Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Estat civil / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Solters 259,2 244,2 503,5
Casats 542,7 671,1 1.213,8
Altres 128,5 409,2 537,7
Total 930,4 1.324,5 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.