Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre de 1999
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.360,5 978,6 2.339,0
No assalariats 389,6 121,1 510,8
No classificables 57,8 62,9 120,7
Total 1.807,9 1.162,6 2.970,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.