Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 1.024,6 1.126,2 2.150,8
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 74,2 48,4 122,6
Comandament intermedi 107,6 71,3 178,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 38,2 14,5 52,7
Ocupat independent 12,5 10,0 22,5
No ho sap 0,0 0,0 0,0
Total 1.257,0 1.270,5 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.