Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
TemaCCO-94 (ca) abreujada
Grans grups Grups principals Subgrups principals Subgrups Grups primaris Descripció
0Forces armades
UForces armades
00Forces armades
001Escala superior
0010Escala superior
002Escala mitjana
0020Escala mitjana
003Escala bàsica
0030Escala bàsica
1Directius administració i empresa
ADirectius administració i empresa 10 assalariats
10Membres del poder i directius administració
101Membres del poder executiu, legislatiu i CGPJ
1011Membres del poder executiu
1012Membres del poder legislatiu
1013Membres del Consell General del Poder Judicial
102Directius administracions públiques
1020Directius administracions públiques
103Membres govern local
1031Alcaldes i regidors capitals de província
1032Alcaldes i regidors altres ajuntaments
104Dirigents organitzacions d'interès social
1041Dirigents partits polítics
1042Dirigents organitzacions interès socioeconòmic
1043Dirigents organitzacions humanitàries i socials
11Directors d'empresa 10 assalariats
111Directors generals i presidents executius
1110Directors generals i presidents executius
112Directors dpt. producció
1121Directors dpt. producció empresa agrària i pesca
1122Directors dpt. producció empresa industrial
1123Directors dpt. producció empresa construcció
1124Directors dpt. operacions empresa comerç
1125Directors dpt. operacions empresa hoteleria
1126Directors dpt. empresa transport i comunicacions
1127Directors dpt. empresa serveis a altres empreses
1128Directors dpt. empresa serveis personals i neteja
1129Directors dpt. producció altres empreses ncaa
113Directors d'àrees i departaments especialitzats
1131Directors dpt. administració i finances
1132Directors dpt. relacions laborals i RRHH
1133Directors dpt. comercialització i vendes
1134Directors dpt. publicitat i relacions públiques
1135Directors dpt. subministrament i distribució
1136Directors dpt. serveis informàtics
1137Directors dpt. recerca i desenvolupament
1138Directors dpt. serveis mèdics
1139Directors d'altres dpt. especialitzats ncaa
BGerents d'empresa < 10 assalariats
12Gerents d'empresa de comerç < 10 assalariats
121Gerents empresa comerç engròs < 10 assalariats
1210Gerents empresa comerç engròs < 10 assalariats
122Gerents empresa comerç detall < 10 assalariats
1220Gerents empresa comerç detall < 10 assalariats
13Gerents d'hotel i restauració < 10 assalariats
131Gerents empresa d'hoteleria < 10 assalariats
1311Gerents hotels < 10 assalariats
1312Gerents pensions < 10 assalariats
1319Gerents altra empresa hoteleria < 10 assalariats
132Gerents empresa restauració < 10 assalariats
1320Gerents empresa restauració < 10 assalariats
14Gerents d'altres empreses < 10 assalariats
140Gerents altres empreses < 10 assalariats
1401Gerents empresa agrària i pesca < 10 assalariats
1402Gerents empresa industrial < 10 assalariats
1403Gerents empresa construcció < 10 assalariats
1404Gerents empresa transport < 10 assalariats
1405Gerents empresa intermediària < 10 assalariats
1406Gerents empresa serveis i neteja < 10 assalariats
1409Gerents altres empreses ncaa < 10 assalariats
CGerents d'empresa sense assalariats
15Gerents d'empresa de comerç sense assalariats
151Gerents empresa comerç engròs sense assalariats
1510Gerents empresa comerç engròs sense assalariats
152Gerents empresa comerç detall sense assalariats
1520Gerents empresa comerç detall sense assalariats
16Gerents d'empresa d'hoteleria sense assalariats
161Gerents empresa hoteleria sense assalariats
1611Gerents hotels sense assalariats
1612Gerents pensions sense assalariats
1619Gerents altra empresa hoteleria sense assalariats
162Gerents empresa restauració sense assalariats
1620Gerents empresa restauració sense assalariats
17Gerents d'altres empreses sense assalariats
170Gerents d'altres empreses sense assalariats
1701Gerents empresa agrària i pesca sense assalariats
1702Gerents empresa industrial sense assalariats
1703Gerents empresa construcció sense assalariats
1704Gerents empresa transport sense assalariats
1705Gerents empresa intermediària sense assalariats
1706Gerents empresa serveis i neteja sense assalariats
1709Gerents d'altres empreses ncaa sense assalariats
2Tècnics i professionals científics, intel·lectuals
DProfessionals 2n i 3r cicle universitari, similars
20Prof. ciències pures i enginyeria, 2n.i 3r.cicle
201Físics, químics i sim.
2011Físics i astrònoms
2012Meteoròlegs
2013Químics
2014Geòlegs i geofísics
202Matemàtics, actuaris, estadístics i sim.
2021Matemàtics i actuaris
2022Estadístics
203Prof. informàtica nivell superior
2031Analistes de sistemes i sim.
2039Altres prof. informàtica nivell superior
204Arquitectes, urbanistes i enginyers trànsit
2040Arquitectes, urbanistes i enginyers trànsit
205Enginyers superiors i sim.
2051Enginyers civils (construcció i obres civils)
2052Enginyers electricitat
2053Enginyers electrònica i telecomunicacions
2054Enginyers mecànics
2055Enginyers químics
2056Enginyers mines
2057Enginyers metal·lúrgia i sim.
2058Cartògrafs i agrimensors
2059Altres enginyers superiors, llevat dels agrònoms
21Prof. ciències naturals i sanitat, 2n i 3r cicle
211Prof. ciències naturals, 2n i 3r cicle
2111Biòlegs, botànics, zoòlegs i sim.
2112Patòlegs, farmacòlegs i sim.
2113Agrònoms i sim.
212Metges i odontòlegs
2121Metges
2122Odontòlegs
213Veterinaris
2130Veterinaris
214Farmacèutics
2140Farmacèutics
219Altres prof. sanitat nivell superior
2190Altres prof. sanitat nivell superior
22Prof. ensenyament, 2n i 3r cicle
221Professors ensenyament superior
2210Professors ensenyament superior
222Professors ensenyament secundari
2220Professors ensenyament secundari
223Altres prof. ensenyament
2231Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics
2232Inspectors d'ensenyament
2239Altres prof. ensenyament ncaa
23Prof. del dret
231Advocats i fiscals
2311Advocats
2312Fiscals
232Jutges i magistrats
2320Jutges i magistrats
239Altres prof. del dret
2391Notaris
2392Registradors
2393Procuradors
2399Altres prof. del dret ncaa
24Prof.org. empresa i ciències socials,2n i 3r cicle
241Prof. organització i administració empreses
2411Prof. de la comptabilitat
2412Prof. dels recursos humans
2413Prof. de la publicitat i relacions públiques
2419Altres prof. org. i administració empreses
242Economistes
2420Economistes
243Sociòlegs, historiadors, psicòlegs i sim.
2431Sociòlegs, antropòlegs i sim.
2432Filòsofs, historiadors i prof. ciències polítiques
2433Filòlegs, intèrprets i traductors
2434Psicòlegs
25Escriptors, artistes i altres, 2n i 3r cicle
251Escriptors i artistes creatius o interpretatius
2511Escriptors, periodistes i sim.
2512Escultors, pintors i sim.
2513Compositors, músics i cantants
2514Coreògrafs i ballarins
2515Actors i directors cinema, televisió i sim.
252Arxivers, bibliotecaris i prof. sim.
2521Arxivers i conservadors de museus
2522Bibliotecaris, documentalistes i sim.
253Altres prof. administració pública, 2n i 3r cicle
2530Altres prof. administració pública, 2n i 3r cicle
EProfessionals 1r cicle universitari, similars
26Prof. ciències pures i enginyeria, 1r.cicle
261Prof. físiques, químiques i sim. , 1r cicle
2611Prof. ciències físiques, 1r cicle
2612Prof. meteorologia, 1r cicle
2613Prof. ciències químiques, 1r cicle
2614Prof. ciències geològiques, 1r cicle
262Prof. matemàtiques, estadística i altres, 1r cicle
2621Prof. ciències matemàtiques, 1r cicle
2622Prof. estadística i sim. , 1r cicle
263Prof. informàtica nivell mitjà
2631Analistes i programadors informàtics nivell mitjà
2639Altres prof. informàtica nivell mitjà
264Arquitectes tècnics
2640Arquitectes tècnics
265Enginyers tècnics i sim.
2651Enginyers tècnics construccions civils
2652Enginyers tècnics electricitat
2653Enginyers tècnics electrònica i telecomunicacions
2654Enginyers tècnics mecànics
2655Enginyers tècnics químics
2656Enginyers tècnics mines i metal·lúrgia
2657Enginyers tècnics cartògrafs i topògrafs
2659Altres enginyers tècnics, llevat dels agrícoles
27Prof ciències naturals i sanitat, 1r cicle
271Prof. ciències naturals, 1r cicle
2711Prof. ciències biològiques i sim. , 1r cicle
2712Enginyers tècnics agrícoles, forestals i sim.
272Infermers
2720Infermers
28Prof. ensenyament, 1r cicle
281Professors ensenyament primari i infantil
2811Professors ensenyament primari
2812Professors ensenyament infantil
282Professors educació especial
2820Professors educació especial
283Professors tècnics formació professional
2831Mestres de taller arts plàstiques i disseny
2839Altres professors tècnics formació professional
29Altres professionals, 1r cicle
291Graduats socials i tècnics empreses i turisme
2911Diplomats comptabilitat
2912Graduats socials i sim.
2913Tècnics empreses i activitats turístiques
292Ajudants arxiu, biblioteca i sim.
2921Ajudants arxiu i museu
2922Ajudants biblioteca i sim.
293Diplomats treball social
2931Diplomats educació social
2939Agents igualtat oportunitats dona i altres
294Sacerdots diferents religions
2940Sacerdots diferents religions
295Altres prof. administració pública, 1r cicle
2950Altres prof. administració pública, 1r cicle
3Tècnics i professionals de suport
FTècnics i professionals de suport
30Tècnics ciències físiques, químiques i enginyeria
301Delineants i dissenyadors tècnics
3010Delineants i dissenyadors tècnics
302Tècnics ciències físiques, químiques i enginyeria
3021Tècnics ciències físiques i químiques
3022Tècnics enginyeria civil
3023Tècnics electricitat
3024Tècnics electrònica i telecomunicacions
3025Tècnics mecànica
3026Tècnics química industrial
3027Tècnics metal·lúrgia i mines
3029Altres tècnics físiques, químiques i enginyeria
303Prof. tècnics informàtica
3031Programadors i controladors equips informàtics
3032Controladors robots industrials
304Operadors equips òptics i electrònics
3041Fotògrafs i op. equips enregistrament imatge i so
3042Operadors equips ràdio i TV, i telecomunicacions
3043Operadors equips diagnosi i tractament mèdic
3049Altres operadors equips òptics i electrònics
305Prof. navegació marítima
3051Oficials maquinistes
3052Capitans i oficials de pont
306Prof. navegació aeronàutica
3061Pilots aviació i prof. sim.
3062Controladors aeris
3063Tècnics seguretat aeronàutica
307Tècnics edificació, seguretat treball i qualitat
3071Tècnics edificació, prevenció d'incendis
3072Tècnics seguretat en el treball
3073Tècnics control de qualitat
31Tècnics ciències naturals i sanitat
311Tècnics ciències naturals i auxiliars sim.
3111Tècnics ciències biològiques
3112Tècnics agrònoms, zootècnics i forestals
3113Assessors agraris i forestals
312Tècnics sanitat
3121Tècnics laboratori sanitari
3122Ajudants veterinària
3123Higienistes
3124Ajudants odontologia
3125Ajudants farmacèutics
3129Altres tècnics sanitat
313Altres tècnics sanitat ncaa
3131Prof. de la dietètica i la nutrició
3132Òptics i optometristes
3133Fisioterapeutes
3134Terapeutes ocupacionals
3135Logopedes
3136Podòlegs
32Tècnics educació infantil,instructors de conducció
321Tècnics educació infantil i educació especial
3211Tècnics educació infantil
3212Tècnics educadors d'educació especial
322Instructors vol, navegació i conducció de vehicles
3220Instructors vol, navegació i conducció de vehicles
33Prof. suport d'operacions financeres i comercials
331Prof. suport operacions financeres
3311Intermediaris de canvi, borsa i finances
3312Agents assegurances
3313Agents immobiliaris
3314Agents viatges
3315Taxadors i subhastadors
3316Agents compres
3319Altres prof. suport operacions financeres
332Representants de comerç i tècnics de vendes
3320Representants de comerç i tècnics de vendes
34Prof. suport de gestió administrativa
341Prof. suport gestió administrativa, tasques grals.
3411Secretaris administratius i sim.
3412Prof. suport serveis jurídics i sim.
3413Tenidors de llibres
3414Prof. suport estadístic i sim.
342Prof. duanes i sim. en administració pública
3421Agents de duanes i fronteres
3422Prof. suport administració pública, tributs
3423Prof. suport administració pública, servei social
3424Prof. suport administració pública, llicències
3429Altres prof. suport administració pública, control
35Altres tècnics i professionals de suport
351Consignataris i agents en contractació mà d'obra
3511Consignataris
3512Gestors duanes
3513Agents contractació de mà obra
3519Representants artistes i venda espais publicitaris
352Tècnics especialistes seguretat i detectius
3521Tècnics especialistes de la policia
3522Suboficials de la guàrdia civil
3523Detectius privats
353Prof. de suport de la promoció social
3531Educadors socials
3532Animadors comunitaris
3539Promotors igualtat oportunitats dona i altres
354Prof. món artístic, espectacle i esports
3541Decoradors
3542Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors
3543Músics, cantants i ballarins espectacles cabaret
3544Pallassos, prestidigitadors, acròbates
3545Esportistes i prof. sim.
3546Prof. espectacles taurins
355Auxiliars laics dels cultes
3550Auxiliars laics dels cultes
4Empleats administratius
GEmpleats administratius
40Empleats serveis comptables, financers i transport
401Auxiliars comptables i financers
4011Empleats comptabilitat i càlcul de nòmines
4012Empleats oficina serveis estadístics i financers
402Empleats registre, suport producció i transport
4021Empleats control de subministrament i inventari
4022Empleats oficina de serveis de producció
4023Empleats oficina de serveis de transports
41Empleats de biblioteca, serveis correus i similars
410Empleats biblioteques i serveis de correus
4101Empleats biblioteques i arxius
4102Empleats serveis correus, llevat finestreta
4103Agents enquestes
4104Codificadors de dades
4105Correctors impremta i sim.
42Operadors de màquines d'oficina
421Taquígrafs i mecanògrafs
4210Taquígrafs i mecanògrafs
422Enregistradors de dades
4220Enregistradors de dades
43Aux. administratius sense atenció al públic ncaa
430Aux. administratius sense atenció públic ncaa
4300Aux. administratius sense atenció públic ncaa
44Aux. administratius amb atenció al públic ncaa
440Aux. administratius amb atenció públic ncaa
4400Aux. administratius amb atenció públic ncaa
45Empleats ag. viatges i sim. amb atenció al públic
451Empleats informació i recepcionistes d'oficina
4510Empleats informació i recepcionistes d'oficina
452Empleats ag. viatges,recepcionistes i telefonistes
4521Empleats ag. viatges
4522Recepcionistes, llevat oficines
4523Telefonistes
46Caixers i similars amb atenció al públic
460Caixers, taquillers i sim. amb atenció al públic
4601Caixers i taquillers, llevat banca i correus
4602Empleats finestreta de banca i correus
4603Crupiers i altres empleats sales de joc i apostes
4604Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs
4605Cobradors de factures, deutes i empleats sim.
5Treballadors serveis restauració, personals, comerç
HTreballadors serveis restauració i personals
50Treballadors de serveis de restauració
501Cuiners i altres preparadors de menjars
5010Cuiners i altres preparadors de menjars
502Cambrers, bàrmans i sim.
5020Cambrers, bàrmans i sim.
503Caps cuina, cambrers i sim.
5030Caps cuina, cambrers i sim.
51Treballadors de serveis personals
511Aux. infermeria i sim.
5111Aux. infermeria hospitalària
5112Aux. infermeria atenció primària
5113Assistents domiciliaris
512Treb. que es dediquen a la cura de persones
5121Mainaders
5129Altres que es dediquen a la cura de persones
513Perruquers i especialistes en tractaments bellesa
5130Perruquers i especialistes en tractaments bellesa
514Treb. que atenen passatgers i sim.
5141Hostesses i aux. vol o cambrers avió i vaixell
5142Revisors, controladors vagons llit i cobradors
5143Guies i hostesses de terra
515Majordoms, ecònoms i sim.
5150Majordoms, ecònoms i sim.
519Altres treb. de serveis personals
5191Ajudes de cambra i sim.
5192Empleats pompes fúnebres i embalsamadors
5199Altres treb. de serveis personals
JTreballadors de serveis de protecció i seguretat
52Treballadors de serveis de protecció i seguretat
521Guàrdies civils
5210Guàrdies civils
522Policies
5221Policies nacionals
5222Policies autonòmics
5223Policies locals
523Bombers
5230Bombers
524Funcionaris centres penitenciaris
5240Funcionaris centres penitenciaris
525Guàrdies jurats i personal seguretat privada
5250Guàrdies jurats i personal seguretat privada
529Altres treb. serveis protecció i seguretat
5291Vigilants de piscines i platges, socorristes
5299Altres treb. serveis protecció i seguretat
KDependents de comerç i similars
53Dependents de comerç i similars
531Models moda, art i publicitat
5310Models moda, art i publicitat
532Encarregats secció d'un comerç i sim.
5320Encarregats secció d'un comerç i sim.
533Dependents botigues, magatzems i mercats ambulants
5330Dependents botigues, magatzems i mercats ambulants
6Treballadors qualificats, agraris i pesquers
LTreballadors qualificats, agraris i pesquers
60Treballadors qualificats, activitats agrícoles
601Treb. qualificats agrícoles, compte propi
6011Treb. qualificats agrícoles, compte propi,ex.horta
6012Treb. qualificats agrícoles, compte propi, horta
602Treb. qualificats agrícoles, compte altri
6021Treb. qualificats agrícoles, compte altri,ex.horta
6022Treb. qualificats agrícoles, compte altri, horta
61Treballadors qualificats, activitats ramaderes
611Treb. qualificats ramaders, compte propi
6111Treb. qualificats ramaders, compte propi
6112Treb. qualificats avícoles, compte propi
6119Altres treb. qualificats ramaders, compte propi
612Treb. qualificats ramaders, compte altri
6121Treb. qualificats ramaders, compte altri
6122Treb. qualificats avícoles, compte altri
6129Altres treb. qualificats ramaders, compte altri
62Altres treballadors qualificats, agraris
621Treb. qualificats, compte propi, agropecuaris
6210Treb. qualificats, compte propi, agropecuaris
622Treb. qualificats, compte propi, forestals
6220Treb. qualificats, compte propi, forestals
623Treb. qualificats, compte altri, agropecuaris
6230Treb. qualificats, compte altri, agropecuaris
624Treb. qualificats, compte altri, forestals
6241Talladors, serradors i altres
6242Carboners de carbó vegetal i sim.
63Pescadors i treballadors qualificats, piscícoles
631Pescadors i treb. qualificats, compte propi, pesca
6311Treb. qualificats, compte propi, esp. aquàtiques
6312Pescadors compte propi fluvials i de litoral
6313Pescadors compte propi altura
6314Caçadors compte propi
632Pescadors i treb. qualificats, compte altri, pesca
6321Treb. qualificats, compte altri, esp. aquàtiques
6322Pescadors compte altri fluvials i de litoral
6323Pescadors compte altri altura
6324Caçadors compte d'altri
7Treballadors manufactures, construcció i mineria
MTreballadors qualificats de la construcció
70Encarregats d'obra i altres de la construcció
701Encarregats i caps equip obres estructurals
7010Encarregats i caps equip obres estructurals
702Caps taller i encarregats treb. acabats edificis
7020Caps taller i encarregats treb. acabats edificis
703Encarregats de pintors, empaperadors i sim.
7030Encarregats de pintors, empaperadors i sim.
71Treballadors d'obres estructurals de construcció
711Paletes i paredadors
7110Paletes i paredadors
712Treb. formigó armat, arrebossadors i ferrallistes
7120Treb. formigó armat, arrebossadors i ferrallistes
713Fusters
7130Fusters
714Altres treb. obres estructurals construcció
7140Altres treb. obres estructurals construcció
72Treballadors d'acabats de la construcció, pintors
721Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
7210Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
722Lampistes i instal·ladors de canonades
7220Lampistes i instal·ladors de canonades
723Electricistes de la construcció i sim.
7230Electricistes de la construcció i sim.
724Pintors, envernissadors, empaperadors i sim.
7240Pintors, envernissadors, empaperadors i sim.
725Personal neteja façanes i escura-xemeneies
7250Personal neteja façanes i escura-xemeneies
729Altres treb. d'acabats de construcció
7291Ensostradors
7292Parqueters, enrajoladors i sim.
7293Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització
7294Vidriers
7299Altres treb. d'acabats de la construcció
NTreballadors ind.extractives, metall i similars
73Encarregats de metal·lúrgia i caps taller mecànic
731Caps taller i encarregats emmotlladors i muntadors
7310Caps taller i encarregats emmotlladors i muntadors
732Caps taller de vehicles de motor
7320Caps taller de vehicles de motor
733Caps taller màquines agrícoles i industrials
7331Caps taller màquines agrícoles i industrials
7332Caps taller motors d'avió
734Caps mecànics i ajustadors elèctrics i electrònics
7340Caps mecànics i ajustadors elèctrics i electrònics
74Treballadors de les indústries extractives
741Encarregats i capatassos de la mineria
7410Encarregats i capatassos de la mineria
742Miners, pedrers i picadors pedra
7421Miners, pedrers i sim.
7422Artillers metxers de mines
7423Trossejadors, picadors i gravadors de pedra
75Soldadors, planxistes, ferrers i similars
751Emmotlladors i muntadors estructures metàl·liques
7511Emmotlladors
7512Soldadors i oxitalladors
7513Planxistes i calderers
7514Muntadors d'estructures metàl·liques
7515Muntadors i empalmadors de cables
7516Bussos
752Ferrers i fabricants d'eines
7521Ferrers i forjadors
7522Treb. fabricació eines, mecànics i ajustadors
7523Ajustadors operadors màquines eines
7524Polidors de metalls i esmolets eines
76Mecànics i ajustadors maquinària, equips elèctrics
761Mecànics i ajustadors maquinària
7611Mecànics i ajustadors vehicles de motor
7612Mecànics i ajustadors motors d'avió
7613Mecànics i ajustadors maq. agrícola i industrial
762Mecànics i ajustadors elèctrics i electrònics
7621Mecànics i reparadors equips elèctrics
7622Ajustadors i reparadors equips electrònics
7623Instal·ladors i reparadors equips telefònics
7624Instal·ladors i reparadors línies elèctriques
PTreb. arts gràfiques,tèxtil,alimentació i similars
77Treb. arts gràfiques, artesans tèxtils i similars
771Mecànics precisió en metalls
7711Rellotgers i mecànics instruments de precisió
7712Constructors i afinadors instruments musicals
7713Joiers, orfebres i argenters
772Treb. arts gràfiques i sim.
7721Caixistes, monotipistes i sim.
7722Estereotipistes i galvanotipistes
7723Gravadors impremta i treb. sim.
7724Treb. laboratoris fotogràfics i sim.
7725Enquadernadors i sim.
7726Impressors serigrafia i estampadors planxa
773Ceramistes i fabricants productes vidre
7731Treb. ceràmica i terrissaires
7732Bufadors, modeladors i talladors vidre
7733Gravadors vidre
7734Pintors, decoradors vidre i ceràmica
774Artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir
7741Artesans de la fusta
7742Artesans del tèxtil i el cuir
78Treb. indústria alimentació, begudes i tabac
780Treb. indústria alimentació, begudes i tabac
7801Matadors i treb. indústries càrnies i peix
7802Forners, pastissers i confiters
7803Treb. tractament llet i elaboració prod. lactis
7804Treb. conservació fruites i verdures
7805Tastadors i classificadors aliments i begudes
7806Preparadors i elaboradors de tabac i derivats
79Treb. de la fusta,tèxtil, confecció, pell i calçat
791Treb. del tractament de la fusta i sim.
7911Treb. del tractament de la fusta
7912Ajustadors màquines de treballar la fusta
7913Cistellers, raspallaires i treb. sim.
792Ebenistes i treb. sim.
7920Ebenistes i treb. sim.
793Treb. indústries tèxtils i la confecció
7931Preparadors de la fibra
7932Teixidors amb telers artesans o teixits de punt
7933Sastres, modistes i barreters
7934Pelleters i treb. sim.
7935Patronistes i talladors de teles, cuir i pell
7936Cosidors a mà, brodadors i sim.
7937Tapissers, matalassers i sim.
794Treb. indústries pell, cuir i calçat
7941Adobers i preparadors de pells
7942Sabaters i sim.
8Operadors d'instal·lacions i maquinària
QOperadors d'instal·lacions i maquinària fixa
80Caps d'equip i encarregats instal·lacions fixes
801Encarregats instal·lacions mineres
8010Encarregats instal·lacions mineres
802Encarregats instal·lacions processament de metalls
8020Encarregats instal·lacions processament de metalls
803Encarregats taller vidrieria i ceràmica
8030Encarregats taller vidrieria i ceràmica
804Encarregats taller fusta i caps equip fab. paper
8040Encarregats taller fusta i caps equip fab. paper
805Caps equip instal·lacions de tractament químic
8050Caps equip instal·lacions de tractament químic
806Caps equip instal·lacions de producció energia
8060Caps equip instal·lacions de producció energia
807Caps equip operadors de robots industrials
8070Caps equip operadors de robots industrials
81Operadors d'instal·lacions industrials fixes
811Operadors instal·lacions extracció minerals
8111Operadors instal·lacions mineres
8112Operadors instal·lacions preparació de minerals
8113Sondistes i treb. sim.
812Operadors instal·lacions obtenció de metalls
8121Operadors forns minerals i primera fusió metalls
8122Operadors forns segona fusió i trens laminatge
8123Operadors instal·lacions tractament tèrmic metalls
8124Operadors màquines trefiladores de metalls
813Operadors instal·lacions obtenció vidre i ceràmica
8131Operadors forns de vidrieria i ceràmica
8139Altres operadors instal·lacions vidre i ceràmica
814Operadors instal·lacions fusta i fabricació paper
8141Operadors serradora i tractament de fusta
8142Operadors instal·lacions fabricació pasta de paper
8143Operadors instal·lacions fabricació de paper
815Operadors plantes industrials químiques
8151Operadors màquines mescladores subs. químiques
8152Operadors instal·lacions tractament químic
8153Operadors equips filtració substàncies químiques
8154Operadors equips destil·lació i reacció química
8155Operadors refineries de petroli i el gas natural
8159Altres operadors instal·lacions tractament químic
816Operadors de plantes de producció d'energia
8161Operadors instal·lacions prod. energia elèctrica
8162Operadors calderes i màquines de vapor
8163Operadors instal·lacions incineració i aigüa
817Operadors robots industrials
8170Operadors robots industrials
82Encarregats d'operadors de màquines fixes
821Encarregats operadors màquines treballar metalls
8210Encarregats operadors màquines treballar metalls
822Encarregats operadors màquines fab. prod. químics
8220Encarregats operadors màquines fab. prod. químics
823Encarregats operadors màquines fab. prod. cautxú
8230Encarregats operadors màquines fab. prod. cautxú
824Encarregats operadors màquines fab. prod. fusta
8240Encarregats operadors màquines fab. prod. fusta
825Caps de taller impremta i fab. prod. paper
8250Caps de taller impremta i fab. prod. paper
826Encarregats operadors màquines fab. prod. tèxtils
8260Encarregats operadors màquines fab. prod. tèxtils
827Encarregats operadors màq.aliments,begudes i tabac
8270Encarregats operadors màq.aliments,begudes i tabac
828Encarregats muntadors
8280Encarregats muntadors
83Operadors de màquines fixes
831Operadors màquines treballar metalls
8311Operadors màquines eines
8312Operadors màq. fab. prod. minerals no metàl·lics
832Operadors màquines fab. prod. químics
8321Operadors màquines fab. prod. farmacèutics
8322Operadors màquines fab. municions i explosius
8323Operadors màquines recobridores metalls
8324Operadors màquines fab. accessoris fotogràfics
8329Altres operadors màquines fab. prod. químics
833Operadors màquines fab. prod. cautxú i plàstic
8331Operadors màquines fab. prod. cautxú
8332Operadors màquines fab. prod. plàstic
834Operadors màquines fab. prod. fusta
8340Operadors màquines fab. prod. fusta
835Operadors màq. imprimir i fab. prod. paper i cartó
8351Operadors màquines imprimir
8352Operadors màquines enquadernar
8353Operadors màquines fab. prod. paper i cartó
836Operadors màquines fab. prod. tèxtils i cuir
8361Operadors màquines preparar fibres i filar
8362Operadors telers i altres màquines de teixir
8363Operadors màquines de cosir i brodar
8364Operadors màquines blanquejar, tenyir i rentar
8365Operadors màquines tractar pell i cuir
8366Operadors màquines fabricar calçat
8369Altres operadors màquines fab. textils i cuir
837Operadors màquines aliments, begudes i tabac
8371Operadors màquines elaborar derivats carn i peix
8372Operadors màquines tractar llet i elaborar lactis
8373Operadors màquines moldre cereals i espècies
8374Operadors màquines elaborar prod. fleca i xocolata
8375Operadors màquines elaborar derivats de fruites
8376Operadors màquines refinar i fabricar sucre
8377Operadors màquines elaborar te, cafè i cacau
8378Operadors màquines elaborar begudes
8379Operadors màquines elaborar productes del tabac
84Muntadors i engalzadors
841Muntadors i engalzadors
8411Muntadors maquinària mecànica
8412Muntadors maquinària elèctrica
8413Muntadors equips electrònics
8414Engalzadors productes metàl·lics, cautxú i plàstic
8415Muntadors engalzadors productes de fusta
8416Muntadors productes de cartó i tèxtils
8417Muntadors engalzadors de productes mixtos
849Altres muntadors i engalzadors
8490Altres muntadors i engalzadors
RConductors i operadors de maquinària mòbil
85Maquinista locomotora,operador maquinària,mariners
851Maquinistes locomotora i sim.
8511Maquinistes locomotora
8512Agents maniobres ferroviàries
852Encarregats operadors maquinària moviment terres
8520Encarregats operadors maquinària moviment terres
853Operadors maquinària agrícola mòbil
8530Operadors maquinària agrícola mòbil
854Operadors altres màquines mòbils
8541Conductors maquinària de moviments terres
8542Operadors grues i camions muntacàrregues
8543Operadors carretons elevadors
855Mariners coberta de vaixell
8550Mariners coberta de vaixell
86Conductor de vehicles, transport urbà o carretera
861Taxistes i conductors automòbils i furgonetes
8610Taxistes i conductors automòbils i furgonetes
862Conductors autobusos
8620Conductors autobusos
863Conductors camions
8630Conductors camions
864Conductors motocicletes i ciclomotors
8640Conductors motocicletes i ciclomotors
9Treballadors no qualificats
STreballadors no qualificats de serveis
90Treballadors no qualificats del comerç
900Venedors ambulants i sim.
9001Venedors ambulants
9002Venedors a domicili i per telèfon
91Empleats domèstics i altres de neteja
911Empleats domèstics
9110Empleats domèstics
912Personal neteja oficines, hotels i altres
9121Personal neteja oficines i hotels (cambrers)
9122Bugaders i planxadors
92Conserges edificis, netejavidres i vigilants
921Conserges edificis, netejavidres i sim.
9211Conserges d'edificis
9212Netejavidres, netejadors de vehicles i sim.
922Vigilants, guardians i sim.
9220Vigilants, guardians i sim.
93Altres treballadors no qualificats de serveis
931Enllustradors i altres treb. oficis carrer
9310Enllustradors i altres treb. oficis carrer
932Ordenances
9320Ordenances
933Mossos equipatge i sim.
9330Mossos equipatge i sim.
934Llegidors comptadors i recaptadors monedes
9340Llegidors comptadors i recaptadors monedes
935Escombriaires i obrers sim.
9351Escombriaires
9352Escombradors i sim.
TPeons agraris, construcciò, transport i similars
94Peons agraris i pesquers
941Peons agrícoles
9410Peons agrícoles
942Peons ramaders
9420Peons ramaders
943Peons agropecuaris
9430Peons agropecuaris
944Peons forestals
9440Peons forestals
945Peons pesquers
9450Peons pesquers
95Peons de la mineria
950Peons mineria
9500Peons mineria
96Peons de la construcció
960Peons construcció
9601Peons obres públiques i manteniment de carreteres
9602Peons construcció d'edificis
97Peons de les indústries manufactureres
970Peons indústries manufactureres
9700Peons indústries manufactureres
98Peons del transport i descarregadors
980Peons transport i descarregadors
9800Peons transport i descarregadors