Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2008
  P. principal   P. no principal     Total
Agricultura 38,7 36,5 75,2
Indústria 427,5 395,8 823,3
Construcció 260,6 202,9 463,5
Serveis 1.065,7 1.383,2 2.448,9
No classificables 32,7 87,3 120,0
Total 1.825,2 2.105,7 3.930,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.