Saltar al contingut principal
Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2019
    Valor
De 0 a 4 anys295,3
De 5 a 9 anys351,6
De 10 a 15 anys462,3
De 16 a 19 anys265,5
De 20 a 24 anys319,6
De 25 a 29 anys310,3
De 30 a 34 anys335,0
De 35 a 39 anys410,1
De 40 a 44 anys519,2
De 45 a 49 anys516,0
De 50 a 54 anys500,6
De 55 a 59 anys458,1
De 60 a 64 anys414,0
De 65 a 69 anys356,2
De 70 a 74 anys339,7
De 75 anys i més667,4
Total6.520,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2n trimestre del 2019.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 Població total amb nacionalitat espanyola T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.