Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.122,1 1.188,4 2.310,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 104,9 62,3 167,1
Comandament intermedi 190,4 162,7 353,1
Director de petita, mitjana o gran empresa 40,1 22,0 62,1
Ocupat independent 7,0 10,7 17,7
No ho sap 3,3 4,4 7,7
Total 1.467,8 1.450,4 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.