Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Província
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
De 16 a 19 anys 77,0 14,1 3,2 12,9 107,2
De 20 a 24 anys 260,2 28,4 16,3 33,6 338,4
De 25 a 54 anys 1.688,8 208,3 122,5 213,5 2.233,1
De 55 anys i més 224,5 25,1 16,7 25,5 291,8
Total 2.250,4 275,9 158,8 285,4 2.970,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.