Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 2018
    Valor
Una persona 794,2
Dues persones 954,1
Tres persones 613,8
Quatre persones 500,3
Cinc persones i més 167,7
Total 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.