Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població inactiva
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 69,2 69,9 69,6
Persona no principal 48,5 53,0 51,4
Total 59,9 60,1 60,1
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.