Skip to main content

Aquesta classe comprèn:

 • La fabricació de tallants i fulles tallants per a màquines i aparells mecànics.
 • La fabricació d'eines manuals, com ara tenalles, tornavisos i similars.
 • La fabricació d'eines manuals, no mecàniques, per a usos agrícoles.
 • La fabricació de fulles serrades, incloses les fulles serrades circulars i de serres de cinta.
 • La fabricació d'estris intercanviables per a eines de mà mecàniques o no, i per a màquines eines: broques, punxons, matrius, freses i similars.
 • La fabricació d'eines de ferrer: fargues, encluses i similars.
 • La fabricació de caixes de fosa i de motlles i conquilles (excepte lingoteres).
 • La fabricació d'encunys d'estampació.
 • La fabricació de cargols de banc i abraçadores i similars.

Aquesta classe no comprèn:

 • La fabricació de lingoteres (vegeu 2891).
 • La fabricació d'eines manuals mecàniques (vegeu 2824).

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Fabricació eines

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
2573 Fabricación de herramientas
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
2573 Manufacture of tools