Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 2.965,7 2.035,3 1.581,7 453,6 39,3 930,4
Dones 3.127,5 1.803,0 1.417,0 386,0 48,4 1.324,5
             
De 16 a 24 anys 623,7 293,5 149,9 143,6 57,6 330,2
De 25 a 54 anys 3.346,0 3.024,6 2.412,7 611,9 30,0 321,4
De 55 anys i més 2.123,5 520,2 436,1 84,1 0,0 1.603,3
Total 6.093,2 3.838,3 2.998,8 839,5 87,7 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.