Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Tipus d'habitatge familiar
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Població total 7.566,0
     en habitatges sense actius 1.404,6
     en habitatges sense perceptors d'ingressos 218,8
Població assalariada amb contracte temporal 509,2
     en habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 245,3
Població desocupada 472,9
     en habitatges amb tots els actius desocupats 195,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.