Skip to main content
Primary groups
Code Description
0110 Oficials de les forces armades
0210 Sotsoficials de les forces armades
0310 Altres membres de les forces armades
1111 Membres del poder legislatiu
1112 Personal directiu de l'Administració pública
1113 Caps de poblacions petites
1114 Dirigents d'organitzacions especialitzades
1120 Directors generals i gerents generals
1211 Directors financers
1212 Directors de recursos humans
1213 Directors de polítiques i planificació
1219 Directors d'administració i serveis ncaa
1221 Directors de vendes i comercialització
1222 Directors de publicitat i relacions públiques
1223 Directors de recerca i desenvolupament
1311 Directors de producció d'agricultura i silvicultura
1312 Directors de producció de piscicultura i pesca
1321 Directors d'indústries manufactureres
1322 Directors d'explotacions mineres
1323 Directors d'empreses de construcció
1324 Directors d'empreses de transport i distribució
1330 Directors de serveis de tecnologia de la informació i les comunicacions
1341 Directors de serveis d'atenció a la infància
1342 Directors de serveis de salut
1343 Directors de serveis d'atenció a les persones grans
1344 Directors de serveis de benestar social
1345 Directors de serveis d'educació
1346 Gerents de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances
1349 Directors i gerents de serveis professionals ncaa
1411 Gerents d'hotels
1412 Gerents de restaurants
1420 Gerents de comerços a l'engròs i al detall
1431 Gerents de centres esportius, d'esbarjo i culturals
1439 Altres gerents d'empreses de serveis ncaa
2111 Físics i astrònoms
2112 Meteoròlegs
2113 Químics
2114 Geòlegs i geofísics
2120 Matemàtics, actuaris i estadístics
2131 Biòlegs, botànics, zoòlegs i afins
2132 Agrònoms i afins
2133 Professionals de la protecció mediambiental
2141 Enginyers industrials i de producció
2142 Enginyers civils
2143 Enginyers mediambientals
2144 Enginyers mecànics
2145 Enginyers químics
2146 Enginyers de mines i metal·lúrgics i afins
2149 Enginyers ncaa
2151 Enginyers electricistes
2152 Enginyers electrònics
2153 Enginyers de telecomunicacions
2161 Arquitectes
2162 Arquitectes paisatgistes
2163 Dissenyadors de productes i peces de vestir
2164 Urbanistes i enginyers de trànsit
2165 Cartògrafs i agrimensors
2166 Dissenyadors gràfics i multimèdia
2211 Metges generals
2212 Metges especialistes
2221 Professionals d'infermeria
2222 Professionals d'obstetrícia
2230 Professionals de la medicina tradicional i complementària
2240 Practicants paramèdics
2250 Veterinaris
2261 Dentistes
2262 Farmacèutics
2263 Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental
2264 Fisioterapeutes
2265 Dietistes i nutricionistes
2266 Audiòlegs i logopedes
2267 Optometristes
2269 Altres professionals de la salut ncaa
2310 Professors d'universitat i d'ensenyament superior
2320 Professors d'ensenyament professional
2330 Professors d'ensenyament secundari
2341 Mestres d'ensenyament primari
2342 Mestres d'educació infantil
2351 Especialistes en mètodes pedagògics
2352 Professors d'educació especial
2353 Professors d'idiomes ncaa
2354 Professors de música ncaa
2355 Professors d'arts ncaa
2356 Instructors en tecnologia de la informació
2359 Altres professionals de l'ensenyament ncaa
2411 Comptables
2412 Assessors financers i en inversions
2413 Analistes financers
2421 Analistes de gestió i organització
2422 Especialistes en polítiques i administració
2423 Especialistes en polítiques i serveis de personal i afins
2424 Especialistes en formació de personal
2431 Professionals de la publicitat i la comercialització
2432 Professionals de les relacions públiques
2433 Professionals de les vendes del sector mèdic i tècnic (excepte sector TIC)
2434 Professionals de les vendes del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC)
2511 Analistes de sistemes
2512 Desenvolupadors de programari
2513 Desenvolupadors de pàgines web i multimèdia
2514 Programadors d'aplicacions informàtiques
2519 Desenvolupadors i analistes de programari i multimèdia i analistes ncaa
2521 Dissenyadors i administradors de bases de dades
2522 Administradors de sistemes
2523 Professionals en xarxes computacionals
2529 Especialistes en bases de dades i en xarxes computacionals ncaa
2611 Advocats
2612 Jutges
2619 Professionals del dret ncaa
2621 Arxivers i conservadors de museus
2622 Bibliotecaris, documentalistes i afins
2631 Economistes
2632 Sociòlegs, antropòlegs i afins
2633 Filòsofs, historiadors i especialistes en ciències polítiques
2634 Psicòlegs
2635 Professionals del treball social
2636 Professionals religiosos
2641 Autors i altres escriptors
2642 Periodistes
2643 Traductors, intèrprets i lingüistes
2651 Artistes d'arts plàstiques
2652 Músics, cantants i compositors
2653 Ballarins i coreògrafs
2654 Directors de cinema, de teatre i afins
2655 Actors
2656 Locutors de ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació
2659 Artistes creatius i interpretatius ncaa
3111 Tècnics en ciències físiques i químiques
3112 Tècnics en enginyeria civil
3113 Tècnics en electricitat
3114 Tècnics en electrònica
3115 Tècnics en enginyeria mecànica
3116 Tècnics en química industrial
3117 Tècnics en enginyeria de mines i metal·lúrgia
3118 Delineants i dibuixants tècnics
3119 Tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria, ncaa
3121 Supervisors en enginyeria de mines
3122 Supervisors de les indústries manufactureres
3123 Supervisors de la construcció
3131 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia
3132 Operadors d'incineradores, instal·lacions de tractament d'aigua i afins
3133 Controladors d'instal·lacions de processament de productes químics
3134 Operadors d'instal·lacions de refinació de petroli i gas natural
3135 Controladors de processos de producció de metalls
3139 Tècnics en control de processos ncaa
3141 Tècnics en ciències biològiques (excepte medicina)
3142 Tècnics agropecuaris
3143 Tècnics forestals
3151 Oficials maquinistes en navegació
3152 Capitans, oficials de coberta i pràctics
3153 Pilots d'aviació i afins
3154 Controladors del trànsit aeri
3155 Tècnics en seguretat aeronàutica
3211 Tècnics en aparells de diagnosi i tractaments mèdics
3212 Tècnics de laboratoris mèdics
3213 Tècnics i assistents farmacèutics
3214 Tècnics de pròtesis mèdiques i dentals
3221 Professionals de nivell mitjà d'infermeria
3222 Professionals de nivell mitjà d'obstetrícia
3230 Professionals de nivell mitjà de la medicina tradicional i alternativa
3240 Tècnics i assistents veterinaris
3251 Dentistes auxiliars i ajudants d'odontologia
3252 Tècnics en documentació sanitària
3253 Treballadors comunitaris de la salut
3254 Tècnics en optometria i òptics
3255 Tècnics i assistents fisioterapeutes
3256 Practicants i assistents mèdics
3257 Inspectors de salut laboral i mediambiental i afins
3258 Ajudants d'ambulàncies
3259 Altres professionals de nivell mitjà de la salut ncaa
3311 Agents de canvi i borsa i altres serveis financers
3312 Oficials de préstecs i crèdit
3313 Tenidors de llibres
3314 Professionals de nivell mitjà de serveis estadístics, matemàtics i afins
3315 Taxadors
3321 Agents d'assegurances
3322 Representants comercials
3323 Agents de compres
3324 Agents de compres i consignataris
3331 Declarants o gestors de duanes
3332 Organitzadors de conferències i esdeveniments
3333 Agents d'ocupació i contractistes de mà d'obra
3334 Agents immobiliaris
3339 Agents de serveis comercials ncaa
3341 Supervisors de secretaria
3342 Secretaris jurídics
3343 Secretaris administratius i executius
3344 Secretaris de metges
3351 Agents de duana i inspectors de frontera
3352 Agents d'administració tributària
3353 Agents de serveis de la seguretat social
3354 Agents de serveis d'expedició de llicències i permisos
3355 Inspectors de policia i detectius
3359 Agents de l'Administració pública per a l'aplicació de la llei i afins ncaa
3411 Professionals de nivell mitjà del dret i serveis legals i afins
3412 Treballadors i assistents socials de nivell mitjà
3413 Auxiliars laics de les religions
3421 Atletes i esportistes
3422 Entrenadors, instructors i àrbitres d'activitats esportives
3423 Instructors d'educació física i activitats recreatives
3431 Fotògrafs
3432 Dissenyadors i decoradors d'interiors
3433 Tècnics en galeries d'art, museus i biblioteques
3434 Caps de cuina
3435 Professionals de nivell mitjà d'activitats culturals i artístiques ncaa
3511 Tècnics en operacions de tecnologia de la informació i les comunicacions
3512 Tècnics en assistència a l'usuari de tecnologia de la informació i les comunicacions
3513 Tècnics en xarxes i sistemes de computadores
3514 Tècnics de la web
3521 Tècnics en radiodifusió i enregistrament audiovisual
3522 Tècnics en enginyeria de les telecomunicacions
4110 Oficinistes generals
4120 Secretaris (general)
4131 Operadors de màquines de processament de textos i mecanògrafs
4132 Enregistradors de dades
4211 Caixers de bancs i afins
4212 Receptors d'apostes i afins
4213 Prestadors
4214 Cobradors i afins
4221 Empleats d'agències de viatges
4222 Empleats de centres de trucades
4223 Telefonistes
4224 Recepcionistes d'hotels
4225 Empleats de finestreta d'informació
4226 Recepcionistes (general)
4227 Entrevistadors d'enquestes i d'investigacions de mercat
4229 Empleats de serveis d'informació al client ncaa
4311 Empleats de comptabilitat i de càlcul de costos
4312 Empleats de serveis estadístics, financers i d'assegurances
4313 Empleats encarregats de les nòmines
4321 Empleats de control de proveïments i inventari
4322 Empleats de serveis de suport a la producció
4323 Empleats de serveis de transport
4411 Empleats de biblioteques
4412 Empleats de serveis de correus
4413 Codificadors de dades, correctors de proves d'impremta i afins
4414 Escrivents públics i afins
4415 Empleats d'arxius
4416 Empleats del servei de personal
4419 Altres tipus de personal de suport administratiu ncaa
5111 Auxiliars de serveis a bord
5112 Revisors i cobradors dels transports públics
5113 Guies de turisme
5120 Cuiners
5131 Cambrers
5132 Taverners
5141 Perruquers
5142 Especialistes en tractaments de bellesa i afins
5151 Supervisors de manteniment i neteja en oficines, hotels i altres establiments
5152 Ecònoms i majordoms domèstics
5153 Conserges
5161 Astròlegs, endevins i afins
5162 Acompanyants i ajudants de cambra
5163 Personal de pompes fúnebres i embalsamadors
5164 Cuidadors d'animals
5165 Instructors d'autoescola
5169 Altres treballadors de serveis personals a particulars ncaa
5211 Venedors de quioscos i de parades de mercat
5212 Venedors ambulants de productes comestibles
5221 Comerciants de botigues
5222 Supervisors de botigues i magatzems
5223 Assistents de venda en botigues i magatzems
5230 Caixers i expenedors de bitllets
5241 Models de modes, art i publicitat
5242 Demostradors de botigues
5243 Venedors a domicili
5244 Venedors per telèfon
5245 Expenedors de gasolineres
5246 Venedors de menjars preparats al taulell
5249 Altres venedors ncaa
5311 Mainaders
5312 Auxiliars de mestres
5321 Treballadors d'atencions personals en serveis de salut en institucions
5322 Treballadors d'atencions personals en serveis de salut a domicili
5329 Treballadors d'atencions personals en serveis de salut ncaa
5411 Bombers
5412 Policies
5413 Guardes de presons
5414 Guàrdies de protecció
5419 Personal dels serveis de protecció ncaa
6111 Agricultors i treballadors qualificats de conreus extensius
6112 Agricultors i treballadors qualificats de plantacions d'arbres i arbustos
6113 Agricultors i treballadors qualificats d'hortes, hivernacles, vivers i jardins
6114 Agricultors i treballadors qualificats de conreus mixtos
6121 Criadors de bestiar
6122 Avicultors i treballadors qualificats de l'avicultura
6123 Apicultors i sericicultors i treballadors qualificats de l'apicultura i la sericicultura
6129 Criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat ncaa
6130 Productors i treballadors qualificats d'explotacions agropecuàries mixtes la producció dels quals es destina al mercat
6210 Treballadors forestals qualificats i afins
6221 Treballadors d'explotacions d'aqüicultura
6222 Pescadors d'aigua dolça i en aigües costaneres
6223 Pescadors d'alta mar
6224 Caçadors i paranyers
6310 Treballadors agrícoles de subsistència
6320 Treballadors pecuaris de subsistència
6330 Treballadors agropecuaris de subsistència
6340 Pescadors, caçadors, paranyers i recol·lectors de subsistència
7111 Constructors de cases
7112 Paletes
7113 Paredadors, trossejadors, picadors i gravadors de pedra
7114 Operaris en formigó armat, arrebossadors i afins
7115 Fusters d'armar i construcció
7119 Oficials i operaris de la construcció (obra major) i afins ncaa
7121 Ensostradors
7122 Parqueters i col·locadors de terres
7123 Guixaires
7124 Instal·ladors de material aïllant i d'insonorització
7125 Vidriers
7126 Lampistes i instal·ladors de canonades
7127 Mecànics muntadors d'instal·lacions de refrigeració i climatització
7131 Pintors i empaperadors
7132 Envernissadors i afins
7133 Netejadors de façanes i escura-xemeneies
7211 Emmotlladors i matricers
7212 Soldadors i oxitalladors
7213 Planxistes i calderers
7214 Muntadors d'estructures metàl·liques
7215 Instal·ladors i empalmadors de cables
7221 Ferrers i forjadors
7222 Fabricants d'eines i afins
7223 Ajustadors i operadors de màquines eina
7224 Polidors de metalls i esmolets d'eines
7231 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor
7232 Mecànics i ajustadors de motors d'avió
7233 Mecànics i ajustadors de màquines agrícoles i industrials
7234 Reparadors de bicicletes i afins
7311 Mecànics i reparadors d'instruments de precisió
7312 Constructors i afinadors d'instruments musicals
7313 Joiers, orfebres i argenters
7314 Terrissaires i afins (fang, argila i abrasius)
7315 Bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
7316 Redactors de rètols, pintors decoradors de vidre, ceràmica i altres materials i gravadors de vidre
7317 Artesans de la fusta, cistelleria i de materials similars
7318 Artesans dels teixits, del cuir i de materials similars
7319 Artesans ncaa
7321 Caixistes, tipògrafs i afins
7322 Impressors
7323 Enquadernadors i afins
7411 Electricistes d'obres i afins
7412 Mecànics i ajustadors electricistes
7413 Instal·ladors i reparadors de línies elèctriques
7421 Mecànics i ajustadors en electrònica
7422 Instal·ladors i reparadors en tecnologia de la informació i les comunicacions
7511 Carnissers, peixaters i afins
7512 Forners, pastissers i confiters
7513 Operaris de l'elaboració de productes lactis
7514 Operaris de la conservació de fruites, llegums, verdures i afins
7515 Tastadors i classificadors d'aliments i begudes
7516 Preparadors i elaboradors del tabac i els seus productes
7521 Operaris del tractament de la fusta
7522 Ebenistes i afins
7523 Ajustadors i operadors de màquines de treballar la fusta
7531 Sastres, modistes, barreters i pelleters
7532 Patronistes i talladors de tela, cuir i afins
7533 Cosidors, brodadors i afins
7534 Tapissers, matalassers i afins
7535 Peladors, desllanadors i assaonadors
7536 Sabaters i afins
7541 Bussos
7542 Artillers metxers
7543 Classificadors i supervisors de productes (excepte aliments i begudes)
7544 Fumigadors i altres controladors de plagues i males herbes
7549 Altres oficials, operaris i artesans d'arts mecàniques i d'altres oficis ncaa
8111 Miners i operadors d'instal·lacions mineres
8112 Operadors d'instal·lacions de processament de minerals i roques
8113 Perforadors i sondistes de pous i afins
8114 Operadors de màquines de fabricar ciment i altres productes minerals
8121 Operadors d'instal·lacions de processament de metalls
8122 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
8131 Operadors de plantes i màquines de productes químics
8132 Operadors de màquines per fabricar productes fotogràfics
8141 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú
8142 Operadors de màquines de fabricar productes de material plàstic
8143 Operadors de màquines de fabricar productes de paper
8151 Operadors de màquines de preparació de fibres, filat i cabdellament
8152 Operadors de telers i altres màquines de teixir
8153 Operadors de màquines de cosir
8154 Operadors de màquines de blanqueig, tenyida i neteja de teixits
8155 Operadors de màquines de tractament de pells i cuirs
8156 Operadors de màquines de fabricar calçat i afins
8157 Operadors de màquines de tintura
8159 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i de cuir ncaa
8160 Operadors de màquines d'elaborar aliments i productes afins
8171 Operadors d'instal·lacions per a la preparació de pasta per a paper i paper
8172 Operadors d'instal·lacions de processament de la fusta
8181 Operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceràmica
8182 Operadors de màquines de vapor i calderes
8183 Operadors de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge
8189 Altres operadors de màquines i d'instal·lacions fixes ncaa
8211 Assembladors de maquinària mecànica
8212 Assembladors d'equips elèctrics i electrònics
8219 Assembladors ncaa
8311 Maquinistes de locomotores
8312 Guardafrens, guardaagulles i agents de maniobres
8321 Conductors de motocicletes
8322 Conductors d'automòbils, taxis i camionetes
8331 Conductors d'autobusos i tramvies
8332 Conductors de camions pesats
8341 Operadors de maquinària agrícola i forestal motoritzada
8342 Operadors de màquines de moviment de terres i afins
8343 Operadors de grues, d'instal·lacions d'elevació i afins
8344 Operadors de carretons elevadors
8350 Mariners de coberta i afins
9111 Personal domèstic
9112 Empleats de neteja d'oficines, hotels i altres establiments
9121 Bugaders i planxadors manuals
9122 Netejadors de vehicles
9123 Netejadors de finestres
9129 Netejadors ncaa
9211 Peons d'explotacions agrícoles
9212 Peons d'explotacions ramaderes
9213 Peons d'explotacions de conreus mixtos i ramaders
9214 Peons de jardineria i horticultura
9215 Peons forestals
9216 Peons de pesca i aqüicultura
9311 Peons de mines i pedreres
9312 Peons d'obres públiques i manteniment
9313 Peons de la construcció d'edificis
9321 Embaladors a mà
9329 Peons de la indústria manufacturera ncaa
9331 Conductors de vehicles accionats a pedal o a mà
9332 Conductors de vehicles i màquines de tracció animal
9333 Peons de càrrega
9334 Reposador de prestatgeries
9411 Cuiners de menjars preparats
9412 Ajudants de cuina
9510 Treballadors ambulants de serveis i afins
9520 Venedors ambulants de productes no comestibles
9611 Recollidors d'escombraries i materials reciclats
9612 Classificadors de residus
9613 Escombriaires i afins
9621 Missatgers, traginers i repartidors
9622 Peons diversos
9623 Recaptadors de diners en aparells de venda automàtica i llegidors de comptadors
9624 Recollidors de llenya
9629 Altres treballadors no qualificats ncaa