Saltar al contingut principal
Població total
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes    Dones    Total
De 0 a 4 anys144,3135,4279,7
De 5 a 9 anys143,7135,9279,6
De 10 a 15 anys191,3181,6372,8
De 16 a 19 anys165,2157,0322,2
De 20 a 24 anys259,0246,3505,3
De 25 a 29 anys266,4253,9520,3
De 30 a 34 anys255,0245,9500,9
De 35 a 39 anys236,4236,2472,6
De 40 a 44 anys217,2221,2438,4
De 45 a 49 anys201,5205,4406,9
De 50 a 54 anys194,1198,8392,9
De 55 a 59 anys160,8164,4325,3
De 60 a 64 anys150,4161,1311,4
De 65 a 69 anys146,4177,0323,4
De 70 a 74 anys123,4158,1281,5
De 75 anys i més163,9263,3427,2
Total3.019,13.141,46.160,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.01
Trieu una opció T=Taula (1999)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 Població total T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Lloc de naixement T
 Tipus d'habitatge familiar T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.