Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
No han treballat 76,6
Menys de 30 hores setmanals 436,3
De 30 a menys de 35 hores setmanals 311,7
De 35 a menys de 40 hores setmanals 168,3
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.354,8
45 hores setmanals i més 318,3
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles