Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe
Catalunya. 1999
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
  Població
 c. a part
Homes 2.539,8 1.736,9 1.607,4 129,5 24,7 790,1 12,8
Dones 2.688,6 1.207,9 1.021,7 186,2 35,1 1.480,6 0,0
Total 5.228,3 2.944,8 2.629,2 315,7 59,7 2.270,7 12,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.