Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Assalar.   No assal.     Total
Completa 1.981,6 461,6 2.443,2
Parcial 182,8 39,9 222,7
Total 2.164,4 501,5 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles