Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 i més     Total
Completa 123,7 2.764,1 2.887,8
Parcial 88,0 386,4 474,4
Total 211,6 3.150,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles