Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.325,2 1.222,6 2.547,8
Girona 188,0 164,6 352,6
Lleida 109,8 90,2 200,0
Tarragona 186,5 153,8 340,2
Total 1.809,5 1.631,2 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.