Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'activitat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 19,6 18,0 18,8
De 20 a 24 anys 67,6 61,2 64,4
De 25 a 54 anys 93,2 85,3 89,2
De 55 anys i més 32,4 22,3 26,9
Total 66,6 56,3 61,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.