Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població activa
Estat civil / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Casats 45,5 43,9 44,7
No casats 35,3 36,9 36,1
Total 41,0 40,7 40,9
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.