Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 44,2 44,0 44,1
Persona no principal 38,4 40,1 39,4
Total 42,0 41,6 41,8
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles