Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Desocupats que hi habiten
Catalunya. 1999
 Cap desocupat  Un desocupat  Dos desocupats i més     Total
Una persona 303,7 8,0 0,0 311,6
Dues persones 544,1 43,4 1,9 589,4
Tres persones 453,0 80,8 5,0 538,9
Quatre persones 402,7 80,8 11,0 494,5
Cinc persones i més 150,0 44,0 10,2 204,2
Total 1.853,4 257,1 28,1 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.