Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Experiència laboral
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Han treballat   No han treb.     Total
Estudiants 56,3 312,1 368,5
Jubilats, retirats i pensionistes 773,5 187,5 961,0
Feines de la llar 355,1 339,1 694,2
Altres situacions 177,2 61,1 238,3
Total 1.362,1 899,9 2.262,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.