Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 601,8 1.134,5 1.736,3
Girona 66,9 110,8 177,6
Lleida 52,7 88,8 141,5
Tarragona 74,2 132,3 206,5
Total 795,5 1.466,4 2.262,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.