Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 161,6 168,6 330,2
De 25 a 54 anys 89,4 232,0 321,4
De 55 a 64 anys 139,0 213,7 352,7
De 65 anys i més 540,5 710,2 1.250,6
Total 930,4 1.324,5 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.