Skip to main content
Subgroups
Code Description
011 Forces armades
111 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius
112 Personal directiu de l'administració pública
113 Caps de poblacions petites
114 Dirigents d'organitzacions especialitzades
121 Directors generals i gerents d'empresa
122 Directors de departaments de producció i d'operacions
123 Altres directors de departaments
131 Directors gerents d'empresa
211 Físics, químics i afins
212 Matemàtics, estadístics i afins
213 Professionals de la informàtica
214 Arquitectes, enginyers i afins
221 Professionals en ciècnies biològiques i altres disciplines relatives als éssers orgànics
222 Metges i professionals afins (llevat del personal d'infermeria i d'obstretrícia)
223 Personal d'infermeria i d'obstetrícia de nivell superior
231 Professors d'universitat i d'altres establiments de l'ensenyament superior
232 Professors d'ensenyament secundari
233 Mestres especialistes d'ensenyament primari i d'educació infantil
234 Mestres i instructors especialistes d'educació especial
235 Altres professionals de l'ensenyament
241 Especialistes en organizació i administració d'empreses i afins
242 Professionals del dret
243 Arxivers, bibliotecaris, documentalistes i afins
244 Especialistes en ciències humanes i socials
245 Escriptors, artistes creatius i executats
246 Sacerdots de diferents religions
311 Tècnics en ciències físiques i químiques i en enginyeria
312 Tècnics en programació i control informàtics
313 Operadors d'equips òptics i electrònics
314 Tècnics en navegació marítima i en aeronàutica
315 Inspectors d'obres, seguretat i salut i control de qualitat
321 Tècnics de nivell mitjà en ciències biològiques, agronomia, zootècnia i afins
322 Professionals de nivell mitjà de la medicina moderna i la salut (llevat del personal d'infermeria i d'obstetrícia)
323 Personal d'infermeria i d'obstetrícia de nivell mitjà
324 Practicants de la medicina tradicional i curanderos
331 Mestres de nivell mitjà d'ensenyament primari
332 Mestres de nivell mitjà d'educació infantil
333 Mestres de nivell mitjà d'educació especial
334 Altres mestres i instructors de nivell mitjà
341 Professionals de nivell mitjà en operacions financeres i comercials
342 Agents comercials i corredors
343 Professionals de nivell mitjà de serveis d'administració
344 Agents de les administracions públiques de duanes, impostos i afins
345 Inspectors de policia i detectius
346 Treballadors i assistents socials de nivell mitjà
347 Professionals de nivell mitjà d'activitats artístiques, espectacles i esports
348 Auxiliars laics dels cultes
411 Secretaris i operadors de màquines d'oficina
412 Auxiliars comptables i financers
413 Empleats encarregats del registre de materials i de transports
414 Empleats de biblioteques i serveis de correus i afins
419 Altres oficinistes
421 Caixers, taquillers i afins
422 Empleats de serveis d'informació al client
511 Personal al servei directe dels passatgers
512 Personal d'intendència i de restauració
513 Treballadors d'atencions personals i afins
514 Altres treballadors de serveis personals a particulars
515 Astròlegs, endevins i afins
516 Personal dels serveis de protecció i seguretat
521 Models de modes, art i publicitat
522 Venedors i demostradors de botigues i magatzems
523 Venedors de quioscos i parades de mercat
611 Agricultors i treballadors qualificats de conreus per al mercat
612 Criadors i treballadors pecuaris qualificats de la cria d'animals per al mercat i afins
613 Productors i treballadors agropecuaris qualificats la producció dels quals es destina al mercat
614 Treballadors forestals qualificats i afins
615 Pescadors, caçadors i paranyers
621 Treballadors agropecuaris i pesquers de subsistència
711 Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra
712 Oficials i operaris de la construcció (obra major) i afins
713 Oficials i operaris de la construcció (obra menor) i afins
714 Pintors, netejadors de façanes i afins
721 Emmotlladors, soldadors, planxistes, calderers, muntadors d'estructures metàl·liques i afins
722 Ferrers, fabricants d'eines i afins
723 Mecànics i ajustadors de màquines
724 Mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics
731 Mecànics de precisió en metalls i materials semblants
732 Terrissaires, operaris de vidrieries i afins
733 Artesans de la fusta, dels teixits, del cuir i de materials semblants
734 Oficials i operaris de les arts gràfiques i afins
741 Oficials i operaris del processament d'aliments i afins
742 Oficials i operaris del tractament de la fusta, ebenistes i afins
743 Oficials i operaris dels tèxtils i de la confecció i afins
744 Oficials i operaris de les pells, el cuir i el calçat
811 Operadors d'instal·lacions mineres i d'extracció i processament de minerals
812 Operadors d'instal·lacions de processament de metalls
813 Operadors d'instal·lacions de vidrieria, ceràmica i afins
814 Operadors d'instal·lacions de processament de la fusta i de la fabricació del paper
815 Operadors d'instal·lacions de tractaments químics
816 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia i afins
817 Operadors de cadenes de muntatge automatitzades i de robots industrials
821 Operadors de màquines de treballar metalls i productes minerals
822 Operadors de màquines de fabricar productes químics
823 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i de material plàstic
824 Operadors de màquines de fabricar productes de fusta
825 Operadors de màquines d'impremta, d'enquadernació i de fabricació de productes de paper
826 Operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i de cuir
827 Operadors de màquines d'elaborar aliments i productes afins
828 Muntadors
829 Altres operadors de màquines i muntadors
831 Maquinistes de locomotores i afins
832 Conductors de vehicles de motor
833 Operadors de maquinària agrícola mòbil i d'altres màquines mòbils
834 Mariners de coberta i afins
911 Venedors ambulants i afins
912 Enllustradors i altres treballadors del carrer
913 Personal domèstic i afins, empleats de neteja, bugaders i planxadors
914 Conserges, netejadors de finestres i afins
915 Missatgers, traginers, porters i afins
916 Recollidors d'escombraries i afins
921 Peons agropecuaris, forestals, pesquers i afins
931 Peons de la mineria i la construcció
932 Peons de la indústria manufacturera
933 Peons del transport