Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 3r trimestre del 2020
    Valor
Analfabets i educació primària 192,7
Educació secundària 1a. etapa 981,3
Educació secundària 2a. etapa 764,1
Educació superior 1.478,2
Total 3.416,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.