Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Tipus d'habitatge familiar
Catalunya. 1999
    Valor
Població total 6.160,4
     en habitatges sense actius 905,3
     en habitatges sense perceptors d'ingressos 121,7
Població assalariada amb contracte temporal 617,6
     en habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 293,3
Població desocupada 315,7
     en habitatges amb tots els actius desocupats 68,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.