir el perfil socioeconòmic de les persones entrevistades.

Realització del treball de camp

El treball de camp es du a terme durant el segon semestre de l'any de referència de l'enquesta.

Les entrevistes es realitzen per telèfon mitjançant el sistema CATI. La gravació es realitza al moment de l'entrevista assistida amb el suport adequat, de manera que s'incorporen controls de fluxos (per garantir la formulació de les preguntes en un ordre correcte) i de contingut i coherència de les variables entre si.

5. Indicadors principals

Llars amb ordinador

Llars que disposen d'ordinador de taula o PC, ordinador portàtil o ordinador de butxaca.

Llars amb connexió a Internet

Llars que poden accedir a Internet amb qualsevol equip (ordinador, mòbil, etc.) i amb qualsevol tipus de connexió (mòdem, ADSL, XDSI, mòbil, etc.).

Llars amb banda ampla

Llars que disposen d'un tipus de connexió xDSL, com ara ADSL, i d'altres connexions fixes, com la xarxa de cable i les connexions sense fils.

Usuaris d'ordinador

Persones de 16 anys o més que han utilitzat algun ordinador des de qualsevol lloc (llar, centre de treball, centre d'estudi, cibercafè, etc.) per dur a terme qualsevol tipus d'activitat informàtica. Es diferencia entre l'ús d'ordinador alguna vegada o en els tres mesos anteriors al moment de l'entrevista.

Usuaris d'Internet

Persones de 16 anys o més que han utilitzat Internet des de qualsevol lloc (llar, centre de treball, centre d'estudi, cibercafè, etc.) i amb qualsevol equip d'accés. Es diferencia entre l'ús d'Internet alguna vegada o en els tres mesos anteriors a l'entrevista.

Usuaris de correu electrònic

Persones de 16 anys o més que han enviat o rebut missatges a través d'Internet en els tres mesos anteriors a l'entrevista.

Usuaris que compren productes o serveis

Persones de 16 anys o més que alguna vegada han comprat béns o serveis a través de la xarxa per motius particulars.

6. Obtenció de resultats

L'Enquesta TICLT permet obtenir resultats comarcals dels principals indicadors TIC pel que fa a l'equipament de les llars i a l'ús que en fan les persones. Aquestes estimacions es duen a terme amb estimadors compostos obtinguts aplicant la metodologia de petites àrees. Un pas previ a l'obtenció d'aquests resultats és l'homogeneïtzació de l'estimació per al total de Catalunya amb la proporcionada per l'INE a l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars (TICL) del mateix any. La combinació d'aquests dos fets impossibilita que es puguin oferir en obert els fitxers de microdades d'aquesta actuació estadística.

També s'obtenen resultats per al conjunt de Catalunya d'altres temes d'actualitat relacionats amb les TIC.

A partir de l'any 2013 les dades de l'enquesta TICL es calculen utilitzant estimacions de població provinents del Cens de població i habitatges 2011 i els resultats sobre l'ús de TIC es calibren per nacionalitat, a més del tradicional calibratge per sexe i edat. Atès que l'Enquesta TICLT necessita homogeneïtzar els resultats globals de Catalunya amb els de l'Enquesta TICL, aquests dos canvis comporten un tall en les sèries de dades publicades abans del 2013 i no permeten fer comparacions homogènies. Per aquest motiu, serà necessari revisar les dades comarcals provinents del TICLT corresponents als anys anteriors al 2013. Aquesta revisió consistirà a recalcular les dades tenint en compte les estimacions de població derivades del nou Cens i el nou calibratge per nacionalitat.

A més dels resultats per a Catalunya, es pot consultar la informació comarcal d'edicions anteriors d'aquesta operació a l'apartat Estadística territorial TIC a les llars.

L'Enquesta TICLT també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d'indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició de l'enquesta.

Cal tenir en compte que fins a l'any 2006, els resultats d'equipament fan referència a totes les llars i els d'ús, a les persones de 15 anys o més que habiten en habitatges familiars. A partir de l'any 2007, els resultats d'equipament es refereixen a les llars que tenen algun membre de 16 a 74 anys i els d'ús, a les persones de 16 a 74 anys que hi resideixen.