Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Indefinit 1.201,6 1.086,3 2.287,9
Temporal 229,0 401,9 630,9
Total 1.430,6 1.488,2 2.918,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles