Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 13,5 8,8 22,3
De 20 a 24 anys 20,3 15,0 35,3
De 25 a 54 anys 5,6 24,5 30,0
De 55 anys i més 0,0 0,0 0,0
Total 39,3 48,4 87,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.