Skip to main content

0729 — Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori

  Aquesta classe comprèn:

  • L'extracció i preparació de minerals l'explotació dels quals es deu fonamentalment al seu contingut en metalls no fèrrics:
   • Minerals d'alumini (bauxita), coure, plom, zinc, estany, manganès, crom, níquel, cobalt, molibdè, tàntal, vanadi i similars.
   • Minerals de metalls preciosos: or, argent i platí.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'extracció i preparació de minerals d'urani i de tori (vegeu 0721).
  • La producció d'òxid d'alumini (vegeu 2442).
  • La producció de les mates de coure i de níquel (vegeu 2444 i 2445).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Extracció minerals metàl·lics no fèrrics, exc. urani i tori

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  0729 Mining of other non-ferrous metal ores