Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que recorda que treballava fa un any
Sit. profess. un any abans / Sit. professional actual
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Assalariats  No assalariats     Total
Assalariats 1.887,7 33,4 1.921,2
No assalariats 10,2 446,6 456,8
Total 1.897,9 480,0 2.378,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles