Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Sexe
Catalunya. 2020
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 541,2 691,6 1.232,8
De 35 a menys de 45 hores setmanals 956,6 755,3 1.711,8
45 hores setmanals i més 182,2 80,1 262,3
Total 1.761,7 1.574,0 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles