Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Persona principal 51,8 59,3 53,6
Persona no principal 30,2 43,5 39,6
Total 44,0 46,5 45,3
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.