Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Tipus d'ocupació (CCO-94)
Catalunya. 4t trimestre del 2010
    Valor
Directius administració i empresa 272,5
Tècnics i prof. científics i intel·lectuals 460,6
Tècnics i professionals de suport 399,8
Empleats administratius 504,2
Treb. serv. restauració, personals, comerç 586,5
Treb. qualificats agraris i pesquers 51,7
Treb. qual. manufactures i construcció 454,8
Operadors d'instal·lacions i maquinària 354,1
Treballadors no qualificats 455,2
Forces armades 0,6
No classificables 407,5
Total 3.947,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.